ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

使役

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -使役-, *使役*
Japanese-English: EDICT Dictionary
使役[しえき, shieki] (n,vs) (1) employing; using; setting to work; enslavement; (n) (2) {ling} causative (verb, etc.) [Add to Longdo]
使役動詞[しえきどうし, shiekidoushi] (n) {ling} causative verb [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Actually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.実は、have 目的語 doneは使役じゃない場合が多い。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In this case, "A" serves as the subject. "B" serves as the subject of the causative.[CN] 这种情况下 A是主语 B是使役形的对象 Tomie: Unlimited (2011)
that Caliban whom now I keep in service.[CN] 那个卡力本现下也供我使役 Prospero's Books (1991)
Let's move on to the causative form.[CN] 接下来 说到使役形就要说道两个字 Tomie: Unlimited (2011)
These are often used in causatives.[CN] 这是在使役形中经常使用的两个字 Tomie: Unlimited (2011)
When the slavers castrate the boys, do they take all of it?[JA] 奴隷使役人が彼らを去勢する時 すべて取り除くのか? The Mountain and the Viper (2014)
She bends and shapes the will of men to her own purpose.[JA] 男達を操り 使役するのよ Yes Men (2014)
He has to make nature work for him by utilizing the ample natural provisions at his disposal.[JA] 彼は自らの裁量において 豊富な自然の供給物を利用することにより 自らの為に自然を使役する必要があります Rescue Dawn (2006)
When you see them, it's most likely a causative.[CN] 如果出现了这两个字 请先想到可能是使役 Tomie: Unlimited (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
使役[しえき, shieki] Beschaeftigung, Dienst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top