ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

名誉

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -名誉-, *名誉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor), #9,640 [Add to Longdo]
名誉[bù míng yù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] disreputable; disgraceful, #142,879 [Add to Longdo]
名誉事物[bù míng yù shì wù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ ㄕˋ ㄨˋ, / ] dishonor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
名誉[めいよ, meiyo] (adj-na,n) honor; honour; credit; prestige; (P) [Add to Longdo]
名誉ある退陣[めいよあるたいじん, meiyoarutaijin] (n) honorable withdrawal; honourable withdrawal; honorable retreat; honourable retreat [Add to Longdo]
名誉会員[めいよかいいん, meiyokaiin] (n) honorary member [Add to Longdo]
名誉会長[めいよかいちょう, meiyokaichou] (n) honorary president [Add to Longdo]
名誉回復[めいよかいふく, meiyokaifuku] (n) restoring one's impaired reputation; regaining one's honor; redeeming oneself [Add to Longdo]
名誉革命[めいよかくめい, meiyokakumei] (n) Glorious Revolution (1688-1689) [Add to Longdo]
名誉教授[めいよきょうじゅ, meiyokyouju] (n) emeritus professor [Add to Longdo]
名誉市民[めいよしみん, meiyoshimin] (n) honorary citizen [Add to Longdo]
名誉除隊[めいよじょたい, meiyojotai] (n) (See 不名誉除隊) honorable discharge; honourable discharge [Add to Longdo]
名誉[めいよしょく, meiyoshoku] (n) honorary position; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That kind of behaviour affects your honour.ああいう行動は君の名誉にかかわる。 [M]
For all his wealth and fame, he is unhappy.あれほど金と名誉があるのに、彼は幸せでない。
Winning the Grand Prix was a feather in the cap of the famous drivers.グランプリに勝つことは有名なレーサーにとっては名誉であった。
The problem affects the honor of our school.これは我が校の名誉にかかわる問題だ。
Making such a large sale is a feather in the salesman's cap.そのように売り上げが大きいとは、セールスマンにとって名誉である。
The actress proceeded against the magazine for libel.その女優は雑誌を名誉き損で訴えた。
The boy is a credit to our school.その少年は我が校の名誉だ。
A good student like Tom brings honor to our class.トムのようなよい生徒はわがクラスの名誉だ。
I would prefer an honorable death.むしろ名誉ある死を選びたい。
If peace cannot be maintained with honor, it is no longer peace.もしも平和が名誉をもって維持されるのでなければ、それはもはや平和ではない。
The more danger, the more honor.危険が大きければ大きいほど名誉も大きくなる。
What you did brought disgrace on the whole class.君の行いはクラスの不名誉だ。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I saw men crumple up in agony when I shot them.[CN] 是名誉 Gone with the Wind (1939)
As a man of letters, I'm being annoyed, insulted, but I swear that for nothing in the world would have made me change my home country or have any other history than the history of our forbears,[JA] "文学者として" "私は偏見を努めて 排除するものです" "しかし名誉にかけて 断言しますが" The Mirror (1975)
Now, children, I'm putting you on your honor.[CN] 现在孩子们 我希望你们注意你们的名誉 The Bells of St. Mary's (1945)
Don't be a sucker.[CN] Don't be a sucker. 我可没有什么名誉,别傻了 Strange Cargo (1940)
I cannot stay here. Think of your reputation![CN] 我不能继续呆在这儿了 会有损您名誉 The Blue Angel (1930)
My life, my position, they're important to me.[CN] 我的名誉地位是很重要的 Saboteur (1942)
And Pierre pictured all men as such soldiers trying to find a refuge from life, some in ambition, some in cards, some in framing laws, some in women, some in games, some in horses, some in politics, some in sport, some in wine,[JA] 結局それは 現実からの逃避であり すべての人間の姿なのだ 名誉を追求する者 法律を作る者 War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Don't look so glum. It's an honourable profession.[JA] しかめっ面するなよ これはとても名誉ある仕事なんだぞ Grand Prix (1966)
What do you want?[CN] 再跳的话我就名誉尽毁了 Gone with the Wind (1939)
Gentlemen, we have pledged our honour.[CN] 先生们,我们已经以我们的名誉发过誓了 The Great Dictator (1940)
Your father would be disgraced.[CN] 和你父亲的名誉 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
It makes my head spin to think how quickly you'd divorce me.[CN] 名誉扫地的母亲身边 Gone with the Wind (1939)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
名誉[めいよ, meiyo] Ehre [Add to Longdo]
名誉市民[めいよしみん, meiyoshimin] Ehrenbuerger [Add to Longdo]
名誉教授[めいよきょうじゅ, meiyokyouju] emertierter_Professor, Honorarprofessor [Add to Longdo]
名誉[めいよしょく, meiyoshoku] Ehrenamt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top