ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

devoir

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devoir-, *devoir*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devoir(ดิวาร์') n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเคารพ,ภารกิจ,หน้าที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำ[v.] (jam) EN: have to ; be constrained ; be obliged ; be obliged   FR: être contraint ; être obligé ; devoir
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant   FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi
จำจะต้อง[v. exp.] (jam ja tǿng) EN: have to ; must ; be under an obligation to   FR: devoir ; avoir l'obligation de
จำเป็น[v.] (jampen) EN: be necessary ; have to ; must ; need to   FR: être nécessaire ; être obligatoire ; devoir
จำเป็นต้อง[v.] (jampen tǿng) EN: must ; have to ; need   FR: être nécessaire de ; devoir
จง[v.] (jong) EN: must ; have to ; should   FR: devoir ; falloir ; être nécessaire
การบ้าน[n.] (kānbān) EN: homework ; housework   FR: devoir (scolaire) [m]
กรณีย์[n.] (karanī = køranī ) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility   FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
กรุณีย์[n.] (karunī) FR: devoir [m] ; obligation [m]
ค้าง[v.] (khāng) EN: owe ; be due to ; be behind   FR: devoir

French-Thai: Longdo Dictionary
devoir(vi) |je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent| ต้อง (ตามด้วยกริยารูป infinitive)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devoir \De*voir"\, n. [F., fr. L. debere to owe. See {Due}.]
   Duty; service owed; hence, due act of civility or respect; --
   now usually in the plural; as, they paid their devoirs to the
   ladies. "Do now your devoid, young knights!" --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devoir
   n 1: formal expression of respect

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 devoir /dəvwaʀ/ 
  have to; must; ought to; should; owe

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 devoir /dəvwaʀ/ 
  job; assigned job; task; duty

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top