ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mound

M AW1 N D   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mound-, *mound*, moun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mound[N] เนิน, See also: โคก, กองดิน, เนินดิน, Syn. hillock, hummock, Ant. dip, valley
mound[N] (กองสิ่งของ) กองใหญ่, See also: กองพะเนิน, Syn. pile, heap
mound[N] จุดขว้าง (กีฬาเบสบอล), Syn. pitcher's mound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mound(เมาน์ดฺ) n.,vt. (ทำ) เนิน,เนินดิน,กองดิน,เหนือหลุมฝังศพ,กองสิ่งของ., Syn. pile,hill,heap

English-Thai: Nontri Dictionary
mound(n) กองหิน,เนิน,กองดิน,โคก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rick Rowden is on the mound for the Yankees.ดาวขว้างลูกทีมเเยงกี้มาเเล้ว เขาออกมาจากที่เตรียมตัว Big (1988)
Heights of other mountains sometimes include burial mounds.ความสูงของภูเขาอื่น ๆ บางคัร้งก็วัดรวม... - กองดินไปด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-What about the mound?แล้วกองดินล่ะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-We saved your mound all right.เราคลุมกองดินไว้แล้ว The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And I will build that mound and dedicate it to God.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น และอุทิศมันแด่พระเจ้า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I will build that mound in memory of our loved ones who will not return from war!พ่อจะสร้างกองดินนั้น เพื่อเป็นที่ระลึก แด่บุคคลที่เรารัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And I will build that mound as a humble echo of the great mountains the Lord has given us.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น เป็นสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ ของภูเขาอันยิ่งใหญ่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And I will build that mound in celebration of the joy our mountain has given us!ที่พระเจ้าทรงให้เรา และพ่อจะสร้างกองดินนั้น เพื่อฉลองความสุขที่ภูเขาได้ให้แก่เรา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And I will build that mound knowing that the Lord God is with me.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น รู้ดีว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Thus the mound had settled back into a hill.ดังนั้นภูเขาจึงกลายเป็นเนินเช่นเดิม The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
we will raise a mound and perform rites.ที่คุณได้ลดลงเราจะยกกองและปฏิบัติพิธีกรรม Princess Mononoke (1997)
On the mound, Takasu, the third player....บนเนินคือ, ทากาสุ, ผู้เล่นคนที่ 3... . Ringu (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moundFive pitchers are to take the mound in rotation.
moundIt is a two level style round burial mound, 23m diameter (lower level), 18m (higher).
moundThe Takamatuzuka burial mound is located in Nara prefecture, Asukamura.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิงเนิน[N] mound, See also: hillock, knoll, hummock, Example: เขารวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ที่เชิงเนินฝากโน้น, Count unit: แห่ง, Thai definition: ส่วนฐานหรือส่วนด้านล่างของโคกที่ค่อยๆ ลาดสูงขึ้น
โคก[N] mound, See also: knoll, hillock, hummock, hammock, Syn. เนิน, Example: ชาวนาปลูกกระต๊อบอยู่ใกล้โคก, Count unit: โคก, Thai definition: ที่ดินที่นูนสูงขึ้น
พะเนิน[N] pile, See also: mound, heap, Syn. กองพะเนิน, พะเนินเทินทึก, Example: เด็กๆ ลิดก้านใบมะพร้าวได้กองพะเนินแล้วก็เอามาเสียบลูกชิ้นปิ้งกันอย่างเอาจริงเอาจัง, Thai definition: ของมากกองสุมกันขึ้นไปจนสูง
กรัง[N] mound, See also: knoll, Syn. เนิน, Ant. ราบ, Example: เราเดินขึ้นกรังจนหมดแรงไปตามๆ กัน
เทิน[N] mound, See also: pile, heap, knoll, hillock, bulwark, rampart, Syn. เนิน, เนินดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคก[n.] (khōk) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height   FR: hauteur [f] ; plateau [m]
เนิน[n.] (noēn) EN: hill ; mound ; knoll ; rise ; eight ; eminence   FR: colline [f] ; monticule [m] ; butte [f] ; élévation [f] ; tumulus [m] ; tertre [m] ; remblai [m] ; monceau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOUND    M AW1 N D
MOUNDS    M AW1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mound    (n) mˈaund (m au1 n d)
mounds    (n) mˈaundz (m au1 n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎng, ㄍㄤˇ, / ] mound; policeman's beat, #5,668 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] mound; tomb; hill; mountain, #8,023 [Add to Longdo]
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, ] mound; burial mound; senior (i.e. eldest child or senior in rank), #16,727 [Add to Longdo]
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, / ] mound; burial mound, #16,727 [Add to Longdo]
土堆[tǔ duī, ㄊㄨˇ ㄉㄨㄟ, ] mound, #45,026 [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] mound; place name, #71,525 [Add to Longdo]
山冈[shān gāng, ㄕㄢ ㄍㄤ, / ] mound; small hill, #79,426 [Add to Longdo]
[hòu, ㄏㄡˋ, ] mounds for beacons, #125,718 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] mound; tomb, #168,058 [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, ] mound, #187,679 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
アースマウンド[, a-sumaundo] (n) earth mound [Add to Longdo]
テル[, teru] (n) tell (Middle-Eastern archaeological mound) [Add to Longdo]
ピッチャーマウンド[, piccha-maundo] (n) pitcher's mound (baseball) [Add to Longdo]
マウンド[, maundo] (n) mound; (P) [Add to Longdo]
円墳[えんぷん;えんふん, enpun ; enfun] (n) round burial mound [Add to Longdo]
貝塚[かいづか;かいずか(ik), kaiduka ; kaizuka (ik)] (n) shell heap; shell mound; kitchen midden [Add to Longdo]
亀腹[かめばら, kamebara] (n) white plaster bun-shaped mound (used to support base stones, etc.) [Add to Longdo]
古墳[こふん, kofun] (n) ancient (mound) tomb; (P) [Add to Longdo]
降板[こうばん, kouban] (n,vs) (1) leaving the mound (baseball); being knocked out; (2) resigning from a role or position; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mound \Mound\, v. t. [imp. & p. p. {Mounded}; p. pr. & vb. n.
   {Mounding}.]
   To fortify or inclose with a mound.
   [1913 Webster] moundbird

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mound \Mound\ (mound), n. [F. monde the world, L. mundus. See
   {Mundane}.]
   A ball or globe forming part of the regalia of an emperor or
   other sovereign. It is encircled with bands, enriched with
   precious stones, and surmounted with a cross; -- called also
   {globe}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mound \Mound\, n. [OE. mound, mund, protection, AS. mund
   protection, hand; akin to OHG. munt, Icel. mund hand, and
   prob. to L. manus. See {Manual}.]
   An artificial hill or elevation of earth; a raised bank; an
   embarkment thrown up for defense; a bulwark; a rampart; also,
   a natural elevation appearing as if thrown up artificially; a
   regular and isolated hill, hillock, or knoll.
   [1913 Webster]
 
      To thrid the thickets or to leap the mounds. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Mound bird}. (Zool.) See {moundbird} in the vocabulary.
 
   {Mound builders} (Ethnol.), the tribe, or tribes, of North
    American aborigines who built, in former times, extensive
    mounds of earth, esp. in the valleys of the Mississippi
    and Ohio Rivers. Formerly they were supposed to have
    preceded the Indians, but later investigations go to show
    that they were, in general, identical with the tribes that
    occupied the country when discovered by Europeans.
 
   {Mound maker} (Zool.), any one of the {megapodes}. See also
    {moundbird} in the vocabulary.
 
   {Shell mound}, a mound of refuse shells, collected by
    aborigines who subsisted largely on shellfish. See
    {Midden}, and {Kitchen middens}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mound
   n 1: (baseball) the slight elevation on which the pitcher stands
      [syn: {mound}, {hill}, {pitcher's mound}]
   2: a small natural hill [syn: {knoll}, {mound}, {hillock},
     {hummock}, {hammock}]
   3: a collection of objects laid on top of each other [syn:
     {pile}, {heap}, {mound}, {agglomerate}, {cumulation},
     {cumulus}]
   4: structure consisting of an artificial heap or bank usually of
     earth or stones; "they built small mounds to hide behind"
     [syn: {mound}, {hill}]
   5: the position on a baseball team of the player who throws the
     ball for a batter to try to hit; "he has played every
     position except pitcher"; "they have a southpaw on the mound"
     [syn: {pitcher}, {mound}]
   v 1: form into a rounded elevation; "mound earth"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top