Search result for

sympathy

(62 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sympathy-, *sympathy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sympathy[N] ความเห็นใจ, See also: ความเห็นอกเห็นใจ, ความสงสาร, Syn. compassion, commiseration, pity
sympathy[N] ความมีใจเหมือนกัน, See also: ความเห็นพ้องต้องกัน, การเข้าข้างกัน, Syn. agreement, affinity, fellow feeling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sympathy(ซิม'พะธี) n. ความเห็นอกเห็นใจ,, Syn. compassion

English-Thai: Nontri Dictionary
sympathy(n) ความสงสาร,ความเห็นอกเห็นใจ,การเข้าข้าง,ความพอใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sympathyความเห็นใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sympathy?จากพวกเรา? Comeback (2011)
Then we all need a little tea and sympathy.ดังนั้นพวกเราต้องการดื่มน้ำชากับการปลอบโยน Dying Changes Everything (2008)
I have the deepest sympathy for you and would have this barbarian wiped off the face of the earth.ข้าก็รู้สึกสงสารเจ้าจับใจ และอยากให้พวกมันไม่มีหน้าอยู่บนโลกได้อีก The Moment of Truth (2008)
We will hit back. We have the world's sympathy right now, that's...เปิดศึกกับมัน ตอนนี้ทั้งโลกกำลังเห็นใจพวกเรา ช่วย.. Vantage Point (2008)
Yes, but equally, going after him in some knee-jerk way, you know, assuming he's a terrible guy, wouldn't that only create more sympathy for him than anything else?ก็ใช่ แล้วมันมีอะไรใกล้เคียง\ กับการคุกเข่าขอโทษบ้างล่ะ ลองคิดดูน่ะ ถ้าสมมติว่าเขาเป็นชายที่มีปัญหา เพียงแค่ทำให้เขารู้สึกสำนึกผิดอย่างมาก\ มันก็ดีกว่าทำอย่างอื่นแล้วนิ Frost/Nixon (2008)
Right now, I submit it's impossible to feel anything close to sympathy for Richard Nixon.ในตอนนี้ ผมสรุปว่ามันเป็นไปไม่ได้ ไม่มีอะไรใกล้เคียง กับความรู้สึกผิดอย่างลึกซึ้ง จากริชาร์ด นิกสันเลย Frost/Nixon (2008)
Sympathy for Richard Nixon?ให้ริชาร์ด นิกสัน รู้สำนึกผิดรึ? Frost/Nixon (2008)
I have no sympathy for you. I know you are invulnerable to true regret.ฉันไม่มีความเห็นใจให้คุณ ฉันรู้ว่าคุณจะไม่สำนึกผิดได้จริง Doubt (2008)
We need him,kate. It'll generate tremendous sympathy.เคท มันช่วยให้คณะลูกขุนเห็นใจเราได้นะ Eggtown (2008)
Funerals and sympathy.ความสูญเสีย และ กำลังใจ 500 Days of Summer (2009)
We haven't heard from Sympathy in a while.เราไม่ได้เห็นงานจากแผนก ความเห็นใจ มาซักพักแล้วนะ 500 Days of Summer (2009)
You're not gonna get a whole lot of sympathy from me.คุณจะไม่ได้รับความเห็นใจทั้งหมดจากฉันหรอก Marry Me a Little (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sympathyEverybody showed sympathy toward the prisoner.
sympathyHe had some sympathy for the child.
sympathyHe has no sympathy for single parent families.
sympathyHe is in sympathy with my opinion.
sympathyHer eyes expressed her sympathy.
sympathyHis misfortune gained him sympathy.
sympathyHis sympathy was mere show.
sympathyI cannot help crying for sympathy.
sympathyI could not help feeling sympathy with him.
sympathyI feel deep sympathy for you.
sympathyI feel profound sympathy for the victims.
sympathyI feel sympathy for people with that disease.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นอกเห็นใจ[N] sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความเห็นใจ, ความเข้าใจ, Example: ครอบครัวของผู้ตายได้รับความเห็นอกเห็นใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก, Thai definition: ความร่วมรู้สึกในใจหรือเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
ความเห็นใจ[N] sympathy, See also: pity, compassion, commiseration, Syn. ความเห็นอกเห็นใจ, Example: พรรคฝ่ายค้านกล่าวนำด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวล ขอความเห็นใจในช่วงแรก และต่อด้วยการชี้แจงเหตุผล, Thai definition: ความร่วมรู้สึกในใจ, การเห็นน้ำใจ
ความสังเวช[N] sympathy, See also: sorrow, sadness, Syn. ความสลด, ความหดหู่, ความเวทนา, Example: แกะย่างใส่ถาดมาเป็นตัวเหมือนหมูหันทำให้เกิดความสังเวชมากกว่าอยากกิน, Thai definition: ความรู้สึกสงสารเวทนาในความทุกข์ของคนอื่น
ไมตรีจิต[N] goodwill, See also: sympathy, unity, harmony, concord, alliance, accord, agreement, Syn. ความหวังดี, ความปราถนาดี, Example: เขามีไมตรีจิตกับคนทุกคน
ความรู้สึกสะเทือนใจ[N] sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความสะเทือนใจ
ความสงสาร[N] pity, See also: sympathy, compassion, commiseration, Syn. ความเห็นใจ, ความเห็นอกเห็นใจ, Example: ความสงสารเป็นบ่อเกิดแห่งความรัก, Thai definition: ความรู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, ความรู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with)   FR: sympathiser
เห็นอกเห็นใจ[v. exp.] (hen-ok henjai) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with   FR: sympathiser
ความเห็นใจ[n.] (khwām henjai) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration   FR: sympathie [f]
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karunā) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity   FR: bienveillance [f] ; sympathie [f]
ความปรานี[n.] (khwām prānī) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness   FR: pitié [f] ; bienveillance [f]
ความรู้สึกสะเทือนใจ[n. exp.] (khwām rūseuk satheūoenjai) EN: sympathy ; compassion ; condolence   
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality   
มิตรจิตมิตรใจ[n.] (mittrajit-mittrajai) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy   FR: sympathie [f]
น้ำใจ[X] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency   FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]
สงสาร[v. exp.] (songsān) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion   FR: s'apitoyer ; compatir

CMU English Pronouncing Dictionary
SYMPATHY    S IH1 M P AH0 TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sympathy    (n) (s i1 m p @ th ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anteilnahme {f}; Beileid {n} | mit aufrichtigem Beileidsympathy | in deepest sympathy [Add to Longdo]
Mitgefühl {n}; Mitleid {n} (mit; für) | Mitgefühle {pl}; Sympathien {pl}sympathy (with; for) | sympathies [Add to Longdo]
Sympathie {f}; Zuneigung {f} (für)sympathy (for) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
シンパシー[, shinpashi-] (n) sympathy [Add to Longdo]
哀悼[あいとう, aitou] (n,vs,adj-no) condolence; regret; tribute; sorrow; sympathy; lament; (P) [Add to Longdo]
愛憐[あいれん, airen] (n,vs) sympathy [Add to Longdo]
以心伝心[いしんでんしん, ishindenshin] (n,adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy [Add to Longdo]
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n,vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding [Add to Longdo]
慰問[いもん, imon] (n,vs) condolences; sympathy call; (P) [Add to Longdo]
火事見舞い;火事見舞[かじみまい, kajimimai] (n) post-fire visit to express sympathy; expressing one's sympathy after a fire [Add to Longdo]
感応[かんのう;かんおう, kannou ; kan'ou] (n,vs) inspiration; divine response; sympathy; induction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sympathy \Sym"pa*thy\, n.; pl. {Sympathies}. [F. sympathie, L.
   sympathia, Gr. ?; sy`n with + ? suffering, passion, fr. ?, ?,
   to suffer. See {Syn-}, and {Pathos}.]
   1. Feeling corresponding to that which another feels; the
    quality of being affected by the affection of another,
    with feelings correspondent in kind, if not in degree;
    fellow-feeling.
    [1913 Webster]
 
       They saw, but other sight instead -- a crowd
       Of ugly serpents! Horror on them fell,
       And horrid sympathy.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. An agreement of affections or inclinations, or a
    conformity of natural temperament, which causes persons to
    be pleased, or in accord, with one another; as, there is
    perfect sympathy between them.
    [1913 Webster]
 
   3. Kindness of feeling toward one who suffers; pity;
    commiseration; compassion.
    [1913 Webster]
 
       I value myself upon sympathy, I hate and despise
       myself for envy.           --Kames.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physiol. & Med.)
    (a) The reciprocal influence exercised by organs or parts
      on one another, as shown in the effects of a diseased
      condition of one part on another part or organ, as in
      the vomiting produced by a tumor of the brain.
    (b) The influence of a certain psychological state in one
      person in producing a like state in another.
 
   Note: In the original 1890 work, sense (b) was described as:
      "That relation which exists between different persons
      by which one of them produces in the others a state or
      condition like that of himself. This is shown in the
      tendency to yawn which a person often feels on seeing
      another yawn, or the strong inclination to become
      hysteric experienced by many women on seeing another
      person suffering with hysteria."
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   5. A tendency of inanimate things to unite, or to act on each
    other; as, the sympathy between the loadstone and iron.
    [R.]
    [1913 Webster]
 
   6. Similarity of function, use office, or the like.
    [1913 Webster]
 
       The adverb has most sympathy with the verb. --Earle.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Pity; fellow-feeling; compassion; commiseration;
     tenderness; condolence; agreement.
 
   Usage: {Sympathy}, {Commiseration}. Sympathy is literally a
      fellow-feeling with others in their varied conditions
      of joy or of grief. This term, however, is now more
      commonly applied to a fellow-feeling with others under
      affliction, and then coincides very nearly with
      commiseration. In this case it is commonly followed by
      for; as, to feel sympathy for a friend when we see him
      distressed. The verb sympathize is followed by with;
      as, to sympathize with a friend in his distresses or
      enjoyments. "Every man would be a distinct species to
      himself, were there no sympathy among individuals."
      --South. See {Pity}.
      [1913 Webster]
 
         Fault,
         Acknowledged and deplored, in Adam wrought
         Commiseration.          --Milton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sympathy
   n 1: an inclination to support or be loyal to or to agree with
      an opinion; "his sympathies were always with the underdog";
      "I knew I could count on his understanding" [syn:
      {sympathy}, {understanding}]
   2: sharing the feelings of others (especially feelings of sorrow
     or anguish) [syn: {sympathy}, {fellow feeling}]
   3: a relation of affinity or harmony between people; whatever
     affects one correspondingly affects the other; "the two of
     them were in close sympathy"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top