ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大暑

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大暑-, *大暑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大暑[Dà shǔ, ㄉㄚˋ ㄕㄨˇ, ] Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd July-6th August, #71,886 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大暑[たいしょ, taisho] (n) (1) blistering heat; (2) (See 二十四節気) "major heat" solar term (approx. July 23) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's hot today.[CN] 今天是大暑 Miss Granny (2014)
So many years in the mountains, in bitter cold and blazing heat, it almost broke us.[CN] 当年在山里 三年大寒 三年大暑 功练垮了 Monk Comes Down the Mountain (2015)
What's so strange about eating chicken in a hot day?[CN] 大暑吃鸡肉有什么奇怪的 Miss Granny (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大暑[たいしょ, taisho] grosse_Hitze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top