ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sympathy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sympathy-, *sympathy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sympathy(n) ความเห็นใจ, See also: ความเห็นอกเห็นใจ, ความสงสาร, Syn. compassion, commiseration, pity
sympathy(n) ความมีใจเหมือนกัน, See also: ความเห็นพ้องต้องกัน, การเข้าข้างกัน, Syn. agreement, affinity, fellow feeling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sympathy(ซิม'พะธี) n. ความเห็นอกเห็นใจ, , Syn. compassion

English-Thai: Nontri Dictionary
sympathy(n) ความสงสาร, ความเห็นอกเห็นใจ, การเข้าข้าง, ความพอใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sympathyความเห็นใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is obvious to anyone with a spark of humanity in them that he should be treated with sympathy and understanding and sent home.เป็นที่ชัดเจนให้กับทุกคนที่มี ประกายไฟ ของความเป็นมนุษย์ในตัวเขาว่า เขาควรจะเป็น รับการรักษาด้วยความเห็นอก เห็นใจและความเข้าใจ How I Won the War (1967)
No sympathy for that life you destroyed?ไม่มีความเห็นอกเห็นใจในชีวิตมัน คุณทำลายมัน? 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Sympathy pains.เจ็บตามคุณไง Junior (1994)
Remind me to send a sympathy card. We're going to get the bastard.ฟังทางนี้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You didn't have this kind of sympathy for poor Bessie Jackson!คุณไม่ได้มีชนิดของความเห็นอกเห็นใจนี้สำหรับคนยากจนเบสซี่แจ็คสัน! The Birdcage (1996)
So, why are you calling me and not just tip-toeing across the hall with sympathy and Excedrin?ยังไงก็ไม่ได้โดนพวกโรคจิตมาทำมิดีมิร้ายนี่นา Latter Days (2003)
Sympathy turned into friendship?ความสงสาร กลายมาเป็นความเป็นเพื่อน Voice (2005)
Your lonely heart, missing your mom can get sympathy from a lot of people, but people might label me as a selfish woman.หัวใจที่โดดเดี่ยวและขาดแม่ของเธอ ทำให้ได้รับความสงสารจากคนมากมาย แต่คนอาจจะตราหน้าว่าฉันเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัว Smile Again (2006)
He had a father-like sympathy towards the girl who lost her parents.เค้าเป็นเหมือนกับพ่อที่คอยเห็นใจเด็กผู้หญิงที่ขาดครอบครัว Death Note: The Last Name (2006)
some sympathy or... whatever.จะเป็นความช่วยเหลือหรือ อะไรก็ได้ ถ้าคุณอยากคุย The British Invasion (2007)
TO SHOW A LITTLE SYMPATHY FOR OUR JUNIOR CLASS.แสดงความเห็นใจกับพวกปีสาม Poison Ivy (2007)
I would have the greatest sympathy if you did.ผมจะเห็นอกเห็นใจคุณเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณทำ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sympathyEverybody showed sympathy toward the prisoner.
sympathyHe had some sympathy for the child.
sympathyHe has no sympathy for single parent families.
sympathyHe is in sympathy with my opinion.
sympathyHer eyes expressed her sympathy.
sympathyHis misfortune gained him sympathy.
sympathyHis sympathy was mere show.
sympathyI cannot help crying for sympathy.
sympathyI could not help feeling sympathy with him.
sympathyI feel deep sympathy for you.
sympathyI feel profound sympathy for the victims.
sympathyI feel sympathy for people with that disease.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นอกเห็นใจ(n) sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความเห็นใจ, ความเข้าใจ, Example: ครอบครัวของผู้ตายได้รับความเห็นอกเห็นใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ความร่วมรู้สึกในใจหรือเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
ความเห็นใจ(n) sympathy, See also: pity, compassion, commiseration, Syn. ความเห็นอกเห็นใจ, Example: พรรคฝ่ายค้านกล่าวนำด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวล ขอความเห็นใจในช่วงแรก และต่อด้วยการชี้แจงเหตุผล, Thai Definition: ความร่วมรู้สึกในใจ, การเห็นน้ำใจ
ความสังเวช(n) sympathy, See also: sorrow, sadness, Syn. ความสลด, ความหดหู่, ความเวทนา, Example: แกะย่างใส่ถาดมาเป็นตัวเหมือนหมูหันทำให้เกิดความสังเวชมากกว่าอยากกิน, Thai Definition: ความรู้สึกสงสารเวทนาในความทุกข์ของคนอื่น
ไมตรีจิต(n) goodwill, See also: sympathy, unity, harmony, concord, alliance, accord, agreement, Syn. ความหวังดี, ความปราถนาดี, Example: เขามีไมตรีจิตกับคนทุกคน
ความรู้สึกสะเทือนใจ(n) sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความสะเทือนใจ
ความสงสาร(n) pity, See also: sympathy, compassion, commiseration, Syn. ความเห็นใจ, ความเห็นอกเห็นใจ, Example: ความสงสารเป็นบ่อเกิดแห่งความรัก, Thai Definition: ความรู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, ความรู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นใจ[henjai] (v) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with)  FR: sympathiser
เห็นอกเห็นใจ[hen-ok henjai] (v, exp) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with  FR: sympathiser
ความเห็นใจ[khwām henjai] (n) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration  FR: sympathie [ f ]
ความกรุณาปรานี[khwām karunā] (n) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity  FR: bienveillance [ f ] ; sympathie [ f ]
ความปรานี[khwām prānī] (n) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness  FR: pitié [ f ] ; bienveillance [ f ]
ความรู้สึกสะเทือนใจ[khwām rūseuk satheūoenjai] (n, exp) EN: sympathy ; compassion ; condolence
ไมตรีจิต[maitrījit] (n) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality
มิตรจิตมิตรใจ[mittrajit-mittrajai] (n) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy  FR: sympathie [ f ]
น้ำใจ[nāmjai] (x) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency  FR: obligeance [ f ] (litt.) ; générosité [ f ] ; propension [ f ] ; bienveillance [ f ]
สงสาร[songsān] (v, exp) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion   FR: s'apitoyer ; compatir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sympathy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sympathy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anteilnahme { f }; Beileid { n } | mit aufrichtigem Beileidsympathy | in deepest sympathy [Add to Longdo]
Mitgefühl { n }; Mitleid { n } (mit; für) | Mitgefühle { pl }; Sympathien { pl }sympathy (with; for) | sympathies [Add to Longdo]
Sympathie { f }; Zuneigung { f } (für)sympathy (for) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
理解[りかい, rikai] (n, vs) understanding; comprehension; appreciation; sympathy; (P) #755 [Add to Longdo]
涙(P);泪;涕[なみだ(P);なだ(涙), namida (P); nada ( namida )] (n) (1) tear; tears; lachrymal secretion; (2) sympathy; (P) #3,269 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) (1) feelings; emotion; sentiment; (2) compassion; sympathy; (3) passion; affection; love; (4) the way things really are; the actual situation; (P) #11,224 [Add to Longdo]
共鳴[きょうめい, kyoumei] (n, vs) resonance; sympathetic (sound); (being in) sympathy; (P) #12,112 [Add to Longdo]
共感[きょうかん, kyoukan] (n, vs, adj-no) sympathy; empathy; response; (P) #14,051 [Add to Longdo]
同調[どうちょう, douchou] (n, vs) sympathy; agreement with; alignment; conformity; tuning; (P) #14,688 [Add to Longdo]
人情[にんじょう, ninjou] (n) (1) humanity; empathy; kindness; sympathy; (2) human nature; common sense; customs and manners; (P) #17,238 [Add to Longdo]
同情[どうじょう, doujou] (n, vs) sympathy; compassion; sympathize; sympathise; pity; feel for; (P) #18,168 [Add to Longdo]
見舞い(P);見舞[みまい, mimai] (n, vs) (1) (See お見舞い, 見舞い客) visiting ill or distressed people; writing get-well letters; (n) (2) (See 見舞い品) get-well gifts; get-well letters; (3) (See お見舞い申し上げる) expression of sympathy; expression of concern; enquiry; inquiry; (P) #19,932 [Add to Longdo]
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sympathy \Sym"pa*thy\, n.; pl. {Sympathies}. [F. sympathie, L.
   sympathia, Gr. ?; sy`n with + ? suffering, passion, fr. ?, ?,
   to suffer. See {Syn-}, and {Pathos}.]
   1. Feeling corresponding to that which another feels; the
    quality of being affected by the affection of another,
    with feelings correspondent in kind, if not in degree;
    fellow-feeling.
    [1913 Webster]
 
       They saw, but other sight instead -- a crowd
       Of ugly serpents! Horror on them fell,
       And horrid sympathy.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. An agreement of affections or inclinations, or a
    conformity of natural temperament, which causes persons to
    be pleased, or in accord, with one another; as, there is
    perfect sympathy between them.
    [1913 Webster]
 
   3. Kindness of feeling toward one who suffers; pity;
    commiseration; compassion.
    [1913 Webster]
 
       I value myself upon sympathy, I hate and despise
       myself for envy.           --Kames.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physiol. & Med.)
    (a) The reciprocal influence exercised by organs or parts
      on one another, as shown in the effects of a diseased
      condition of one part on another part or organ, as in
      the vomiting produced by a tumor of the brain.
    (b) The influence of a certain psychological state in one
      person in producing a like state in another.
 
   Note: In the original 1890 work, sense (b) was described as:
      "That relation which exists between different persons
      by which one of them produces in the others a state or
      condition like that of himself. This is shown in the
      tendency to yawn which a person often feels on seeing
      another yawn, or the strong inclination to become
      hysteric experienced by many women on seeing another
      person suffering with hysteria."
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   5. A tendency of inanimate things to unite, or to act on each
    other; as, the sympathy between the loadstone and iron.
    [R.]
    [1913 Webster]
 
   6. Similarity of function, use office, or the like.
    [1913 Webster]
 
       The adverb has most sympathy with the verb. --Earle.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Pity; fellow-feeling; compassion; commiseration;
     tenderness; condolence; agreement.
 
   Usage: {Sympathy}, {Commiseration}. Sympathy is literally a
      fellow-feeling with others in their varied conditions
      of joy or of grief. This term, however, is now more
      commonly applied to a fellow-feeling with others under
      affliction, and then coincides very nearly with
      commiseration. In this case it is commonly followed by
      for; as, to feel sympathy for a friend when we see him
      distressed. The verb sympathize is followed by with;
      as, to sympathize with a friend in his distresses or
      enjoyments. "Every man would be a distinct species to
      himself, were there no sympathy among individuals."
      --South. See {Pity}.
      [1913 Webster]
 
         Fault,
         Acknowledged and deplored, in Adam wrought
         Commiseration.          --Milton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sympathy
   n 1: an inclination to support or be loyal to or to agree with
      an opinion; "his sympathies were always with the underdog";
      "I knew I could count on his understanding" [syn:
      {sympathy}, {understanding}]
   2: sharing the feelings of others (especially feelings of sorrow
     or anguish) [syn: {sympathy}, {fellow feeling}]
   3: a relation of affinity or harmony between people; whatever
     affects one correspondingly affects the other; "the two of
     them were in close sympathy"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top