หรือคุณหมายถึง rightneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rightness

R AY1 T N AH0 S   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rightness-, *rightness*, rightnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rightness[N] ความถูกต้อง, See also: ความยุติธรรม, Syn. correctness, fairness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rightness(ไรทฺ'นิส) n. ความถูกต้อง,ความเหมาะสม,ความชอบธรรม, Syn. correctness
brightnessn. ภาวะที่สว่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงสิทธิ์[v.] (chūangsit) EN: get one rightness by the law   
ความสว่าง[n.] (khwām sawāng) EN: brightness ; light ; brilliance ; clearness ; flame   FR: brillance [f] ; luminosité [f] ; éclat [m]
ความซื่อสัตย์สุจริต[n. exp.] (khwām seūsat sutjarit) EN: uprightness   
ความถูกต้อง[n.] (khwām thuktǿng) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness   FR: exactitude [f] ; validité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIGHTNESS    R AY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rightness    (n) rˈaɪtnəs (r ai1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P) [Add to Longdo]
ブライトネス[, buraitonesu] (n) brightness [Add to Longdo]
輝度[きど, kido] (n) brightness; clearness; luminance; (P) [Add to Longdo]
強直[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na,n,adj-no) rigidity; uprightness [Add to Longdo]
潔白[けっぱく, keppaku] (adj-na,n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P) [Add to Longdo]
光輝[こうき, kouki] (n) brightness; splendour; splendor; (P) [Add to Longdo]
晃曜[こうよう, kouyou] (n) dazzling brightness [Add to Longdo]
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na,n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality [Add to Longdo]
雪明り;雪明かり[ゆきあかり, yukiakari] (n) brightness of snow; reflected light of snow; (by) snow light [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
輝度[きど, kido] brightness, luminance [Add to Longdo]
明るさ[あかるさ, akarusa] brightness, luminance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rightness \Right"ness\, n. [AS. rihtnes.]
   Straightness; as, the rightness of a line. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
   2. The quality or state of being right; right relation.
    [1913 Webster]
 
       The craving for rightness with God.  --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rightness
   n 1: according with conscience or morality [ant: {wrongness}]
   2: appropriate conduct; doing the right thing [syn:
     {appropriateness}, {rightness}] [ant: {inappropriateness},
     {wrongness}]
   3: conformity to fact or truth [syn: {correctness}, {rightness}]
     [ant: {incorrectness}, {wrongness}]
   4: conformity with some esthetic standard of correctness or
     propriety; "it was performed with justness and beauty" [syn:
     {justness}, {rightness}, {nicety}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top