ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sluggishly

S L AH1 G IH0 SH L IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sluggishly-, *sluggishly*, sluggish
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sluggishlyBecause the new trainee did things sluggishly, he was told that he'd be fired if he didn't start taking his job seriously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะงุมมะงาหรา[ADV] slowly, See also: sluggishly, tardily, clumsily, awkwardly, Syn. งุ่มง่าม, ชักช้า, ล่าช้า, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, Example: เขาทำงานอย่างมะงุมมะงาหรา
พิรี้พิไร[ADV] tardily, See also: sluggishly, Syn. ร่ำไร, ร่ำรี้ร่ำไร, อ้อยอิ่ง, Example: เขารู้สึกรำคาญพี่สาวที่เลือกของพิรี้พิไรอยู่นานแล้ว, Thai definition: มัวทำโน่นนิดนี่หน่อยทำให้เกิดความล่าช้า
เฉื่อย[ADV] slowly, See also: sluggishly, inertly, Syn. ช้า, เชื่องช้า, Ant. รวดเร็ว, กระฉับกระเฉง, Example: ปัญหาหนึ่งของเขาที่ทำให้หัวหน้าไม่พอใจบ่อยๆ ก็คือ เขาทำงานเฉื่อยมาก
ชักช้า[ADV] slowly, See also: sluggishly, unhurriedly, Syn. ล่าช้า, Example: หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำงานชักช้า
ดั้วเดี้ย[ADV] slowly, See also: sluggishly, inactively, Syn. ต้วมเตี้ยม, ช้าๆ, Example: หนอนไต่ดั้วเดี้ย, Thai definition: เคลื่อนไปทีละน้อยๆ
ล่าช้า[ADV] slowly, See also: sluggishly, unhurriedly, Syn. ช้า, Example: ในสมัยก่อนการคมนาคมขนส่งก็เป็นไปอย่างล่าช้า, Thai definition: นานเกินกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement
เฉื่อย[adv.] (cheūay) EN: sluggishly ; unenergetically   FR: lentement ; apathiquement
ล่าช้า[adv.] (lāchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly   FR: lentement
เซา[adv.] (sao ) EN: sleepily ; drowsily ; torpidly ; sluggishly   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLUGGISHLY S L AH1 G IH0 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sluggishly (a) slˈʌgɪʃliː (s l uh1 g i sh l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ちんたら[, chintara] (adv,adv-to) (on-mim) dilatorily; sluggishly [Add to Longdo]
のぞのぞ[, nozonozo] (exp) slowly; sluggishly [Add to Longdo]
のっそり[, nossori] (adv,adv-to,vs) (on-mim) sluggishly [Add to Longdo]
のろのろ[, noronoro] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) slowly; sluggishly; (P) [Add to Longdo]
のんべんだらり[, nonbendarari] (adv-to) idly; sluggishly; doing nothing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sluggish \Slug"gish\, a.
   1. Habitually idle and lazy; slothful; dull; inactive; as, a
    sluggish man.
    [1913 Webster]
 
   2. Slow; having little motion; as, a sluggish stream.
    [1913 Webster]
 
   3. Having no power to move one's self or itself; inert.
    [1913 Webster]
 
       Matter, being impotent, sluggish, and inactive, hath
       no power to stir or move itself.   --Woodward.
    [1913 Webster]
 
       And the sluggish land slumbers in utter neglect.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   4. Characteristic of a sluggard; dull; stupid; tame; simple.
    [R.] "So sluggish a conceit." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Inert; idle; lazy; slothful; indolent; dronish; slow;
     dull; drowsy; inactive. See {Inert}.
     [1913 Webster] -- {Slug"gish*ly}, adv. --
     {Slug"gish*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sluggishly
   adv 1: in a sluggish manner; "the smoke rose sluggishly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top