Search result for

inactive

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inactive-, *inactive*
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
inactive(adj) ไม่มีการใช้งาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inactive(adj) เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, Syn. idle, lazy, sluggish, Ant. active
inactive(adj) ซึ่งไม่ได้ใช้งาน, See also: ซึ่งไม่ทำงาน, ซึ่งอยู่กับที่, Ant. active

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inactive(อินแอค' ทิฟว) adj. เฉื่อยชา, อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไร, ขี้เกียจ, ไม่เคลื่อนไหว., See also: inactively adv. inactivity, inactiveness n., Syn. inert, motionless, idle

English-Thai: Nontri Dictionary
inactive(adj) อยู่เฉย, เฉื่อยชา, เกียจคร้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inactiveไร้ฤทธิ์, อกัมมันต์, -หยุดกัมมันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inactive serumเซรุ่มไร้ฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inactive volcanoภูเขาไฟไม่มีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inactiveระยะพัก, เฉื่อยต่อปฎิกิริยา, ระยะสงบ, ทำงานลดลง, ไม่ว่องไว [การแพทย์]
Inactive Formรูปที่หันแสงไม่ได้, รูปไม่ว่องไว, รูปอกัมมันต์, อยู่ในสภาพสงบอยู่, ไม่มีฤทธิ์, รูปที่ทำงานไม่ได้, รูปไร้ฤทธิ์, สภาพที่ไม่ทำงาน [การแพทย์]
inactive storageinactive storage, ความจุไม่ใช้การ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It may be inactive for years.มันอาจจะหายไปหลายปี Paranormal Activity (2007)
If you'll look in the inactive file under SP 1109, you'll find copies of all the stuff we sent to the agency, that way we can trace the thing back to its original sources.ถ้าคุณจะดูในไฟล์ไม่ได้ใช้งานภายใต้ SP 1109, คุณจะพบสำเนาของทุกสิ่งที่เราส่งไปยังหน่วยงานที่ วิธีที่เราสามารถติดตามสิ่งที่กลับไปยังแหล่งที่มาของเดิมที่ Revolutionary Road (2008)
Besides, as far as I know, she's been inactive since CTU was decommissioned.เพราะเท่าที่ฉันรู้มา เธอไม่ได้ทำงานตั้งแต่ CTU ถูกปิดลงนะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
He injects what he calls suicide genes into cancerous tumor cells, then any inactive form of a toxic drug is administered and it...ด้วยการบำบัดของเขา เขาไม่สมควรที่จะเรียกมันว่า การฆ่าตัวตายของเซลล์ ในเซลล์มะเร็ง เพราะงั้น มันจึงเป็นรูปแบบของพิษร้าย ที่ได้จากยาที่กำลังทำงานอยู่ Saw VI (2009)
Reporter? I thought you said this was an inactive mission.นักข่าวเหรอ ฉันคิดว่านี่เป็นภารกิจสมมติ Kill Jill (2010)
I've been placed in inactive status pending the final report.ฉันถูกพักงาน รอการรายงานขั้นตอนสุดท้าย Betrayals (2011)
This machine was inactive when we got hacked.เครื่องนี้ไม่ได้ทำงานอยู่ ตอนเราถูกเจาะ Taking Account (2011)
No, well, I created a vaccine out of an inactive virus, so you shouldn't exhibit any symptoms.ไม่ ฉันได้สร้างวัคซีนออกมาจาก ไวรัสที่หมดสภาพแล้ว ฉะนั้น คุณควรจะ ไม่มีอาการของโรคดังกล่าว What Remains (2011)
Paul has an account in Prague which has been inactive for ten years, but yesterday, someone made a deposit into it.- พอลมีบัญชีธนาคารในปราก ซึ่งไม่มีความเคลื่อนไหวมา 10 ปีแล้ว แต่เมื่อวานนี้ มีใครบางคน ฝากเงินเข้าไป A Busy Solitude (2012)
Paul has an account in Prague which has been inactive for ten years, but yesterday, someone made a deposit into it.ซึ่งไม่เคลื่อนไหวมา 10 ปีแล้ว แต่เมื่อวาน มีใครบางคน ฝากเงินเข้าไป The Three Bears (2012)
The cash account has been inactive for years, but yesterday, your husband made a deposit of 1, 115 Euros.แต่เมื่อวานนี้ สามีของคุณ นำเงินมาฝากจำนวน 1, 115 ยูโร The Three Bears (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inactiveAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
inactiveThe inactive child is far more inclined to live in a world of fantasy.
inactiveThe rain is radiologically inactive this time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉื่อย(adj) passive, See also: inactive, leisurely, Syn. ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ, Example: คำสั่งสอนที่ว่า เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกแขวนคอ ทำให้คนไทยเป็นคนเฉื่อยต่อปัญหาส่วนรวมของสังคม
แฉะแบะ(adv) inertly, See also: inactively, slowly, sluggishly, Syn. แบะแฉะ, เฉื่อยชา, Ant. กระตือรือร้น, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: ช่างไม้แกทำงานแฉะแบะ งานที่สั่งจึงเสร็จช้ามาก
กระต้วมกระเตี้ยม(adv) inactively, See also: dawdlingly, clumsily, slowly, creepingly, Syn. กะต้วมกะเตี้ยม, ต้วมเตี้ยม, Example: เขาเดินกระต้วมกระเตี้ยมอย่างกับตัวหนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่องช้า[cheūangchā] (v) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic  FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อยชา[cheūaychā] (v) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
เฉยเมย[choēimoēi] (adj) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive  FR: passif ; inactif ; indifférent
ขี้เกียจ[khīkīet] (adj) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive  FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
เกียจคร้าน[kīetkhrān] (adj) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent  FR: paresseux ; oisif
เพิกเฉย[phoēkchoēi] (v) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by  FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
เท่อ[thoē] (adj) EN: blunt ; dull-witted ; obtuse ; inactive ; slow ; dull ; unsharpened ; unpointed

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inactive

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inactive

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懒散[lǎn sǎn, ㄌㄢˇ ㄙㄢˇ,   /  ] inactive; careless; lazy #27,649 [Add to Longdo]
迟顿[chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ,   /  ] inactive; obtuse [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
inaktiv; untätig { adj } | inaktiver; untätiger | am inaktivsten; am untätigsten | sich inaktiv verhalteninactive | more inactive | most inactive | to be inactive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス頻度が低いファイル[アクセスひんどがひくいファイル, akusesu hindogahikui fairu] (n) { comp } inactive file [Add to Longdo]
インアクティブウィンドウ[in'akuteibuuindou] (n) { comp } inactive window; IAW [Add to Longdo]
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]
偽薬;擬薬[ぎやく, giyaku] (n) inactive placebo; placebo [Add to Longdo]
睡眠預金[すいみんよきん, suiminyokin] (n) inactive bank account (no withdrawals or deposits made, and to which the owner's rights have been terminated) [Add to Longdo]
低調[ていちょう, teichou] (adj-na, n) inactive; slow; sluggish; slack; low tone; undertone; dullness; (market) weakness; (P) [Add to Longdo]
非活動[ひかつどう, hikatsudou] (n) inactive [Add to Longdo]
非活動ウィンドウ[ひかつどうウィンドウ, hikatsudou uindou] (n) inactive window [Add to Longdo]
不活発;不活溌[ふかっぱつ, fukappatsu] (adj-na, n) dull; slow; sluggish; inactive; inanimate; quiet; lethargic [Add to Longdo]
賦形剤[ふけいざい, fukeizai] (n) excipient (inactive ingredient added to a drug); filler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inactive \In*ac"tive\, a. [Pref. in- not + active: cf. F.
   inactif.]
   [1913 Webster]
   1. Not active; having no power to move; that does not or can
    not produce results; inert; as, matter is, of itself,
    inactive.
    [1913 Webster]
 
   2. Not disposed to action or effort; not diligent or
    industrious; not busy; idle; as, an inactive officer.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem. & Opt.) Not exhibiting any action or activity on
    polarized light; {optically inactive}; optically neutral;
    -- said of isomeric forms of certain substances, in
    distinction from other forms which are optically active;
    as, racemic acid is an inactive tartaric acid.
    [1913 Webster]
 
   4. (Chem. & Biochem.) Lacking biological or biochemical
    activity; not causing a specific biological or biochemical
    effect; -- said of substances such as enzymes which have
    lost their catalytic power, or of small molecules which
    are tested for some type of biological activity and found
    to lack that activity; as, after boiling for ten minutes,
    the enzyme was totally inactive; the methyl analog was
    inactive as an antibiotic.
    [PJC]
 
   Syn: Inert; dull; sluggish; idle; indolent; slothful; lazy.
     See {Inert}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inactive
   adj 1: (chemistry) not participating in a chemical reaction;
       chemically inert; "desired amounts of inactive chlorine"
   2: (pathology) not progressing or increasing; or progressing
     slowly [ant: {active}]
   3: (military) not involved in military operations [syn:
     {nonoperational}, {inactive}] [ant: {operational}]
   4: not exerting influence or change [ant: {active}]
   5: (of e.g. volcanos) not erupting and not extinct ; "a dormant
     volcano" [syn: {dormant}, {inactive}] [ant: {active}]
   6: lacking in energy or will; "Much benevolence of the passive
     order may be traced to a disinclination to inflict pain upon
     oneself"- George Meredith [syn: {passive}, {inactive}] [ant:
     {active}]
   7: lacking activity; lying idle or unused; "an inactive mine";
     "inactive accounts"; "inactive machinery" [ant: {active}]
   8: not engaged in full-time work; "inactive reserve"; "an
     inactive member" [ant: {active}]
   9: not active physically or mentally; "illness forced him to
     live an inactive life"; "dreamy and inactive by nature" [ant:
     {active}]
   10: not in physical motion; "the inertia of an object at rest"
     [syn: {inactive}, {motionless}, {static}, {still}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top