ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confectionery

K AH0 N F EH1 K SH AH0 N EH2 R IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confectionery-, *confectionery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confectionery[N] การทำลูกกวาด
confectionery[N] ร้านขายลูกกวาด, Syn. confectionary, candy store
confectionery[N] ลูกกวาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confectionery(คันเฟค'เชินเนอรี) n. ลูกกวาดหรือขนมหวานทั้งหลาย,ธุรกิจหรืองานของคนทำหรือขายลูกกวาด

English-Thai: Nontri Dictionary
confectionery(n) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ร้านขายขนมหวาน,ร้านขายลูกกวาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confectioneryขนม [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFECTIONERY K AH0 N F EH1 K SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confectionery (n) kˈənfˈɛkʃənəriː (k @1 n f e1 k sh @ n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feinbäckerei {f} | Feinbäckereien {pl}confectionery | confectioneries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンフェクショナリー[, konfekushonari-] (n) confectionery [Add to Longdo]
菓子[かし, kashi] (n,adj-no) pastry; confectionery; (P) [Add to Longdo]
菓子屋[かしや, kashiya] (n) confectionery shop; (P) [Add to Longdo]
菓子司[かしつかさ;かしし, kashitsukasa ; kashishi] (n) Japanese confectionery store (orig. one of high standing, supplying the imperial court, etc.); Japanese confectionery maker [Add to Longdo]
求肥[ぎゅうひ, gyuuhi] (n) (orig. written as 牛皮) (See 求肥飴) type of soft Japanese confectionery made with rice flour (somewhat similar to Turkish delight) [Add to Longdo]
求肥飴[ぎゅうひあめ, gyuuhiame] (n) type of soft Japanese confectionery made with rice flour (somewhat similar to Turkish delight) [Add to Longdo]
製菓[せいか, seika] (n) confectionery [Add to Longdo]
打ち物[うちもの, uchimono] (n) (1) forged weaponry (e.g. swords, spears, etc.); forged weapon; (2) molded dry confectionery; moulded dry confectionery; (3) percussion instrument [Add to Longdo]
洋菓子[ようがし, yougashi] (n) Western confectionery [Add to Longdo]
和菓子[わがし, wagashi] (n) Japanese confectionery; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confectionery \Con*fec"tion*er*y\, n.
   1. Sweetmeats, in general; things prepared and sold by a
    confectioner; confections; candies.
    [1913 Webster]
 
   2. A place where candies, sweetmeats, and similar things are
    made or sold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confectionery
   n 1: candy and other sweets considered collectively; "the
      business decided to concentrate on confectionery and soft
      drinks"
   2: a confectioner's shop [syn: {confectionery}, {confectionary},
     {candy store}]
   3: the occupation and skills of a confectioner

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top