Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ pain แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
148 ผลลัพธ์ สำหรับ pain  P EY1 N
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -pain-, *pain*
Possible hiragana form: ぱいん

Longdo Unapproved ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH)
painlessly (adv ) อย่างไม่เจ็บปวด (ไม่ใช่อย่างเจ็บปวด อันเดิมแปลผิด) อย่างสะดวก ตัวอย่าง You can creat a simple questionnaire that can be filled out painlessly. ให้ทำแบบสอบถามที่สะดวก (ถ้าทำอย่างเจ็บปวดแล้วใครจะตอบแบบสอบถาม)
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
pain[N] ความเจ็บปวด, See also: ความเจ็บ, ความปวด, Syn. ache, discomfort, hurt
pain[N] ความทุกข์, See also: ความเศร้า, ความเสียใจมาก, Syn. suffering, sorrow, Ant. pleasure, joy
pain[VT] ทำให้เสียใจ, See also: ทำให้ปวดร้าว, Syn. distress, agonize
pain[VI] รู้สึกเจ็บ, See also: เจ็บ, Syn. hurt
pain[VT] ทำให้เจ็บปวด, Syn. burn, hurt, Ant. soothe, assuge
pains[N] ความยากลำบาก (ในการทำงาน), See also: ความเพียรพยายาม, ความอุตสาหะ, Syn. trouble, effort
pains[N] การเจ็บท้อง (คลอดลูก), See also: ปวดท้อง
paint[N] สี, See also: สีสำหรับทาหรือเขียน, สีย้อม, Syn. chroma, undercoat
paint[N] การทาสี, See also: การเคลือบสี, การระบายสี
paint[N] สีแต่งหน้า, See also: เครื่องสำอาง, Syn. cosmetics, tint
Hope Dictionary
pain(เพน) n. ความเจ็บปวด,ความทุกข์ทรมาน, See also: pained adj. painful adj.
pained(เพนด) adj. เจ็บปวด,บอบช้ำ
painful(เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก
painkiller(เพน'คิลเลอะ) n. สิ่งที่ระงับปวด
painless(เพน'เลส) adj. ไม่เจ็บปวด,ไม่ยาก
painstaking(เพน'สเทคคิง) adj. อุตสาหะ,ระมัดระวัง ตัวอย่าง: (Embroidery takes painstaking skill)
paint(เพนท) n. สี,สีทา vt.,vi. ทาส', See also: painting n.
paintbrush(เพน'ทบรัช) n. แปรงทาสี
painted(เพน'ทิด) adj. ทาสี,ไม่แท้,ของปลอม,
painted womanหญิงโสเภณี,หญิงแพศยา
Nontri Dictionary
pain(n) ความเจ็บปวด,ความปวด,ความเจ็บแสบ
pain(vt) ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ปวด,ทำให้เจ็บแสบ
painful(adj) เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน
painstaking(adj) อุตสาหะ,เพียร,พยายาม,เอาเป็นธุระ
paint(n) สี,สีย้อม,การระบายสี,การทาสี
paint(vt,vi) เขียนรูป,ทาสี,เขียนภาพ,ระบายสี,วาดภาพ,แต่งหน้า
painter(n) จิตรกร,ช่างเขียน,ช่างทาสี
painting(n) ภาพเขียน,การเขียนภาพ,การทาสี,การระบายสี
OIL oil painting(n) ภาพสีน้ำมัน
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pain๑. อาการเจ็บปวด๒. ความเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
painทุกขารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pain and sufferingความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pain center; pain centreศูนย์บำบัดอาการเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain centre; pain centerศูนย์บำบัดอาการเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain clinicคลินิกบำบัดอาการเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain sense; agaesthesia; agesthesia; nociceptionความรู้สึกเจ็บปวด [มีความหมายเหมือนกับ algesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, boring; pain, terebrant; pain, terebratingอาการปวดชอนไช [มีความหมายเหมือนกับ terebration ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, centralอาการปวดเหตุประสาทส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, colicky; tormen; torminaอาการปวดเฉียบ [มีความหมายเหมือนกับ colic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Painความเจ็บปวด [TU Subject Heading]
Pain, Postoperativeความเจ็บปวดหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Paining, Spanishจิตรกรรมสเปน [TU Subject Heading]
Paintสีและการทาสี [TU Subject Heading]
paintสีทา, ของเหลวที่ได้จากการผสมตัวสีตัวกลาง ตัวทำละลาย และสารอื่น ๆ ซึ่งเมื่อทาบนพื้นผิววัตถุใด  ตัวสีจะเกาะติดอยู่กับผิววัตถุนั้น ส่วนตัวทำละลายจะระเหยไป ตัวกลางที่ใช้มักจะเป็นสารที่ช่วยให้ตัวสีเกาะติดกับผิววัตถุได้ดีขึ้นหรือช่วยทำให้สีแห้งเร็วขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Paint industry and tradeอุตสาหกรรมสี [TU Subject Heading]
Paint materialsวัสดุที่ใช้ในการทาสี [TU Subject Heading]
Paint program โปรแกรมระบาย [คอมพิวเตอร์]
Paint removersน้ำยาลอกสี [TU Subject Heading]
Paint shop proเพนท์ ช็อป โปร [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Yes. His lawyer took great pains to bring that out. ใช่ ทนายความของเขาเอาความเจ็บปวดที่ดีที่จะนำที่ออกมา 12 Angry Men (1957)
He took all his pain and what was left of his strength and his long-gone pride... ... and he put it against the fish's agony. เขาเอาความเจ็บปวดของเขา และสิ่งที่เหลืออยู่ ของความแข็งแรงและความ ภาคภูมิใจยาวหายไปของเขา และเขาใส่มันกับความทุกข์ ทรมานของปลา The Old Man and the Sea (1958)
Pain in the ass. นังขี้ตืด Blazing Saddles (1974)
And through our pain we will make them see their injustice. ความเจ็บปวดของเรา จะทำให้เขาเห็น ความอยุติธรรมของตัวเอง Gandhi (1982)
the khan's brother, he's been suffering from pain in the right lower abdomen, obviously an inflamed appendix. น้องชายหัวหน้าเผ่า กำลังปวดท้องน้อยด้านขวา... Spies Like Us (1985)
As the pain sweeps through ราวกลับความเจ็บปวดค่อยๆจางไป Labyrinth (1986)
As the pain sweeps through ราวกลับความเจ็บปวดค่อยๆจางไป Labyrinth (1986)
You know, you're really a pain in the ass, you know that? คุณรู้ว่าคุณเจ็บปวดในลาจริงๆคุณรู้ว่า? Bloodsport (1988)
Kaneda, you've always been a pain in the ass. คาเนดะ แกชอบพูดจาถากถางแบบนี้เสมอเลย Akira (1988)
Kaori's pain is coming into me...! ความเจ็บปวดของ คาโอริ กำลังเข้ามาหาฉัน... ! Akira (1988)
No pain at all? - ไม่เลยเหรอ Punchline (1988)
Is there any pain when you breathe? Any pain there? Any pain when I lift your arm up like this? เวลาหายใจเจ็บมั้ย เวลายกแขนแบบนี้ Punchline (1988)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
painA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
painAfter a couple of drinks, the guy was feeling no pain.
painAfter all the pain went away.
painAfter his death, his paintings were hung in the museum.
painAfter tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.
painAll he wanted was time to finish his painting.
painAll my pains went for nothing.
painAll my pains were in vain.
painAll of a sudden I felt a sharp pain in my stomach.
painAll of his later paintings were considered masterpiece.
painAll she got for her pains was ingratitude.
painAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ระบายสี[V] paint, See also: colour, daub, Example: พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกมีจินตนาการโดยให้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น วาดภาพ ระบายสี เป็นต้น, Thai definition: ป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ
ช่างทาสี[N] painter
ภาพเขียน[N] painting, See also: drawing, Syn. รูปภาพ, ภาพลายเส้น, Example: ในอดีตภาพเขียนของจิตกรค่าย Impressionism ถูกโจมตีว่าเป็นศิลปะที่แหกคอก แต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมอย่างมาก, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภพาที่เกิดจากการขีดเขียนขึ้น
ช่างทาสี[N] painter, Syn. ช่างสี, Example: ช่างทาสีกำลังปีนบันไดเพื่อทาสีชั้น 2 ของบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอาชีพการทาสี
วาดรูป[V] paint, See also: sketch, draw, Syn. วาดภาพ, Example: แม่ของเขาเป็นจิตรกร วาดรูปขายได้ทีละเป็นแสน, Thai definition: เขียนให้เป็นภาพ ลายเส้นหรือลวดลายต่างๆ
ช่างวาดภาพ[N] painter, Syn. ช่างเขียนภาพ, Example: ร้านนี้เปิดรับสมัครช่างวาดภาพที่ต้องมาทำประจำทุกวัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความชำนาญในการวาดลวดลายหรือรูปภาพ
ระบาย[V] paint, Example: หากระบายสีเขียวเข้าไป ภาพนี้ก็คงจะเหมือนจริงขึ้นอีก, Thai definition: ใช้พู่กันป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ
ปวด[V] ache, See also: pain, Syn. เจ็บปวด, Example: โรครูมาติคส์ทำให้มีไข้ ปวดตามข้อและอาจทำให้เกิดโรคลิ้นหัวใจรั่วพิการไปตลอดชีวิต, Thai definition: รู้สึกเจ็บต่อเนื่องอยู่ในร่างกาย
ป้าย[V] paint, See also: coat, smear, Syn. ทา, Example: เมื่อเกิดแผลให้ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำและสบู่ จากนั้นป้ายด้วยขี้ผึ้งทาแผล, Thai definition: ทาอย่างหยาบๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง, ทำให้เปรอะเปื้อนด้วยอาการคล้ายเช่นนั้น
ผู้วาด[N] painter, Syn. จิตรกร, Example: ไม่รู้ว่าผู้วาดต้องการจะสื่อความหมายอะไรในภาพนี้กันแน่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เขียนหรือลากเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพ
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous   FR: volontaire ; assidu ; travailleur
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
ช่างเขียน[n.] (chang khīen) EN: artist ; painter   FR: artiste peintre [m]
ช่างทาสี[n. exp.] (chang thāsī) EN: painter ; house painter   FR: peintre [m] ; peintre en bâtiment [m]
ฉาบ[v.] (chāp) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on   FR: enduire ; recouvrir
ชิ้นขนมปัง[n. exp.] (chin khanompang) EN: slice of bread   FR: tranche de pain [f]
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[v. exp.] (din dūay khwām jeppūat) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony   FR: se tordre de douleur
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: painted stork   
หูปลาช่อน [n.] (hūplāchøn) EN: Copper beef-steak ; Copper leaf ; Painted copperleaf ; Jacob's coat   
จานสี[n.] (jān sī) EN: palette (painter's ~)   FR: palette (de peintre) [f]
CMU Pronouncing Dictionary
PAIN   P EY1 N
PAINE   P EY1 N
PAINS   P EY1 N Z
PAINT   P EY1 N T
PAINO   P EY1 N OW0
PAINTS   P EY1 N T S
PAINED   P EY1 N D
PAINFUL   P EY1 N F AH0 L
PAINTER   P EY1 N T ER0
PAINTED   P EY1 N T IH0 D
Oxford Advanced Learners Dictionary
pain  (v) pˈɛɪn
pains  (v) pˈɛɪnz
paint  (v) pˈɛɪnt
pained  (v) pˈɛɪnd
paints  (v) pˈɛɪnts
painful  (j) pˈɛɪnfəl
paining  (v) pˈɛɪnɪŋ
painted  (v) pˈɛɪntɪd
painter  (n) pˈɛɪntər
painless  (j) pˈɛɪnləs
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
痛苦[tòng kǔ, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, ] pain; suffering; painful, #1,819 [Add to Longdo]
[, ㄑㄧ, ] paint; lacquer, #8,399 [Add to Longdo]
画家[huà jiā, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚ, / ] painter, #8,630 [Add to Longdo]
涂料[tú liào, ㄊㄨˊ ㄌㄧㄠˋ, ] paint, #10,513 [Add to Longdo]
苦心[kǔ xīn, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄣ, ] painstaking effort; to take a lot of trouble; laborious at pains, #22,184 [Add to Longdo]
颜料[yán liào, ㄧㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] paint; dye; pigment, #23,536 [Add to Longdo]
疾苦[jí kǔ, ㄐㄧˊ ㄎㄨˇ, ] pain and difficulties; suffering (of the people), #27,170 [Add to Longdo]
花鸟[huā niǎo, ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ, / ] painting of birds and flowers, #29,993 [Add to Longdo]
丹青[dān qīng, ㄉㄢ ㄑㄧㄥ, ] painting, #48,757 [Add to Longdo]
画坛[huà tán, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˊ, / ] painting world; painting circles, #57,377 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Magenschmerz {m}pain in the stomach [Add to Longdo]
Nervensäge {f} [übtr.]pain in the neck [fig.] [Add to Longdo]
Qual {f} | Qualen {pl}pain | pains [Add to Longdo]
Schmerz {m} | Schmerzen {pl} | rasende Schmerzenpain | pains | racking pains [Add to Longdo]
Schmerzgrenze {f}pain barrier; pain threshold [Add to Longdo]
Schmerzlinderung {f}pain relief [Add to Longdo]
Schmerzmittel {n}; Schmerzlinderer {m} [med.]pain killer; pain-killing drug; pain reliever [Add to Longdo]
Trennungsschmerz {m}pain of separation [Add to Longdo]
schmerzstillendpain killing [Add to Longdo]
Longdo Approved FR-TH
copain(n) |m, f copine| แฟน, คู่รัก
EDICT JP-EN Dictionary
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
けい秀画家;閨秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (n) (accomplished) woman painter [Add to Longdo]
ご心配なく;御心配なく[ごしんぱいなく, goshinpainaku] (exp) don't worry; never mind [Add to Longdo]
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing [Add to Longdo]
ずきずき[, zukizuki] (adv,n,vs) (on-mim) throbbing pain; heartbreakingly; (P) [Add to Longdo]
ずきん[, zukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]
ずきんずきん[, zukinzukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]
ひりひり[, hirihiri] (adv,n,vs) (on-mim) prickling pain; smarting; stinging [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
ペイントプログラム[ぺいんとぷろぐらむ, peintopuroguramu] paint program [Add to Longdo]
ペイント系プログラム[ペイントけいプログラム, peinto kei puroguramu] paint program [Add to Longdo]
中塗り[なかぬり, nakanuri] paint (vs) [Add to Longdo]
塗りつぶ[ぬりつぶ, nuritsubu] to paint [Add to Longdo]
Time: 0.0126 seconds, cache age: 15.749 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม