Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ suffering แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
73 ผลลัพธ์ สำหรับ suffering  S AH1 F ER0 IH0 NG
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -suffering-, *suffering*, suffer

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
suffering[N] การได้รับความทุกข์ทรมาน, See also: การได้รับความเจ็บปวด
suffering[N] ความเจ็บปวด, See also: ความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ยาก, Syn. agony, distress, hardship, pain
suffering[ADJ] ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน, See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด, Syn. aching, in difficulties, pained
Hope Dictionary
suffering(ซัฟ'เฟอริง) n. ความอดทน,ความอดกลั้น,สิ่งที่อดทน,ความเจ็บปวด,ความหายนะ,โรค adj. ประสบความทุกข์,เป็นโรค., Syn. agony
Nontri Dictionary
suffering(n) ความทุกข์,ความลำบาก,ความเจ็บปวด,ความอดทน
LONG-long-suffering(adj) ทนทุกข์ทรมาน
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Sufferingความทุกข์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
I used to listen to him walking up and down, up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her. ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป Rebecca (1940)
The old man was suffering... ... although he did not admit to suffering at all. ชายชรากำลังทุกข์ทรมานแม้ว่า เขาไม่ได้ยอมรับกับความทุกข์ ทรมานที่ทุกคน The Old Man and the Sea (1958)
You look as if you're suffering from bottle fatigue. คุณดูราวกับว่าคุณกำลังทุกข์ ทรมาน ความเมื่อยล้าจากขวด How I Won the War (1967)
If you'd come in friendship, the scum that ruined your daughter would be suffering this very day. หากคุณต้องการมาในมิตรภาพ ฝาที่ทำลายลูกสาวของคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้มาก The Godfather (1972)
How can you permit all the suffering that goes on in the world? ทำไมท่านถึงทำสิ่งที่ทรมาน ที่เกิดขึ้นในโลกทุกอย่าง Oh, God! (1977)
It saps the courage to think you may be suffering alone. มันทำลายความกล้าหาญ เมื่อรู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยว Gandhi (1982)
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur. ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ Clue (1985)
the khan's brother, he's been suffering from pain in the right lower abdomen, obviously an inflamed appendix. น้องชายหัวหน้าเผ่า กำลังปวดท้องน้อยด้านขวา... Spies Like Us (1985)
There will be great suffering in Guilder if she dies. คงจะมีคนในกิลเดอร์ผิดหวังไม่น้อย ถ้าเจ้าหญิงตาย The Princess Bride (1987)
Hey, Donnie, looks like this one's suffering from shell shock. Ha! เฮ้แบ็กส์ดูเหมือนความทุกข์ทรมานของผู้ใช้นี้จากเปลือกช็อก ฮ่า! Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I'll buy that girl is suffering some kind of pronounced psychosis. - คุณคงไม่เชื่อเช่นนั้นจริงๆ ใช่ไหม ? - แล้วคุณมีคำอธิบายที่ดีกว่าไหม ? Deep Throat (1993)
You've been suffering hysteria. It's a natural reaction to the poison. Water. ประสาทหลอนน่ะ เป็นผลจากพิษของลูกดอก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sufferingAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
sufferingCan we find joy in spite of suffering and death?
sufferingDeath is preferable to such suffering.
sufferingDistrust of people, not to mention hate, is the root of human suffering.
sufferingHe had to contend against physical suffering.
sufferingHe has been suffering from a bad cold. She is very anxious about his health.
sufferingHe is indifferent to the suffering of others.
sufferingHe is suffering from a bad cold.
sufferingHe is suffering from a bad cold in the nose.
sufferingHe is suffering from a cold.
sufferingHe is suffering from a headache.
sufferingHe is suffering from an aggravated disease.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ห้วงทุกข์[N] sufferings, See also: slough of despond, Syn. กองทุกข์, Example: มนุษย์เรากำลังแหวกว่ายอยู่ในห้วงทุกข์
ความอาดูร[N] suffering, See also: lament, trouble, distress, sorrowfulness, Example: ความสูญเสียครั้งนั้นยังความอาดูรอย่างยิ่งแก่ครอบครัวของเขา, Thai definition: ความเดือดร้อนและทนทุกขเวทนา เจ็บปวดและชอกช้ำทั้งกายและใจ
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ความทุกข์[N] sorrow, See also: suffering, sadness, misery, distress, grief, Syn. ความทุกข์ใจ, ความทุกข์ทรมาน, Ant. ความสุข, Example: เวลามีทุกข์คนเราชอบจะให้คนมาร่วมเฉลี่ยความทุกข์เพื่อให้เบาบางลง
ความทุกข์ทรมาน[N] suffering, See also: pain, distress, Syn. ความทุกข์ระทม, ความเจ็บปวด, ความทุกข์, Ant. ความสุข, Example: การได้รักและการพลัดพรากจากความรักล้วนเป็นความทุกข์ทรมานทั้งสิ้น
ความระทมทุกข์[N] suffering, See also: sorrow, grief, misery, disconsolation, Syn. ความทุกข์, ความทุกข์ระทม, Ant. ความสุข, Example: คนรวยบางคนอาจมีความระทมทุกข์อยู่เต็มหัวอก
ทุกขเวทนา[N] suffering, See also: painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief, pain, agony, misery, Syn. ทุกข์ทรมาณ, Ant. สุขสบาย, Example: เขาได้รับทุกข์เวทนาจากโรคมะเร็งอยู่หลายเดือนก่อนตาย, Thai definition: ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ, ความรู้สึกเจ็บปวดทรมาน, Notes: (บาลี)
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency   FR: gonflé ; enflé
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship   FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
ความเจ็บปวด[n.] (khwām jeppūat) EN: pain ; ache ; sore ; suffering ; painfulness   FR: douleur [f]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppūat rūat rāo) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering   FR: souffrance [f]
ความปวดร้าวใจ[n.] (khwām pūatrāo jai) EN: distress ; agony ; suffering   
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain   FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ความทุกข์ทรมาน[n.] (khwām thuk thøramān) EN: suffering ; pain ; distress   
ก้มหน้าทนทุกข์[v. exp.] (kom nā thon thuk) EN: resign oneself to sufferings   
มรรค[n.] (mak) EN: magga (pali) ; way to the cessation of suffering   FR: magga (pāli) ; voie de la cessation de la souffrance [f]
นิโรธ[n.] (nirot) EN: nirodha ; cessation (of suffering)   FR: nirodha (pali) ; extinction (de la souffrance) [f]
CMU Pronouncing Dictionary
SUFFERING   S AH1 F ER0 IH0 NG
SUFFERING   S AH1 F R IH0 NG
SUFFERINGS   S AH1 F ER0 IH0 NG Z
SUFFERINGS   S AH1 F R IH0 NG Z
Oxford Advanced Learners Dictionary
suffering  (v) sˈʌfərɪŋ
sufferings  (n) sˈʌfərɪŋz
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
苦难[kǔ nàn, ㄎㄨˇ ㄋㄢˋ, / ] suffering, #10,896 [Add to Longdo]
苦头[kǔ tou, ㄎㄨˇ ㄊㄡ˙, / ] sufferings, #22,078 [Add to Longdo]
忧患[yōu huàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄢˋ, / ] suffering; misery; hardship, #39,931 [Add to Longdo]
熬煎[áo jiān, ㄠˊ ㄐㄧㄢ, ] suffering; torture, #102,228 [Add to Longdo]
冤苦[yuān kǔ, ㄩㄢ ㄎㄨˇ, ] suffering from injustice, #249,943 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
herzkranksuffering from heart condition [Add to Longdo]
wurmkrank {adj}suffering from worms [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
パンチドランカー[, panchidoranka-] (n) (1) person suffering from punch drunk syndrome (wasei [Add to Longdo]
夏ばて(P);夏バテ[なつばて(夏ばて)(P);なつバテ(夏バテ), natsubate ( natsu bate )(P); natsu bate ( natsubate )] (n,vs) suffering from summer heat; summer heat fatigue; (P) [Add to Longdo]
夏負け[なつまけ, natsumake] (n,vs) suffering from summer heat [Add to Longdo]
火宅[かたく, kataku] (n) {Buddh} this world of suffering [Add to Longdo]
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain [Add to Longdo]
餓えに苦しむ[うえにくるしむ, uenikurushimu] (exp,v5m) to be suffering from hunger [Add to Longdo]
業苦[ごうく, gouku] (n) karmic suffering [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八苦) duhkha (suffering) [Add to Longdo]
Time: 0.0055 seconds, cache age: 19.242 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม