ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

提前

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -提前-, *提前*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提前[tí qián, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ, ] to shift to an earlier date; to bring forward; to advance, #1,733 [Add to Longdo]
提前投票[tí qián tóu piào, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] early vote [Add to Longdo]
提前起爆[tí qián qǐ bào, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˇ ㄅㄠˋ, ] "fizzle" (atomic bomb misfire); preinitiation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They pushed up all the schedules on the SYNAPSE's applications[CN] 他们把SYNAPSE系统的时间表又提前 Antitrust (2001)
Let me ask you, Raymond, is your lettuce wilting before it should?[CN] 你家的莴苣有没有提前就蔫了? Confronting the Attacker (2000)
- They're ahead of schedule.[CN] -已提前到位 Evolution (2001)
I think I shall go home early.[CN] 我想我需要提前回家 Episode #1.4 (2001)
Can we postpone to tomorrow?[CN] 能提前到明天嗎? Virgin Stripped Bare by Her Bachelors (2000)
I decided to take off early. I'll be at my lake house all weekend.[CN] 我決定提前下班 週末到湖邊去住 Hannibal (2001)
At barely 23, Amélie Poulain let her young, tired body merge with the ebb and flow of universal woe.[CN] 艾蜜莉提前耗尽生命 23岁未满,徒留短暂生命痕迹 Amélie (2001)
Maybe an early dinner before the theater.[CN] 或许在看电影前 提前吃个晚饭 Currahee (2001)
Christmas has come early for my colleagues up there.[CN] 同僚们的圣诞节提前到了 Gangster No. 1 (2000)
You're eligible for early retirement.[CN] 你当然也是可以要求提前退休的 What to Do in Case of Fire (2001)
- Lf you do, make an appointment... to see your guidance counselor, Mr. Winters.[CN] - 如果有的话 提前预约... 你的辅导老师Winters先生 The Lorelais' First Day at Chilton (2000)
Go on, Shane, go on with your bad self.[CN] 不然Da媽一察覺 會提前開始行動 Big Brother (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top