Search result for

sis

(126 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sis-, *sis*.
English-Thai: Longdo Dictionary
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), S. The First Book of Moses R. The Old Testament
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
amniocentesis(n) การเจาะนํ้าครํ่าไปตรวจ เช่น Find out about the risks and benefits of amniocentesis during pregnancy.
hydrolysis(n) กระบวนการแยกสลายด้วยน้ำ เช่น Free amino acids are obtained from proteins by strong acid hydrolysis.
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sis    [N] คำเรียกไม่เป็นทางการของ sister
sisal    [N] เส้นใยพืชชนิดหนึ่ง
sissy    [N] ผู้ชายหรือเด็กชายที่มีลักษณะเหมือนผู้หญิง (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cissy
sissy    [N] คนขี้อาย, See also: คนขี้ขลาด, Syn. coward, milksop, weakling
sissy    [N] เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ
sissy    [ADJ] (ผู้ชาย) ซึ่งมีลักษณะเหมือนผู้หญิง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ซึ่งอ่อนแอเหมือนผู้หญิง, Syn. unmanly
sister    [N] น้องสาวหรือพี่สาว, Syn. stepsister, sibling, female sibling
sister    [N] แม่ชี, Syn. nun, deaconess
sisterhood    [N] ความเป็นพี่หรือน้องสาว
sister-in-law    [N] พี่หรือน้องสะใภ้, See also: ภรรยาของพี่ชายหรือน้องชาย, พี่สาวหรือน้องสาวของคู่ครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sister companyบริษัทในเครือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Sister Ship Clauseข้อกำหนดเรือพี่น้อง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sister Citiesบ้านพี่เมืองน้อง หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศ หรือเมืองในประเทศที่ต่างกัน ในการที่จะสถาปนาเมืองในประเทศของแต่ละฝ่ายให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็น พิเศษ เช่น นครเชียงใหม่เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับนครเซี่ยงไฮ้ หรือกรุงเทพฯ เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับนครลอสแอนเจลิส [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sisHis little sister is very cute, isn't she?
sisThe girl singing over there is my sister.
sisDo you have any sisters?
sisI want the same dictionary as your sister has.
sisWhere does your sister go to school?
sisYour sister cannot swim well, can she?
sisYour sister has a sense of beauty.
sisYour sister didn't go on a trip, did she?
sisI want the same dictionary as your sister has.
sisYour sister is a good pianist, isn't she?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sis(ซิส) n. = sister (ดู)
sissy(ซิส'ซี) n. ชายหรือเด็กผู้ชายที่มีลักษณะเป็นหญิง,คนขี้ขลาด,หน้าตัวเมีย,เด็กหญิงเล็ก ๆ adj. มีลักษณะเป็นหญิง, See also: sissiness n. sissyness n.
sissyish(ซิส'ซิอิช) adj. มีลักษณะเป็นหญิง
sister(ซิส'เทอะ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) น้องสาว,พี่สาว,นางชี,น้องสะใภ้,นางพยาบาล,หัวหน้าพยาบาล,คำทักทายที่ใช้เรียกสตรี,สัตว์ตัวเมียท้องเดียวกัน vt. กระทำต่อเหมือนพี่สาวหรือน้องสาว
sister-in-law(ซิส'เทอะอินลอ) n. พี่หรือน้องสะใภ้,พี่ผัวน้องผัว (ที่เป็นหญิง) ,พี่เมียน้องเมีย (ที่เป็นหญิง) pl. sisters-in-law
sisterhood(ซิส'เทอะฮูด) n. ความเป็นพี่สาวหรือน้องสาว,กลุ่มสตรี,กลุ่มนางชี,สมาคมสตรี,สมาคมทางศาสนาของสตร'
sisterly(ซิส'เทอะลี) adj. เหมือนพี่สาวน้องสาว, See also: sisterliness n.
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abiosis(เอ' ไบโอ' ซิส) n. การไร้ชีวิต, ภาวะที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต. -abiotic adj.
acacicosisภาวะที่ขาดแคลเซียม

English-Thai: Nontri Dictionary
sissy(n) คนหน้าตัวเมีย,พี่สาว,กะเทย,คนขี้ขลาด
sister(n) น้องสาว,พี่สาว,นางชี,พี่น้อง,หัวหน้าพยาบาล
SISTER-IN-sister-in-law(n) น้องสะใภ้,พี่สะใภ้,น้องเมีย
sisterhood(n) คณะนางชี,ความเป็นพี่สาวหรือน้องสาว,สมาคมสตรี
sisterly(adj) เหมือนพี่สาว,เหมือนน้องสาว
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
assist(vt) ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,สนับสนุน
assistance(n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์
assistant(n) ผู้ช่วย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พี่สะใภ้    [N] sister-in-law, See also: brother's wife, Example: พี่ชายผมไปอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมกับพี่สะใภ้ก่อนแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ภรรยาของพี่ชาย
ภคินี    [N] sister, See also: elder sister, younger sister, Syn. พี่หญิง, น้องหญิง, น้องสาว, Example: พระองค์ประสูติแต่พระมารดาที่เป็นภคินีต่างพระมารดาของพระเจ้าแผ่นดิน, Count unit: คน, Thai definition: พี่ผู้หญิง, น้องผู้หญิง, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
นางพยาบาล    [N] nurse, See also: sister, Syn. พยาบาล, Example: เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่านางพยาบาลที่แผนกนี้ดุคนไข้มาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดูแลคนไข้
น้องสาว    [N] younger sister, See also: sister, Syn. กนิษฐา, น้องหญิง, ขนิษฐา, Example: น้องสาวของฉันเรียนอยู่ที่วิทยาลัยครู, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หญิงร่วมสายเลือด แต่เกิดทีหลัง
ไหมสับปะรด [N] sisal-hemp (hat), Syn. หมวกไหมสับปะรด, Example: เขาซื้อหมวกไหมสับปะรดมาฝากน้อง, Count unit: ใบ, Thai definition: เรียกหมวกที่สานด้วยไหมอย่างนี้ว่า หมวกไหมสับปะรด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อรรถกถา[n.] (atthakathā) EN: commentary ; exegesis   
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
ใบสำคัญแสดงการวิเคราะห์[n. exp.] (baisamkhan sadaēng kān wikhrǿ) EN: certificate of analysis   
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บานกบ[n.] (bānkop) EN: window frame ; doorframe   FR: châssis de fenêtre [m] ; encadrement de porte [m]
บานหน้าต่าง[n. exp.] (bānnātāng) EN: window panel ; window leaf   FR: châssis vitré [m]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIS    S IH1 S
SISK    S IH1 S K
SISKO    S IH1 S K OW0
SISSY    S IH1 S IY0
SISON    S IH1 S AH0 N
SISKA    S IY1 S K AH0
SISTI    S IH1 S T IY0
SISTO    S IH1 S T OW0
SISCO    S IY1 S K OW0
SISTER    S IH1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sisal    (n) (s ai1 s l)
sissy    (n) (s i1 s ii)
sister    (n) (s i1 s t @ r)
Siswati    (n) (s i1 s w aa1 t ii)
sissies    (n) (s i1 s i z)
sisters    (n) (s i1 s t @ z)
sisterly    (j) (s i1 s t @ l ii)
sissified    (j) (s i1 s i f ai d)
sisterhood    (n) (s i1 s t @ h u d)
sister-in-law    (n) -- (s i1 s t @ r - i n - l oo)

German-Thai: Longdo Dictionary
französisch(adj n) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, ภาษาฝรั่งเศส เช่น Wie heißt das auf französisch? มันเรียกว่าอย่างไรในภาษาฝรั่งเศส, Ich bin französisch./Ich bin eine Französin. ฉันเป็นคนฝรั่งเศส, See also: Frankreich
russischเกี่ยวกับรัสเซีย, ภาษารัสเซีย
französisch(adj) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, See also: Frankreich
chinesisch(adj) ที่เกี่ยวกับจีน, See also: Related: China

Japanese-English: EDICT Dictionary
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS [Add to Longdo]
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant [Add to Longdo]
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外甥[wài shēng, ㄨㄞˋ ㄕㄥ, ] sister's son; wife's sibling's son [Add to Longdo]
外甥女[wài sheng nǚ, ㄨㄞˋ ㄕㄥ˙ ㄋㄩˇ, ] sister's daughter; wife's sibling's daughter [Add to Longdo]
外甥女婿[wài sheng nǚ xu, ㄨㄞˋ ㄕㄥ˙ ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 婿] sister's daughter's husband [Add to Longdo]
外甥媳妇[wài sheng xí fù, ㄨㄞˋ ㄕㄥ˙ ㄒㄧˊ ㄈㄨˋ, / ] sister's son's wife [Add to Longdo]
大姨子[dà yí zi, ㄉㄚˋ ㄧˊ ㄗ˙, ] sister-in-law; wife's older sister [Add to Longdo]
妯娌[zhóu lǐ, ㄓㄡˊ ㄌㄧˇ, ] sister-in-law [Add to Longdo]
姐妹[jiě mèi, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄟˋ, ] sisters [Add to Longdo]
嫂嫂[sǎo sao, ㄙㄠˇ ㄙㄠ˙, ] sister in law (husband's side) [Add to Longdo]
西斯塔尼[xī sī tǎ ní, ㄒㄧ ㄙ ㄊㄚˇ ㄋㄧˊ, 西] Sistani (name of a prominent Iraqi Ayatollah) [Add to Longdo]
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, ] siskin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance [Add to Longdo]
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance [Add to Longdo]
システム分析[システムぶんせき, shisutemu bunseki] system analysis, systems analysis [Add to Longdo]
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] chassis ground [Add to Longdo]
シャシ[しゃし, shashi] chassis [Add to Longdo]
ダイオードトランジスタ論理回路[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] Diode-Transistor Logic [Add to Longdo]
データ解析[データかいせき, de-ta kaiseki] data analysis [Add to Longdo]
データ整合性[データせいごうせい, de-ta seigousei] data consistency [Add to Longdo]
データ分析[データぶんせき, de-ta bunseki] data analysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sis \Sis\, n.
   A colloquial abbreviation of {Sister}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sis \Sis\, n.
   Six. See {Sise}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster] Sisal grass

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sis
   n 1: a female person who has the same parents as another person;
      "my sister married a musician" [syn: {sister}, {sis}] [ant:
      {blood brother}, {brother}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SIS
     Software Information Services
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SIS
     Stellen-Informations-Service (WWW)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SIS
     Strategic Information System
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SIS
     Schengen Information System (police, Europe)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SIS
     Silicon Integrated Systems [corp.] (manufacturer, Taiwan)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 (mist.)
 
 1. sis, duman, pus
 2. buğu
 3. donukluk, karartı
 4. sis ile kaplamak, sisli olmak
 5. çiselemek.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top