ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

细节

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -细节-, *细节*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
细节[xì jié, ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] details; particulars, #3,156 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are minor details to be cleaned up...[CN] 能否透露一下细节... The Great Dictator (1940)
Now, let's get the details fixed, first.[CN] 我们先谈清楚细节 The Maltese Falcon (1941)
This man Jones seems to know a whole lot about mannion. If he's just a clerk, how'd he get the information about the prison break?[CN] 他怎么知道越狱细节 The Whole Town's Talking (1935)
No! No one knew it except me and a couple of the men in my department.[CN] 没错 没有人知道这个内幕细节 除了我和我部门里的一个员工 The Whole Town's Talking (1935)
Read all about the big robbery! Two murdered by bank bandits![CN] 看看整个抢劫案的细节 两人被杀 'G' Men (1935)
It's just a matter of detail.[CN] 它仅是个细节的问题. The Great Dictator (1940)
I can't tell you what happened. We're not allowed.[CN] 我说不清细节 Foreign Correspondent (1940)
I remember every detail.[CN] 我记得每一个细节 Casablanca (1942)
That unimportant detail can be settled when the ambassador gets here.[CN] 当使者到这里的时候这种 无关紧要的细节就会解决了 The Scarlet Empress (1934)
I notice little things like that all the time.[CN] 我很注意这种小的细节 The Grapes of Wrath (1940)
Any little incident that you can remember may be of enormous help.[CN] 任何你记得的细节都可能会有大帮助 I Wake Up Screaming (1941)
You see, I've got to know all that happened, so I can be sure the parts that don't fit are covered up.[CN] 我必须知道详情 才能掩饰好不符合的细节 The Maltese Falcon (1941)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top