Search result for

*valuable*

(211 entries)
(0.2779 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: valuable, -valuable-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valuable    [ADJ] มีคุณค่า, See also: มีความหมาย, มีราคา, สำคัญ, มีประโยชน์มาก, Syn. meanuseful, important, significant, Ant. insignificant, unimportant
valuable    [ADJ] ซึ่งมีราคา, Syn. priceless, Ant. cheap, common
valuable    [N] ของมีค่า, See also: ของล้ำค่า, ของแพง, เครื่องประดับราคาแพง
invaluable    [ADJ] ซึ่งประมาณค่ามิได้, See also: ซึ่งหาค่ามิได้, Syn. precious, priceless, valuable, Ant. worthless, cheap
valuableness    [N] ความมีคุณค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
less valuableเสื่อมราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, good; consideration, valuableค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, valuable; consideration, goodค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuableมีค่า, มีราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable considerationค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [ดู good consideration] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable improvementsการปรับปรุงที่มีมูลค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable papersเอกสารสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable securityหลักทรัพย์ที่มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuablesของมีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invaluable(อินแวล'ลิวอะเบิล) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า,สุดที่จะประเมินค่าได้,มีค่าเหลือล้น., See also: invaluableness n. invaluably adv.
valuable(แวล'ลิวเบิล) adj. มีค่า,มีคุณค่า,มีค่าเป็นเงินมาก,มีราคา,มีประโยชน์มาก,มีความสำคัญมาก. n. ของมีค่า,ของที่มีค่าเป็นเงินมาก., See also: valuableness n. valuably adv., Syn. costly,valued,worthy

English-Thai: Nontri Dictionary
invaluable(adj) ราคาสูง,ล้ำค่า
valuable(adj) มีคุณค่า,มีราคา,มีประโยชน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Never to leave anything that valuable unattended?ไม่ควรปล่อยให้ของมีค่าหายไป Chuck in Real Life (2008)
Wish I'd learnt this valuable lesson earlier.ฉันคิดว่าฉันน่าจะเรียนรู้ คุณค่าของบทเรียนแต่เนิ่นๆ Lucky Thirteen (2008)
It must be valuable.มันต้องมีค่ามากแน่ Downfall of a Droid (2008)
Your counsel is invaluable, as is your friendship and your love.คำปรึกษาของเจ้าหาค่าไม่ได้ เช่นเดียวกับมิตรภาพ และความรักของเจ้า To Kill the King (2008)
We are too valuable to each other to be enemies.เราต้องพึ่งพากันมากกว่าจะเป็นศัตรูกัน Le Morte d'Arthur (2008)
To me you're a valuable treasure.สำหรับข้า เจ้าคือสมบัติล้ำค่า Iljimae (2008)
Yes. Bolt, I can be a valuable addition to your team.ใช่แล้ว โบลท์ ฉันเป็นพวกเดียวกับนายนะ Bolt (2008)
We're the board of directors. Our time is valuable.เราเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท เวลาของเรามีค่ามากนะ Superhero Movie (2008)
Not as valuable as mine, Mr. Carlson.ไม่เท่ากับเวลาของผมหรอก คุณคาร์ลสัน Superhero Movie (2008)
Do you have any idea how valuable this manuscript is?รู้มั๊ยว่าต้นฉบับนี่มันมีมูลค่ามากแค่ไหน Inkheart (2008)
We have valuable intel in our possession!เราได้ข้อมูลสำคัญมา Body of Lies (2008)
A boy who may have still been alive while you were wasting valuable time denying you had done anything wrong!ซึ่งอาจจะยังมีชีวิตอยู่ ในขณะที่คุณมัวแต่เสียเวลาอันมีค่าไปกับ การปัดความรับผิดชอบ! Changeling (2008)
- Sit down. Now as much as I'd really like you to teach him a valuable lesson...ใจจริงฉันก็อยากให้นายสั่งสอนเขาให้สำนึกนะ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Nearly half of it's gone, and we're wasting valuable material, okay?แต่รอบนี้ เราเหลือแค่สองชั่วโมงแล้ว ใกล้ถึงครึ่งทางแล้ว อย่าทำให้ วัตถุดิบเสียหายไป โอเคมั้ย? Frost/Nixon (2008)
A very valuable finger.เป็นนิ้วมือที่มีราคาแพงมากๆ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
No, maybe they just found something valuable, you know, and they don't want people to rob it, and just get the Mayans to keep people away.เปล่า.. บางทีพวกเขาอาจจะเจออะไร.. ที่มีค่า The Ruins (2008)
It was the tin itself that was valuable, what you could do with it.เขาจะเอาตัวกระป๋องดีบุกต่างหาก ตอนนั้นถือเป็นของมีค่า เอาไปทำอะไรได้เยอะ The Reader (2008)
You want me to give up the one thing that makes me valuable to the team.คุณอยากให้ผมสละสิ่งเดียวที่ ทำให้ทีต้องการผมงั้นเหรอ Blow Out (2008)
You want me to give up the one thing that makes me valuable to the team.คุณต้องการให้ผมหยุดทำสิ่งที่ ทำให้ผมมีค่าในทีมเหรอ Five the Hard Way (2008)
If I didn't think you were valuable, you'd be dead already.ถ้าฉันไม่คิดว่านายยังมีค่านะ นายคงจะตายไปแล้ว Five the Hard Way (2008)
What I learned at hue, though valuable, also cost me a great deal.สิ่งที่ชั้นได้เรียนรู้ที่ hue แม้จะมีค่ามาก แต่มันก็ทำให้ ชั้นเสียอะไรไปเยอะมากเช่นเดียวกัน Five the Hard Way (2008)
You're a valuable asset.คุณคือ สิ่งมีค่า Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
You have done nothing but be an invaluable advisor to me and an even better friend.คุณเป็นที่ปรึกษาที่มีค่ายิ่งสำหรับฉัน และยังเป็นเพื่อนที่วิเศษ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Ambition can be a valuable quality here in Washington as well as in life, but unchecked, it can be unhealthy, if not dangerous.ความทะเยอทะยานมันจะมีคุณค่ามหาศาล ในวอชิงตันนี่ และเช่นเดียวกับต่อชีวิตคุณ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Essentially, something you can't see, can't touch, but it's actually the most valuable commodity in America.บางอย่างเช่นสิ่งที่คุณไม่สามารถเห็น หรือจับต้อง แต่มีค่ามากมายกว่า/N ที่ดินในอเมริกา Confessions of a Shopaholic (2009)
This, together with you the only valuable in my life.นอกจากเจ้าแล้ว, โงกุน มันเป็นของมีค่าอย่างเดียวของปู่ Dragonball: Evolution (2009)
- But this is much more valuable.แต่ของมันมีค่ามากกว่านั้นมากนะ Drag Me to Hell (2009)
And you have been very valuable to the project.และคุณก็มีความสำคัญต่องานมาก Julie & Julia (2009)
I thought it must be because the United States government had finally realized how valuable he was.ฉันคิดว่ามันคงเป็นเพราะ รัฐบาลสหรัฐ ได้รู้แล้วว่าเขาสำคัญแค่ไหน Julie & Julia (2009)
He became the most valuable business artifact on Earth.เขาได้กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ธุรกิจที่มีค่ามากที่สุดในโลก District 9 (2009)
Connections in the police department would be very valuable to calder.มีเส้นสายกับตำรวจเป็นประโยชน์กับคาร์ลเดอร์ London. Of Course (2009)
I thought it'd be valuable. I don't have any experience with criminal law.ฉันคิดว่ามันน่าจะมีค่ามาก ฉันไม่มี ประสปการณ์เรื่องคดีอาชญากรรมมาก่อน I Knew You Were a Pig (2009)
Before you are six of your most valuable associates.ข้างหน้านาย คือ 6 คน ที่เป็นความร่วมมือของนาย Saw VI (2009)
I'm afraid your particular gifts are too valuable to destroy.เกรงว่าพรสวรรค์เฉพาะตัวของนาย มีค่าเกินกว่าที่จะถูกทำลาย The Twilight Saga: New Moon (2009)
- We're wasting valuable time.-เสียเวลาเปล่าน่า Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Jessie, you said that I could plan the lesson today, and I think this is valuable.เจซซี่ คุณบอกว่าวันนี้ฉันสามารถ วางแผนการเรียนได้เอง แล้วฉันก็คิดว่า ของพวกนี้มีคุณค่า The Story of Lucy and Jessie (2009)
Uh, yes. As I recall, it's quite valuable.ใช่ เท่าที่ฉันจำได้ มันค่อนข้างจะแพงเลยละ Marry Me a Little (2009)
But still dolphin meat contains some valuable nutrients.เราไม่นับพวกโลมาเป็นอาหารหรอก The Cove (2009)
Now, while the circumstances of his disappearance are unclear, it stands to reason his blood would be very valuable, as he's over twice my age and ten times the vampire I will ever be.ตอนนี้เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ ยังไม่กระจ่าง เป็นเหตุให้เข้าใจว่าเลือดของเขามีมูลค่ามาก เพราะเขาแก่กว่าฉันสองเท่า Keep This Party Going (2009)
Take what valuables you can and destroy everything else.กอบโกยผลประโยชน์เท่าที่ทำได้ แล้วทำลายทุกสิ่งซะ Liberty on Ryloth (2009)
- No. I will have every valuable on this rock before I leave.ข้าจะกอบโกยสิ่งมีค่าทุกอย่างบนดาวดวงนี้ให้หมด ก่อนที่ข้าจะจากไป Liberty on Ryloth (2009)
This is very valuable information, Gabe.นี้เป็นข้อมูลที่มีค่ามากนะ เกบ Never Let Me Go (2009)
No time to waste. Orion's too valuable.อย่าเสียเวลาเลย โอไรออนมีค่ามาก Chuck Versus the First Kill (2009)
The good news is that your father is too valuable for us to kill.ข่าวดีคือ พ่อของนาย มีค่ามากเกินกว่าจะฆ่าได้ Chuck Versus the First Kill (2009)
For teaching me a valuable life lesson.ที่สอนบทเรียนล้ำค่าให้หนู Acafellas (2009)
With potentially valuable knowledge,คนที่มีความรู้ที่มีประโยชน์ Air: Part 1 (2009)
All of them were invaluable.ทั้งหมดที่ประเมินค่าไม่ได้ Air: Part 1 (2009)
She is a talented performer and I really think that the kids are going to learn a lot of valuable technique from her.เธอเป็นนักร้องพรสวรรค์ ผมเชื่อว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้ เทคนิคมากมายจากเธอ โอเค The Rhodes Not Taken (2009)
You don't leave a valuable painting on the damn floor.ห้ามวางรูปภาพที่มีมูลค่า ไว้บนพื้น Everybody Says Don't (2009)
Could prove invaluable,สามารถพิสูจน์สิ่งซึ่งประเมินค่าไม่ได้ Road Kill (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valuableAnimals lives are no less valuable than our lives are.
valuableAntique carpets are especially valuable.
valuableA perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.
valuableA valuable object decreases in value if it is damaged.
valuableCan I deposit valuables here?
valuableCan you spare me a few minutes of your valuable time?
valuableChris could not conceal his sadness when he heard that Beth had been unable to find his valuable watch.
valuableCleared, the site will be valuable.
valuableCould you give me back my valuables?
valuableCould you hold these valuables?
valuableFurther investigation will offer many opportunities to obtain more valuable knowledge of the ocean.
valuableGood health is more valuable than anything else.
valuableGood health is the most valuable of all things.
valuableHe has quite a few valuable paintings.
valuableHe is a valuable acquisition to our company.
valuableHe is the most valuable player in our team.
valuableHe made a very valuable discovery.
valuableHis help been invaluable.
valuableI am sorry to have taken up your valuable time.
valuableI'd like to check some of my valuables.
valuableI don't think that they are valuable just because they have a large crop, but I'm glad when they sprout in great numbers - even when they are poison mushrooms.
valuableI'm sure you'll be a valuable asset to our company.
valuableIn those day sugar was less valuable salt.
valuableI regard his advice as valuable.
valuableIt is silence that is valuable now.
valuableI try to read as many valuable books as I can.
valuableJack broke his mother's valuable vase, but he didn't do it on purpose, so she wasn't angry.
valuableNothing is more valuable than good health.
valuableNothing is more valuable than health.
valuableNothing is more valuable than time, but nothing is less valued.
valuableNothing is so valuable as friendship.
valuableOf course, to be valuable, an old carpet must be in good condition.
valuableOlder carpets are more valuable than newer carpets.
valuableOnce gold was less valuable than silver in Japan.
valuablePlease check your valuables at the front desk.
valuablePlease don't leave valuable things here.
valuablePut your valuables in the safe.
valuableReal friendship is more valuable than money.
valuableShe has many valuable books.
valuableShe kept her valuables in the bank for safety.
valuableShe wears a valuable ring.
valuableSo valuable were books that the greatest care was taken of them.
valuableSo valuable were the books that they were handled with the greatest care.
valuableTaking care of animals is a valuable experience.
valuableThat was a valuable experience.
valuableThat was the first time I had seen such a serious play so it was a valuable experience.
valuableThe gold coin was much more valuable than was supposed.
valuableThe Internet is an invaluable source of information.
valuableThe most valuable skill one can acquire is the ability to think for oneself.
valuableThe mountain is not valuable because it is high.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรงคุณค่า    [V] be valuable, Example: พิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่าเพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้างานศิลปกรรมและวัฒนธรรม, Thai definition: มีคุณค่า
คู่บ้านคู่เมือง    [ADJ] respectable, See also: national, priceless, invaluable, Syn. ประจำเมือง, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำคู่บ้านคู่เมือง, Thai definition: ที่เป็นของประจำบ้านเมืองหรือที่มีมาพร้อมกับบ้านเมือง ถือว่าเป็นของที่มีค่ามาก
มือขวา    [N] right-hand man, See also: valuable assistant, Syn. คนสนิท, Example: หมอนี่ถือว่าเป็นมือขวาของเจ้าพ่อคนดัง เลยทำกร่างใหญ่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการหรือผู้ใกล้ชิดที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่แทนได้หรือเป็นกำลังสำคัญ
มีค่า    [ADJ] valuable, See also: precious, costly, dear, expensive, high-priced, Syn. มีราคา, Example: ครูห้ามนักเรียนใส่ของมีค่าไปเข้าค่ายด้วย, Thai definition: ที่มีคุณประโยชน์ซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้
มีราคา    [V] be valuable, See also: be precious, Syn. มีค่า, Example: ของตกแต่งในห้องนี้มีราคาอยู่ในหลักพันขึ้นไปทุกชิ้น, Thai definition: มีมูลค่าของสิ่งของที่คิดเป็นเงินตรา
มีประโยชน์    [V] be valuable, See also: be precious, Example: กิจกรรมเสริมสำหรับนักเรียนมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง, Thai definition: มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่งหมายไว้, มีผลที่ได้ตามต้องการ
มีค่า    [V] be valuable, See also: be precious, Syn. มีราคา, Example: หินโบราณก้อนนี้มีค่ามากกว่าทองคำหนัก 1 บาทเสียอีก, Thai definition: คุณประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้
เป็นเงินเป็นทอง [V] be valuable, See also: be precious, Syn. มีประโยชน์, มีค่า, มีราคา, Example: ลายเซ็นของนักเขียนมีชื่อบางคนนำไปขายแล้วคงจะเป็นเงินเป็นทองอยู่มาก
ตัวเงินตัวทอง    [N] money spinner, See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer, Example: นักร้องคนนี้เป็นตัวเงินตัวทองที่ดึงลูกค้าเข้าร้าน, Thai definition: ผู้ที่มีค่า, สิ่งที่จะนำโชคลาภมาให้
ตัวเงินตัวทอง    [N] money spinner, See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer, Example: นักร้องคนนี้เป็นตัวเงินตัวทองที่ดึงลูกค้าเข้าร้าน, Thai definition: ผู้ที่มีค่า, สิ่งที่จะนำโชคลาภมาให้
มหรรฆ    [ADJ] precious, See also: valuable, costly, Thai definition: มีค่ามาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ของล้ำค่า    [N] valuables, See also: treasure, Syn. ของยิ่งค่า
ควรค่า    [V] be worthy of, See also: deserve, be worthwhile, be valuable, Syn. มีค่า, มีคุณค่า, สมควร, Example: นิยายเรื่องนี้ควรค่าที่จะได้รางวัลชนะเลิศ, Thai definition: มีคุณสมบัติเหมาะสม
หาค่ามิได้    [ADJ] invaluable, See also: priceless, Example: กวีได้ปูความคิดเกี่ยวกับบุญคุณของพ่อแม่อันหาค่ามิได้, Thai definition: มีค่ามากจนประมาณไม่ได้
ของมีค่า    [N] valuables, See also: valuable thing, asset, precious thing, treasured object, Syn. ทรัพย์สมบัติ, Ant. ของไร้ค่า, Example: บ้านหลังนี้ไม่มีของมีค่าเลย, Count unit: ชิ้น
ลํ้าค่า    [ADJ] precious, See also: priceless, invaluable, Syn. สูงค่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของมีค่า[n. exp.] (khøng mī khā) EN: valuables ; object of value   FR: objet de valeur [m]
มือขวา[n.] (meūkhwā) EN: right-hand man ; valuable assistant   FR: bras droit [m] ; principal assistant [m]
มีค่า[adj.] (mī khā) EN: valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced   FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มีคุณค่า[adj.] (mī khunkhā = mī khunnakhā) EN: valuable ; worthy   
มีประโยชน์[adj.] (mī prayōt) EN: useful ; valuable ; precious   FR: utile ; avantageux ; précieux
มีราคา[v. exp.] (mī rākhā) EN: be valuable ; be precious   FR: avoir de la valeur ; être précieux
สำคัญ[adj.] (samkhan) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; special   FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif
สูงค่า[adj.] (sūngkhā) EN: priceless ; valuable   FR: qui n'a pas de prix

CMU English Pronouncing Dictionary
VALUABLE    V AE1 L Y UW0 B AH0 L
VALUABLES    V AE1 L Y AH0 B AH0 L Z
VALUABLES    V AE1 L Y UW0 B AH0 L Z
INVALUABLE    IH2 N V AE1 L Y AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valuable    (n) (v a1 l y u@ b l)
valuables    (n) (v a1 l y u@ b l z)
invaluable    (j) (i1 n v a1 l y u@ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kostbarkeit {f}valuableness [Add to Longdo]
Kostbarkeiten {pl}valuables [Add to Longdo]
Preziosen {pl}valuables [Add to Longdo]
Wertsachen {pl}valuables [Add to Longdo]
auswertbar; berechenbar; evaluierbar {adj}evaluable [Add to Longdo]
berechenbare Funktion {f}evaluable function [Add to Longdo]
unbezahlbar; unschätzbar {adj} | unbezahlbarer | am unbezahlbarsteninvaluable | more invaluable | most invaluable [Add to Longdo]
wertvollvaluable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
に連れ[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See に連れて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
に連れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
価千金[あたいせんきん, ataisenkin] (adj-no) priceless; invaluable [Add to Longdo]
価値高い[かちたかい, kachitakai] (adj-i) valuable [Add to Longdo]
価値有る[かちある, kachiaru] (adj-f) valuable [Add to Longdo]
貴重[きちょう, kichou] (adj-na,n) precious; valuable; (P) [Add to Longdo]
貴重品[きちょうひん, kichouhin] (n) valuables; treasures; (P) [Add to Longdo]
極め付き;極めつき[きわめつき, kiwametsuki] (adj-no) (See 極め付きの品) guaranteed (to be genuine, valuable, etc.); certified (as genuine, valuable, etc.) [Add to Longdo]
[きん, kin] (n,n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf,ctr) (8) karat; carat; (P) [Add to Longdo]
金目のもの;金目の物[かねめのもの, kanemenomono] (n) valuable article; valuables [Add to Longdo]
高直[こうじき;こうちょく, koujiki ; kouchoku] (adj-na,n) expensive; valuable [Add to Longdo]
最優秀[さいゆうしゅう, saiyuushuu] (adj-no) best; most (valuable player); top (quality); grade A; ace; finest [Add to Longdo]
最優秀選手[さいゆうしゅうせんしゅ, saiyuushuusenshu] (n) (the) most valuable player; MVP [Add to Longdo]
至宝[しほう, shihou] (n,adj-no) most valuable asset; pride of ...; most important person [Add to Longdo]
手箱[てばこ, tebako] (n) (small) box to keep valuables, etc. [Add to Longdo]
重器[じゅうき, juuki] (n) treasure; invaluable person [Add to Longdo]
正倉[しょうそう, shousou] (n) public storehouse used to store grain or valuables collected for taxation (ritsuryo system) [Add to Longdo]
惜しい[おしい, oshii] (adj-i) (1) regrettable; disappointing; (2) precious; dear; valuable; (3) too good for; deserving better; (4) almost but not quite; (P) [Add to Longdo]
尊い(P);貴い(P)[とうとい(P);たっとい(P), toutoi (P); tattoi (P)] (adj-i) precious; valuable; priceless; noble; exalted; sacred; (P) [Add to Longdo]
大事[だいじ(P);おおごと, daiji (P); oogoto] (adj-na,n) important; valuable; serious matter; (P) [Add to Longdo]
大切[たいせつ, taisetsu] (adj-na,n) important; valuable; worthy of care; (P) [Add to Longdo]
板の間稼ぎ[いたのまかせぎ, itanomakasegi] (exp,n) bathhouse thievery; stealing someone else's clothes and valuables at a bathhouse [Add to Longdo]
宝鑑[ほうかん, houkan] (n) superb or valuable book [Add to Longdo]
目ぼしい[めぼしい, meboshii] (adj-i) (uk) main; chief; important; valuable [Add to Longdo]
有意義[ゆういぎ, yuuigi] (adj-na) significant; useful; meaningful; worthwhile; valuable; of interest; (P) [Add to Longdo]
有価[ゆうか, yuuka] (n,adj-no) valuable (object); negotiable (instrument) [Add to Longdo]
有価物[ゆうかぶつ, yuukabutsu] (n) valuables [Add to Longdo]
良い資料[いいしりょう, iishiryou] (n) valuable material [Add to Longdo]
良書[りょうしょ, ryousho] (n) good book; valuable work [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, ] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable. [Add to Longdo]
值钱[zhí qián, ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] valuable; costly; expensive [Add to Longdo]
出货[chū huò, ㄔㄨ ㄏㄨㄛˋ, / ] to take money or valuables out of storage; to recover; to ship goods; to extract (chemicals from solution) [Add to Longdo]
分神[fēn shén, ㄈㄣ ㄕㄣˊ, ] to give attention to sth; please give (some of your valuable) attention to my task [Add to Longdo]
功高不赏[gōng gāo bù shǎng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄅㄨˋ ㄕㄤˇ, / ] high merit that one can never repay (成语 saw); invaluable achievements [Add to Longdo]
千金[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, ] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter [Add to Longdo]
名贵[míng guì, ㄇㄧㄥˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] famous and valuable; rare; precious [Add to Longdo]
宝贵[bǎo guì, ㄅㄠˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] valuable; precious; value; treasure; set store by [Add to Longdo]
凭单[píng dān, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] bill of warrant (certificate, allowing one to collect money or valuables) [Add to Longdo]
卷逃[juǎn táo, ㄐㄩㄢˇ ㄊㄠˊ, / ] to bundle up valuables and abscond [Add to Longdo]
敬悉[jìng xī, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧ, ] (honorific) revered news; the most valuable information (in your recent letter, book etc); Thank you for your letter. [Add to Longdo]
有价值[yǒu jià zhí, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] valuable [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] sandalwood (Santalum album), a Nepalese tree producing valuable fragrant oil; comet [Add to Longdo]
无价[wú jià, ˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] invaluable; priceless [Add to Longdo]
珍品[zhēn pǐn, ㄓㄣ ㄆㄧㄣˇ, ] valuable object; curio [Add to Longdo]
珍藏[zhēn cáng, ㄓㄣ ㄘㄤˊ, ] collection; collect (valuables) [Add to Longdo]
珍重[zhēn zhòng, ㄓㄣ ㄓㄨㄥˋ, ] precious; extremely valuable; (honorific) Please take good care of yourself! [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] curio; valuable stone [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] cowries; shell; valuables; shellfish; surname Bei [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, / ] money; wealth; riches; property; valuables [Add to Longdo]
财宝[cái bǎo, ㄘㄞˊ ㄅㄠˇ, / ] money and valuables [Add to Longdo]
露白[lòu bái, ㄌㄡˋ ㄅㄞˊ, ] to reveal one's valuables inadvertently; to betray one's silver (money) when traveling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Valuable \Val"u*a*ble\, a.
   1. Having value or worth; possessing qualities which are
    useful and esteemed; precious; costly; as, a valuable
    horse; valuable land; a valuable cargo.
    [1913 Webster]
 
   2. Worthy; estimable; deserving esteem; as, a valuable
    friend; a valuable companion.
    [1913 Webster]
 
   {Valuable consideration} (Law), an equivalent or compensation
    having value given for a thing purchased, as money,
    marriage, services, etc. --Blackstone. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Valuable \Val"u*a*ble\, n.
   A precious possession; a thing of value, especially a small
   thing, as an article of jewelry; -- used mostly in the
   plural.
   [1913 Webster]
 
      The food and valuables they offer to the gods. --Tylor.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top