ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-certify-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certify-, *certify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certify(vt) ประกาศว่าวิกลจริตตามกฎหมาย
certify(vt) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. affirm, attest, vouch
certify(vt) ให้หนังสือรับรอง, See also: ให้ประกาศนียบัตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certify(เซอ'ทิไฟ) v. รับรอง, พิสูจน์, ลงนามเป็นพยาน, พิสูจน์ให้เห็น, See also: certifier n., Syn. testify
decertify(ดิเซอ'ทิไฟ) vt. ถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง., See also: decertification n. ดูdecertify

English-Thai: Nontri Dictionary
certify(vt) รับรอง, ลงนามเป็นพยาน, พิสูจน์ให้เห็น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By signing it, you certify that you were wrong when you stated the boy returned to you by the police was not your son;เซ็นนี่ซะเพื่อยืนยันว่าคุณน่ะเข้าใจผิด ที่ว่าเด็กที่กรมตำรวจส่งคืนมานั้นไ่่ม่ใช่ลูกชายคุณ Changeling (2008)
Yeah, and what I'm saying to you is you don't have to certify me for anything, pal, because I told you, I'm back.ช่าย ผมจะบอกคุณว่า ไม่ต้องบอกผมอีกก็ได้ เพื่อน เพราะผมบอกคุณไปแล้ว ผมกลับมาแล้ว Harbingers in a Fountain (2009)
I do have to certify you for duty.ฉันต้องรับคุณมาทำงาน Harbingers in a Fountain (2009)
But Lucy had to certify that I was capable, you know, that I could take care of myself.แต่ลูซี่ต้องรับรอง ว่าผมสามารถ จะดูแล ตัวเองได้ Red, White and Blue (2013)
and we will certify our dear friend James, with dignity.เราจะส่งเจมส์ เพื่อนรักของเรา อย่างสมศักดิ์ศรี London Has Fallen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
certifyHe tried to certify the matter as correct.
certifyRecords certify that Bob passed his driving test.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้ำประกัน[khamprakan] (v) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety  FR: garantir ; assurer ; certifier
รับรอง[raprøng] (v) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm  FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer
เซ็นชื่อ รับรองเอกสาร[sen cheū raprøng ēkkasān] (n, exp) EN: certify a document

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
certify
certifying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
certify
certifying

Japanese-English: EDICT Dictionary
証明権限者[しょうめいけんげんしゃ, shoumeikengensha] (n) certifying authority [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Notify \No"ti*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Notified}; p. pr. & vb.
   n. {Notifying}.] [F. notifier, L. notificare; notus known (p.
   p. of noscere to known) + -ficare (in comp.) to make. See
   {Know}, and {-fy}.]
   [1913 Webster]
   1. To make known; to declare; to publish; as, to notify a
    fact to a person.
    [1913 Webster]
 
       No law can bind till it be notified or promulged.
                          --Sowth.
    [1913 Webster]
 
   2. To give notice to; to inform by notice; to apprise; as,
    the constable has notified the citizens to meet at the
    city hall; the bell notifies us of the time of meeting.
    [1913 Webster]
 
       The President of the United States has notified the
       House of Representatives that he has approved and
       signed the act.            --Journal of
                          the Senate, U.
                          S.
    [1913 Webster]
 
   Note: This application of notify has been condemned; but it
      is in constant good use in the United States, and in
      perfect accordance with the use of {certify}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Certify \Cer"ti*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Certified}; p. pr. &
   vb. n. {Certifying}.] [F. certifier, LL. certificare; L.
   certus certain + facere to make. See {Certain}, and cf.
   {Certificate}, v. t.]
   1. To give cetain information to; to assure; to make certain.
    [1913 Webster]
 
       We certify the king, that . . . thou shalt have no
       portion on this side the river.    --Ezra iv. 16.
    [1913 Webster]
 
   2. To give certain information of; to make certain, as a
    fact; to verify. --Hammond.
    [1913 Webster]
 
       The industry of science at once certifies and
       greatly extends our knowledge of the vastness of the
       creation.               --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. To testify to in writing; to make a declaration
    concerning, in writing, under hand, or hand and seal.
    [1913 Webster]
 
       The judges shall certify their opinion to the
       chancellor, and upon such certificate the decree is
       usually founded.           --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Certified check}, A bank check, the validity of which is
    certified by the bank on which it is drawn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 certify
   v 1: provide evidence for; stand as proof of; show by one's
      behavior, attitude, or external attributes; "His high fever
      attested to his illness"; "The buildings in Rome manifest a
      high level of architectural sophistication"; "This decision
      demonstrates his sense of fairness" [syn: {attest},
      {certify}, {manifest}, {demonstrate}, {evidence}]
   2: guarantee payment on; of checks
   3: authorize officially; "I am licensed to practice law in this
     state" [syn: {license}, {licence}, {certify}] [ant:
     {decertify}, {derecognise}, {derecognize}]
   4: guarantee as meeting a certain standard; "certified grade AAA
     meat" [syn: {certify}, {endorse}, {indorse}]
   5: declare legally insane

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top