Search result for

-rock-

(72 entries)
(0.5091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rock, *rock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rock[N] หิน, See also: ก้อนหิน, โขดหิน, Syn. boulder, stone
rock[N] ลูกกวาดที่เป็นแท่งแข็งมีหลากสี
rock[N] เพชร, See also: เพชรพลอย, Syn. diamond, gem
rock[VI] โยก, See also: โล้, แกว่ง, เขย่า, Syn. swing, sway
rock[VT] โยก, See also: โล้, แกว่ง, เขย่า, Syn. swing, sway
rock[VT] ทำให้ตกใจ, See also: ทำให้สั่นสะเทือน, Syn. shake, shock, surprise
rock[N] การโยก, See also: การแกว่ง, การเขย่า
rock[N] ดนตรีร็อค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)

English-Thai: Nontri Dictionary
rock(n) เพชรพลอย,หิน
rock(vi,vt) โคลงเคลง,เซ,เขย่า,แกว่ง,ไกว,โยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rockหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rockหิน, สารแข็งที่รวมตัวกันอยู่เป็นเปลือกโลก อาจประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't want to rock the boat. hey.ผมไม่อยากขวางเรือ เฮ้ ! Pret-a-Poor-J (2008)
Well, I would if we weren't several million light years from home on a previously unexplored rock.ก็คงคิด ถ้าหากเราไม่ได้อยู่บนดาว ที่ห่างไกลจากบ้านหลายล้านปีแสน Dead Space: Downfall (2008)
Seems like everyone on this rock is losing their shit.คนที่นี้แย่กันไปตามๆกันเลย Dead Space: Downfall (2008)
Are you a rock worshiper, too, Irons?แก่เป็นพวกบูชาหินเหมือนกันหรือเนี่ย Dead Space: Downfall (2008)
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
This is what kept you sealed up in that God forsaken rock.นี่คือสิ่งที่ผนึกพวกแก่ให้อยู่ในหินน่ะซิ Dead Space: Downfall (2008)
- Dude, I feel like a rock star.- เพื่อน, ฉันรู้สึกเหมือนหินดาว. Gas Pills (2008)
Only 2 grenades, and 1 rocket for the launcher.ระเบิดมือ 2 ลูก กับจรวดอีก 1 Ambush (2008)
So we will go through the rocks.ดังนั้น เราจะต้องผ่านพวกหินนั่นไป Downfall of a Droid (2008)
Like rock..ก็เหมือนกับก้อนหิน The Moment of Truth (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
Let's get this store to rock.เจาะร้านนี้ไปถึงหินเลย The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rockTry as we may, we cannot swim to the rock.
rockThe waves washed upon the rocks.
rockThey are going to send up a rocket.
rockIt was hard as rock.
rockThe rocket ought to have reaches the moon by now.
rockI hung the laundry out to dry last night and by morning it had frozen hard as a rock.
rockHe is keen on rock music, but she is even more so.
rockThen, with a last, terrible SCREAM, the monster flung itself off the mountain to its death on the rocks below.
rockThis rock has the form of an animal.
rockOn the rocks please.
rockI don't like noisy music, such as rock.
rockSeen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลงร็อค[N] rock music, See also: rock, Example: ผู้ใหญ่มักไม่ค่อยชอบฟังเพลงร็อคเพราะเสียงดังและรุนแรงเกินไป, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสมัยใหม่ที่มีท่วงทำนองหนักแน่นเน้นความดังของกีตาร์ไฟฟ้าและกลอง
ศิลา[N] stone, See also: rock, Syn. หิน, Example: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์ตัวอักษรไทย แล้วโปรดให้จารึกลงบนหลักศิลา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หิน[N] rock, See also: stone, boulder, Syn. ศิลา, Example: ถ้ำบางแห่งถูกทำลายไปเพื่อจะนำหินไปทำถนน, Thai definition: มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ
โขดหิน[N] rock, See also: reef, Syn. โขด, Example: นกยางทิ้งกองก้างปลาไว้ตามหลืบตามซอกของโขดหิน, Count unit: โขด, Thai definition: หินที่สูงขึ้นเป็นโคกเป็นเนิน, หินที่เป็นจอมสูงขึ้นพ้นน้ำบ้าง อยู่ใต้น้ำบ้าง
ไศล[N] rock, See also: stone, mountain, Syn. เขาหิน, หิน, Notes: (สันสกฤต)
ก้อนหิน[N] stone, See also: rock, Syn. หิน, Example: ก้อนหินเหล่านี้ได้มาจากการระเบิดภูเขา, Count unit: ก้อน
ไกว[V] rock, See also: swing, sway, Syn. แกว่ง, โล้, ส่าย, แกว่งไกว, Example: ยายนั่งไกวเปลหลาน, Thai definition: ทำสิ่งที่ห้อยอยู่ให้ไปข้างหน้าและกลับมาข้างหลัง

CMU English Pronouncing Dictionary
ROCK    R AA1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rock    (v) (r o1 k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Rock(n) |der, pl. Röcke| กระโปรง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergkristall {m} [min.]rock crystal; crystallized quartz [Add to Longdo]
Fels {m}; Felsen {m} | Felsen {pl}rock | rocks [Add to Longdo]
Felsmalerei {f}rock painting [Add to Longdo]
Felsvorsprung {m}rock spur; ledge [Add to Longdo]
Geldstück {n}; Dollar {m}rock [slang] [Add to Longdo]
Rockaufschlag {m}lapel [Add to Longdo]
Rockbund {m}waistband [Add to Longdo]
Rocker {m}rocker [Add to Longdo]
Rockmusik {f}; Rock {m} [mus.]rock music [Add to Longdo]
Rock'n'Roll {m}; Rock and Roll {m} [mus.]rock'n'roll; rock and roll [Add to Longdo]
Rockoper {f} [mus.]rock opera [Add to Longdo]
Rocksaum {m}hem of a skirt [Add to Longdo]
Rockschoß {m}coattail [Add to Longdo]
Steiland {m}rock wall [Add to Longdo]
Steingarten {m} | Steingärten {pl}rock garden; rockery | rockeries [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岩石[yán shí, ㄧㄢˊ ㄕˊ, ] rock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roc \Roc\, n. [Ar. & Per. rokh or rukh. Cf. {Rook} a castle.]
   A monstrous bird of Arabian mythology. [Written also {rock},
   and {rukh}.] --Brande & C.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rock \Rock\, n.
   See {Roc}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rock \Rock\, n. [OE. rocke; akin to D. rok, rokken, G. rocken,
   OHG. roccho, Dan. rok, Icel. rokkr. Cf. {Rocket} a firework.]
   A distaff used in spinning; the staff or frame about which
   flax is arranged, and from which the thread is drawn in
   spinning. --Chapman.
   [1913 Webster]
 
      Sad Clotho held the rocke, the whiles the thread
      By grisly Lachesis was spun with pain,
      That cruel Atropos eftsoon undid.    --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rock \Rock\, n. [OF. roke, F. roche; cf. Armor. roc'h, and AS.
   rocc.]
   1. A large concreted mass of stony material; a large fixed
    stone or crag. See {Stone}.
    [1913 Webster]
 
       Come one, come all! this rock shall fly
       From its firm base as soon as I.   --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) Any natural deposit forming a part of the earth's
    crust, whether consolidated or not, including sand, earth,
    clay, etc., when in natural beds.
    [1913 Webster]
 
   3. That which resembles a rock in firmness; a defense; a
    support; a refuge.
    [1913 Webster]
 
       The Lord is my rock, and my fortress. --2 Sam. xxii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: Anything which causes a disaster or wreck resembling
    the wreck of a vessel upon a rock.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The striped bass. See under {Bass}.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is frequently used in the formation of
      self-explaining compounds; as, rock-bound, rock-built,
      rock-ribbed, rock-roofed, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {Rock alum}. [Probably so called by confusion with F. roche a
    rock.] Same as {Roche alum}.
 
   {Rock barnacle} (Zool.), a barnacle ({Balanus balanoides})
    very abundant on rocks washed by tides.
 
   {Rock bass}. (Zool.)
    (a) The stripped bass. See under {Bass}.
    (b) The goggle-eye.
    (c) The cabrilla. Other species are also locally called
      rock bass.
 
   {Rock builder} (Zool.), any species of animal whose remains
    contribute to the formation of rocks, especially the
    corals and Foraminifera.
 
   {Rock butter} (Min.), native alum mixed with clay and oxide
    of iron, usually in soft masses of a yellowish white
    color, occuring in cavities and fissures in argillaceous
    slate.
 
   {Rock candy}, a form of candy consisting of crystals of pure
    sugar which are very hard, whence the name.
 
   {Rock cavy}. (Zool.) See {Moco}.
 
   {Rock cod} (Zool.)
    (a) A small, often reddish or brown, variety of the cod
      found about rocks andledges.
    (b) A California rockfish.
 
   {Rock cook}. (Zool.)
    (a) A European wrasse ({Centrolabrus exoletus}).
    (b) A rockling.
 
   {Rock cork} (Min.), a variety of asbestus the fibers of which
    are loosely interlaced. It resembles cork in its texture.
    
 
   {Rock crab} (Zool.), any one of several species of large
    crabs of the genus {C}, as the two species of the New
    England coast ({Cancer irroratus} and {Cancer borealis}).
    See Illust. under {Cancer}.
 
   {Rock cress} (Bot.), a name of several plants of the cress
    kind found on rocks, as {Arabis petraea}, {Arabis lyrata},
    etc.
 
   {Rock crystal} (Min.), limpid quartz. See {Quartz}, and under
    {Crystal}.
 
   {Rock dove} (Zool.), the rock pigeon; -- called also {rock
    doo}.
 
   {Rock drill}, an implement for drilling holes in rock; esp.,
    a machine impelled by steam or compressed air, for
    drilling holes for blasting, etc.
 
   {Rock duck} (Zool.), the harlequin duck.
 
   {Rock eel}. (Zool.) See {Gunnel}.
 
   {Rock goat} (Zool.), a wild goat, or ibex.
 
   {Rock hopper} (Zool.), a penguin of the genus {Catarractes}.
    See under {Penguin}.
 
   {Rock kangaroo}. (Zool.) See {Kangaroo}, and {Petrogale}.
 
   {Rock lobster} (Zool.), any one of several species of large
    spinose lobsters of the genera {Panulirus} and
    {Palinurus}. They have no large claws. Called also {spiny
    lobster}, and {sea crayfish}.
 
   {Rock meal} (Min.), a light powdery variety of calcite
    occuring as an efflorescence.
 
   {Rock milk}. (Min.) See {Agaric mineral}, under {Agaric}.
 
   {Rock moss}, a kind of lichen; the cudbear. See {Cudbear}.
 
   {Rock oil}. See {Petroleum}.
 
   {Rock parrakeet} (Zool.), a small Australian parrakeet
    ({Euphema petrophila}), which nests in holes among the
    rocks of high cliffs. Its general color is yellowish olive
    green; a frontal band and the outer edge of the wing
    quills are deep blue, and the central tail feathers bluish
    green.
 
   {Rock pigeon} (Zool.), the wild pigeon ({Columba livia}) Of
    Europe and Asia, from which the domestic pigeon was
    derived. See Illust. under {Pigeon}.
 
   {Rock pipit}. (Zool.) See the Note under {Pipit}.
 
   {Rock plover}. (Zool.)
    (a) The black-bellied, or whistling, plover.
    (b) The rock snipe.
 
   {Rock ptarmigan} (Zool.), an arctic American ptarmigan
    ({Lagopus rupestris}), which in winter is white, with the
    tail and lores black. In summer the males are grayish
    brown, coarsely vermiculated with black, and have black
    patches on the back.
 
   {Rock rabbit} (Zool.), the hyrax. See {Cony}, and {Daman}.
 
   {Rock ruby} (Min.), a fine reddish variety of garnet.
 
   {Rock salt} (Min.), cloride of sodium (common salt) occuring
    in rocklike masses in mines; mineral salt; salt dug from
    the earth. In the United States this name is sometimes
    given to salt in large crystals, formed by evaporation
    from sea water in large basins or cavities.
 
   {Rock seal} (Zool.), the harbor seal. See {Seal}.
 
   {Rock shell} (Zool.), any species of Murex, Purpura, and
    allied genera.
 
   {Rock snake} (Zool.), any one of several large pythons; as,
    the royal {rock snake} ({Python regia}) of Africa, and the
    {rock snake} of India ({Python molurus}). The Australian
    rock snakes mostly belong to the allied genus {Morelia}.
    
 
   {Rock snipe} (Zool.), the purple sandpiper ({Tringa
    maritima}); -- called also {rock bird}, {rock plover},
    {winter snipe}.
 
   {Rock soap} (Min.), a kind of clay having a smooth, greasy
    feel, and adhering to the tongue.
 
   {Rock sparrow}. (Zool.)
    (a) Any one of several species of Old World sparrows of
      the genus {Petronia}, as {Petronia stulla}, of Europe.
    (b) A North American sparrow ({Pucaea ruficeps}).
 
   {Rock tar}, petroleum.
 
   {Rock thrush} (Zool.), any Old World thrush of the genus
    {Monticola}, or {Petrocossyphus}; as, the European rock
    thrush ({Monticola saxatilis}), and the blue rock thrush
    of India ({Monticola cyaneus}), in which the male is blue
    throughout.
 
   {Rock tripe} (Bot.), a kind of lichen ({Umbilicaria
    Dillenii}) growing on rocks in the northen parts of
    America, and forming broad, flat, coriaceous, dark fuscous
    or blackish expansions. It has been used as food in cases
    of extremity.
 
   {Rock trout} (Zool.), any one of several species of marine
    food fishes of the genus {Hexagrammus}, family {Chiradae},
    native of the North Pacific coasts; -- called also {sea
    trout}, {boregat}, {bodieron}, and {starling}.
 
   {Rock warbler} (Zool.), a small Australian singing bird
    ({Origma rubricata}) which frequents rocky ravines and
    water courses; -- called also {cataract bird}.
 
   {Rock wren} (Zool.), any one of several species of wrens of
    the genus {Salpinctes}, native of the arid plains of Lower
    California and Mexico.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rock \Rock\, v. t. [imp. & p. p. {Rocked};p. pr. & vb. n.
   {Rocking}.] [AS. roccian; akin to Dan. rokke to move, to
   snake; cf. Icel. rukkja to pull, move, G. r["u]cken to move,
   push, pull.]
   1. To cause to sway backward and forward, as a body resting
    on a support beneath; as, to rock a cradle or chair; to
    cause to vibrate; to cause to reel or totter.
    [1913 Webster]
 
       A rising earthquake rocked the ground. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To move as in a cradle; hence, to put to sleep by rocking;
    to still; to quiet. "Sleep rock thy brain." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Rock differs from shake, as denoting a slower, less
      violent, and more uniform motion, or larger movements.
      It differs from swing, which expresses a vibratory
      motion of something suspended.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rock \Rock\, v. i.
   1. To move or be moved backward and forward; to be violently
    agitated; to reel; to totter.
    [1913 Webster]
 
       The rocking town
       Supplants their footsteps.      --J. Philips .
    [1913 Webster]
 
   2. To roll or saway backward and forward upon a support; as,
    to rock in a rocking-chair.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crack \Crack\, n.
   1. A partial separation of parts, with or without a
    perceptible opening; a chink or fissure; a narrow breach;
    a crevice; as, a crack in timber, or in a wall, or in
    glass.
    [1913 Webster]
 
   2. Rupture; flaw; breach, in a moral sense.
    [1913 Webster]
 
       My love to thee is sound, sans crack or flaw.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A sharp, sudden sound or report; the sound of anything
    suddenly burst or broken; as, the crack of a falling
    house; the crack of thunder; the crack of a whip.
    [1913 Webster]
 
       Will the stretch out to the crack of doom? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The tone of voice when changed at puberty.
    [1913 Webster]
 
       Though now our voices
       Have got the mannish crack.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Mental flaw; a touch of craziness; partial insanity; as,
    he has a crack.
    [1913 Webster]
 
   6. A crazy or crack-brained person. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I . . . can not get the Parliament to listen to me,
       who look upon me as a crack and a projector.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. A boast; boasting. [Obs.] "Crack and brags." --Burton.
    "Vainglorius cracks." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   8. Breach of chastity. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. A boy, generally a pert, lively boy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Val. 'T is a noble child. Vir. A crack, madam.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. A brief time; an instant; as, to be with one in a crack.
     [Eng. & Scot. Colloq.]
     [1913 Webster]
 
   11. Free conversation; friendly chat. [Scot.]
     [1913 Webster]
 
        What is crack in English? . . . A crack is . . . a
        chat with a good, kindly human heart in it. --P. P.
                          Alexander.
     [1913 Webster]
 
   12. a witty remark; a wisecrack.
     [PJC]
 
   13. a chance or opportunity to do something; an attempt; as,
     I'll take a crack at it.
     [PJC]
 
   14. a form of cocaine, highly purified and prepared as small
     pellets, especially suitable for smoking; -- also called
     {rock}. Used in this form it appears to be more addicting
     than cocaine powder. [slang]
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rock
   n 1: a lump or mass of hard consolidated mineral matter; "he
      threw a rock at me" [syn: {rock}, {stone}]
   2: material consisting of the aggregate of minerals like those
     making up the Earth's crust; "that mountain is solid rock";
     "stone is abundant in New England and there are many
     quarries" [syn: {rock}, {stone}]
   3: United States gynecologist and devout Catholic who conducted
     the first clinical trials of the oral contraceptive pill
     (1890-1984) [syn: {Rock}, {John Rock}]
   4: (figurative) someone who is strong and stable and dependable;
     "he was her rock during the crisis"; "Thou art Peter, and
     upon this rock I will build my church"--Gospel According to
     Matthew
   5: hard bright-colored stick candy (typically flavored with
     peppermint) [syn: {rock candy}, {rock}]
   6: a genre of popular music originating in the 1950s; a blend of
     black rhythm-and-blues with white country-and-western; "rock
     is a generic term for the range of styles that evolved out of
     rock'n'roll." [syn: {rock 'n' roll}, {rock'n'roll}, {rock-
     and-roll}, {rock and roll}, {rock}, {rock music}]
   7: pitching dangerously to one side [syn: {rock}, {careen},
     {sway}, {tilt}]
   v 1: move back and forth or sideways; "the ship was rocking";
      "the tall building swayed"; "She rocked back and forth on
      her feet" [syn: {rock}, {sway}, {shake}]
   2: cause to move back and forth; "rock the cradle"; "rock the
     baby"; "the wind swayed the trees gently" [syn: {rock},
     {sway}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Rock [rɔk] (n) , s.(m )
   skirt
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top