ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

茶碗

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -茶碗-, *茶碗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茶碗[chá wǎn, ㄔㄚˊ ㄨㄢˇ, ] teacup, #56,547 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
茶碗[ちゃわん, chawan] (n) ถ้วยชา,ชาม
茶碗蒸し[ちゃわんむし, chawanmushi] (n) ไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
茶碗蒸し[ちゃわんむし, chawanmushi] (n) savoury egg custard; savory egg custard [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
These cups are all broken.これらの茶碗はみんな壊れている。
The cup has a crack it.その茶碗にはひびがある。
There was a broken cup on the table.テーブルの上にこわれた茶碗がありました。
There is a small teacup and an egg on the table.テーブルの上に小さな茶碗と卵がある。
There is a cup on the table.テーブルの上に茶碗があります。
What is peculiar to Japan at mealtimes is that people eat rice out of little bowls.食事時に日本に特有なのは、人々が茶碗からご飯を食べることである。
Who broke the cup?誰がその茶碗をわったのか。
A bowl of rice.茶碗1杯のごはん。
A soft answer is a specific cure of anger. [Proverb]茶碗を投げれば綿にて受けよ。 [Proverb]
He dashed the cup on the floor.彼は茶碗を床にたたきつけた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nice cup o' Rosy Lee.[JA] 素敵な茶碗の様だ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Chopsticks! Teacup! Frying pan![CN] 筷子、茶碗、炒锅、面包 Yatterman (2009)
Don't you see your true self reflected in this tea?[CN] 你不就象这个茶碗 Red Cliff II (2009)
That might have been important, Neil. You're a complete teacup, aren't you?[CN] 那可能很重要呢,尼尔 你蠢的跟"茶碗"一样,是吧? Bambi (1984)
-The dishes go down here.[JA] お茶碗とか皿は (勇気)下 Byrnes Sandwich (2016)
What did you just have a shit in the bowl?[JA] 茶碗に糞か? Black Sea (2014)
I think Uncle Jack sees you as a fragile little teacup.[JA] ジャックは君を 壊れやすい茶碗だと Apéritif (2013)
Like this cup, you are full of opinions and speculations.[JA] この茶碗のように... ... お前の頭は、意見と思考であふれている 2012 (2009)
You are really an expert. It's from the Song Dynasty.[CN] 你看这茶碗,是宋代白釉的 Underdog Knight (2008)
He loves taking baths in a bowl.[CN] 才不是开玩笑呢 他每天都在茶碗里泡澡呢 Kitaro (2007)
To see the light of wisdom, you first must empty your cup.[JA] 知恵の光 真実を見るには 最初に 茶碗を空にしなければならないのだ 2012 (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top