ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vandalize

V AE1 N D AH0 L AY2 Z   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vandalize-, *vandalize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vandalize[VT] ทำลายทรัพย์สิน, See also: ทำลายข้าวของ, Syn. damage, destroy, sabogate

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come around and vandalize stuff.มาที่นี่แล้วก็เที่ยวพังข้าวของไปหมด Vacancy (2007)
It is clearly unethical to vandalize intellectual property!เป็นไม่เป็นตามหลักจรรยาชัดเจน ในการทำลายทรัพย์สินของรัฐในทรัพย์สินทางปัญญา Heartbreak Library (2008)
Because it always gets vandalized,เพราะมันถูกขีดฆ่าตลอด Mattress (2009)
September 14th, a new upscale clothing boutique was vandalized.14 กันยายน ร้านเสื้อผ้าบูติกเปิดใหม่ ถูกทำลายเสียหาย Hopeless (2009)
It's a plan to vandalize cars and restaurants around Dupont Circle.มันเป็นแผนทำลายทรัพย์สิน รถ และร้านอาหาร รอบ ๆ วงเวียนดูปองด์ Hopeless (2009)
Yeah, who vandalize and attack people at random.ใช่ เป็นคนที่ทำลายทรัพย์สิน และทำร้ายคนโดยไม่มีแบบแผน Hopeless (2009)
I need the address on that townhouse that was vandalized.ฉันต้องการที่อยู่ ของทาวน์เฮาส์ ที่ถูกทุบทิ้ง Hopeless (2009)
Sir, we believe that whoever vandalized your house is responsible for the murders in the area.คุณครับ เราเชื่อว่าคนที่ทำลายบ้านของคุณ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การฆาตกรรมในพื้นที่นี้ Hopeless (2009)
We also think it's possible that your home was vandalized for a reason.เราคิดว่ามันเป็นไปได้ ว่าบ้านของคุณถูกทำลายเพราะมีเหตุผล Hopeless (2009)
Ok, pull up the address of the townhouse that was vandalized.โอเค ดึงข้อมูลทาวน์เฮ้าส์ ที่ถูกทำลายขึ้นมา Hopeless (2009)
Who choose to vandalize publicมาคอยก่อกวนสาธารณชน The Mandalore Plot (2010)
Well, let me know when you do. Alison's memorial was vandalized last night.บอกผมด้วยละกัน เมื่อคืนอนุสรณ์ของอัลลิสัน โดนทำลาย The Perfect Storm (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack   FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser

CMU English Pronouncing Dictionary
VANDALIZE    V AE1 N D AH0 L AY2 Z
VANDALIZED    V AE1 N D AH0 L AY2 Z D

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  vandalize
      v 1: destroy wantonly, as through acts of vandalism; "vandalize
           the park" [syn: {vandalize}, {vandalise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top