ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vandal

V AE1 N D AH0 L   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vandal-, *vandal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Vandal[ADJ] คน Germanic โบราณ, See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
vandal[N] ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล, Syn. delimquent, hooligan, rowdy
Vandalic[ADJ] เกี่ยวกับคน Germanic โบราณ, See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
vandalism[N] การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล, Syn. barbarism, destruction, sabogate, Ant. protection, preservation, replacement
Vandalism[N] การเป็นคน Germanic โบราณ, See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
vandalize[VT] ทำลายทรัพย์สิน, See also: ทำลายข้าวของ, Syn. damage, destroy, sabogate
vandalistic[ADJ] ซึ่งทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
vandalization[N] การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vandal(แวน'เดิล) n. สมาชิกเผ่าเยอรมันในสมัยศตวรรษที่ 5 ที่ถูกชาว Gaul และสเปนรุกราน adj. เกี่ยวกับชนเผ่าเยอรมันดังกล่าว,ชอบทำลาย,ทรัพย์สินของคนอื่น,ป่าเถื่อน., See also: Vandalic adj. vandal n. ผู้ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน
vandalism(แวน'เดิลลิสซึม) n. การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน,การทำลายวัฒนธรรมหรือศิลปวรรณคดีของชาติอื่น,พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของชนเผ่าVandal., See also: vandalistic adj. vandalish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
vandal(n) คนป่าเถื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vandalismการทำลายทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sick vandalism.พวกโรคจิตมือบอน ช่วยด้วย! ฉลาม! Jaws (1975)
But if we riot if we fight back we become the vandals and they become the law.ถ้าเราก่อการจลาจล ถ้าเราตอบโต้ เราจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน Gandhi (1982)
If we bear their blows, they are the vandals.ถ้าเรายอมรับการทำร้าย พวกเขาจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน Gandhi (1982)
Vandal!อาบู! Aladdin (1992)
- What? Some, uh, vandals broke in over the weekend. - What?พวกงัดแงะบุกเข้ามาวันหยุด Nothing to Lose (1997)
We believe this is one of many recent acts of vandalism in the city... ..somehow related to underground boxing clubs.ชัยชนะในการต่อต้านสงครามแห่งอาชญากรรม Fight Club (1999)
I am the leader of a terrorist organisation... ..responsible for numerous acts of vandalism and assault all over this city.ผลิตไนโตรกลีเซอรีนจำนวนมาก แผนคือ ระเบิดสำนักงานใหญ่ Fight Club (1999)
The peaceful town of Briarville was rocked this afternoon... in the wake of a horrible act of vandalism.เมืองไบรอาร์วิลที่สงบสุข สั่นสะเทือนบ่ายวันนี้ จากการกระทำร้ายกาจของวัยรุ่นคึกคะนอง The Butterfly Effect (2004)
- Qui est l'auteur de ce vandalisme?"ใครเป็นเจ้าของภาพเลอะเทอะนี่นะ" Around the World in 80 Days (2004)
No reason for revenge.What about vandalism?ไม่มีเหตุผลที่จะแก้แค้น แล้วการทำลายทรัพย์สินล่ะ Compulsion (2005)
the project was derailed by a couple of misguided vandals.the project was derailed by a couple of misguided vandals. Aqua (2005)
Littering, loitering, vandalism, vagrancy-ทำสกปรก เถลไถล ซุกซน มือบอน Monster House (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack   FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser
ทำลายตู้โทรศัพท์[v. exp.] (thamlāi tū thōrasap) FR: vandaliser des cabines téléphoniques

CMU English Pronouncing Dictionary
VANDAL    V AE1 N D AH0 L
VANDALL    V AE2 N D AO1 L
VANDALS    V AE1 N D AH0 L Z
VANDALEN    V AE2 N D AE1 L AH0 N
VANDALISM    V AE1 N D AH0 L IH2 Z AH0 M
VANDALIZE    V AE1 N D AH0 L AY2 Z
VANDALIZED    V AE1 N D AH0 L AY2 Z D
VANDALIZING    V AE1 N D AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vandal    (n) vˈændl (v a1 n d l)
vandal    (n) vˈændəl (v a1 n d @ l)
Vandals    (n) vˈændlz (v a1 n d l z)
vandals    (n) vˈændəlz (v a1 n d @ l z)
vandalism    (n) vˈændəlɪzəm (v a1 n d @ l i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vandale {m} | Vandalen {pl}vandal | vandals [Add to Longdo]
Vandalismus {m}vandalism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンダリズム[, bandarizumu] (n) vandalism [Add to Longdo]
芸術文化の破壊[げいじゅつぶんかのはかい, geijutsubunkanohakai] (n) vandalism [Add to Longdo]
公共物汚損[こうきょうぶつおそん, koukyoubutsuoson] (n) vandalism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vandal \Van"dal\, Vandalic \Van*dal"ic\, a.
   Of or pertaining to the Vandals; resembling the Vandals in
   barbarism and destructiveness.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vandal \Van"dal\, n. [L. Vandalus, Vandalius; of Teutonic
   origin, and probably originally signifying, a wanderer. Cf.
   {Wander}.]
   [1913 Webster]
   1. (Anc. Hist.) One of a Teutonic race, formerly dwelling on
    the south shore of the Baltic, the most barbarous and
    fierce of the northern nations that plundered Rome in the
    5th century, notorious for destroying the monuments of art
    and literature.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, one who willfully destroys or defaces any work of
    art or literature, or anything valluable.
    [1913 Webster]
 
       The Vandals of our isle,
       Sworn foes to sense and law.     --Cowper.
    [1913 Webster] Vandal

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vandal
   n 1: someone who willfully destroys or defaces property
   2: a member of the Germanic people who overran Gaul and Spain
     and North Africa and sacked Rome in 455

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top