Search result for

arme

(131 entries)
(0.0676 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arme-, *arme*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armed[ADJ] ติดอาวุธ, Syn. equipped, outfitted, loaded, Ant. unarmed, unprotected
armed[ADJ] ที่มีแขน
armed forces[N] กองทัพทุกเหล่าทัพ
armed to the teeth[IDM] ติดอาวุธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armed forcesกองทัพบก เรือและอากาศ (โดยเฉพาะของชาติ ๆ หนึ่ง) ,เหล่าทัพต่าง ๆ
armenia(อาร์มี'เนีย) n. ส่วนหนึ่งของรัสเซียทางเอเชียตะวันตก -Armenian adj.,n.
carmelite nพระโรมันคาทอลิกนิกายหนึ่งที่สวมเสื้อขาว
charmeuse(ชาร์'มูซ) n. ผ้าต่วน,แพรเลี่ยน
farmer(ฟาร์ม'เมอะ) n. ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าของฟาร์ม,ผู้รับเลี้ยง (เด็ก), Syn. grower
garment(การ์'เมินทฺ) n. เสื้อผ้าอาภรณ์. vt. สวมเสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. clothing,clothes
gendarme(ซาน'ดาร์ม') n.,Fr. ตำรวจ,ทหาร
gendarmerie(ซานดาร'มะรี) n.,Fr ตำรวจ,ทหาร
unarmed(อันอาร์มดฺ') adj. ไม่มีอาวุธ,ไม่ได้ติดอาวุธ,ไม่มีเขี้ยวเล็บ,ไม่มีหนาม
underarmed(-อาร์มดฺ) adj. มีอาวุธไม่เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
charmer(n) คนเจ้าเสน่ห์
charmeuse(n) ผ้าแพร,ผ้าต่วน
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก
farmer(n) ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าภาษี,เจ้าของฟาร์ม
garment(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม,เครื่องแต่งกาย,เครื่องปกคลุม
gendarme(n) ตำรวจภูธร
gendarmerie(n) กองตำรวจภูธร,ทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armed-หนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
armed forcesกำลังรบ, กองกำลังติดอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed forcesกำลังรบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed neutralityความเป็นกลางโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed neutralityความเป็นกลางโดยมีกำลังรบ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed peaceสันติภาพโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed peaceสันติภาพโดยเตรียมรบ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed robberyการลักทรัพย์โดยมีอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Armed forcesเหล่าทัพ [เศรษฐศาสตร์]
Armed Forcesกองทัพ [TU Subject Heading]
Armed forcesกองทัพ, [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sephardic Jews, Armenians, Arabs.พวก เซอพาดิค ยิว อาร์มาเนียน อาหรับ Joy (2008)
Since you're not almost dead, it means you're armedคุณยังไม่ใกล้ตาย คุณมีอาวุธ Last Resort (2008)
She might be armed.เธออาจมีอาวุธ Last Resort (2008)
Who know how to talk to armed-คนที่รู้ว่าจะคุยหรือใช้อาวุธอย่างไร Last Resort (2008)
I am more than capable of dealing with a lone Assassin armed with undisciplined fighting skillsข้ามีความสามารถมากพอ ที่จะจัดการกับมือสังหารติดอาวุธ ที่มีทักษะการต่อสู้ ไร้ระเบียบแบบแผนนั้นได้ Cloak of Darkness (2008)
They are armed men out there whose express aim it is to do her harm!มีคนถืออาวุธ รออยู่ข้างนอก เพื่อรอทำให้เธอบาดเจ็บ The Secret of Moonacre (2008)
- This is all my fault. - Rick, it was an armed robbery.-นี่เป็นความผิดผม ริกค์ มันเป็นเพราะ โจร Superhero Movie (2008)
Calm down. Are you armed?ใจเย็นก่อน.นายพกอาวุธหรือเปล่า? Vantage Point (2008)
We got motion sensors, alarm systems, armed guards.เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว, ระบบสัญญาณนิรภัย , การ์ดอาวุธครบมือ Breaking and Entering (2008)
It was stationed over Afghanistan, fully armed and fuelled.ที่ปฎิบัติการเหนืออัฟกานิสถาน บรรทุกอาวุธและเชื้อเพลิงเต็มที่ WarGames: The Dead Code (2008)
There's 36,000 nuclear missiles out there, 6,000 of which are armed and ready to fire.หัวรบนิวเคลียทั้งหมด 36,000 หัว มีที่พร้อมทำงาน 6,000 หัว WarGames: The Dead Code (2008)
Dale Denton comes flying in here like a madman... armed to the teeth, and, as you can see, he shot Peter.มันน่าขยะแขยงสุดๆ เดล เดนตันพุ่งเข้ามาที่นี่เหมือนคนบ้า พกอาวุธตั้งแต่หัวจรดเท้า และอย่างที่เห็น เขายิงปีเตอร์ Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
armePolice shot the armed robber in the head - he died almost immediately.
armeThey armed themselves with rifles.
armeFour armed men held up the bank and escaped with $4 million.
armeThe armed hijackers terrified the passengers.
armeHe armed himself with all the facts before putting questions at the meeting.
armeArmed only with a short sword, he drove off all five of his attackers.
armeMexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.
armeThe armed forces succeeded in occupying the entire territory.
armeThe armed forces occupied the entire territory.
armeA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
armeThey armed themselves with guns.
armeThe art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัพบก[N] army, See also: armed force, soldiers, troops, military, Syn. กองทัพบก, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายใปลัดกระทรวงกลาโหมบังคับบัญชาดูแลบก.สูงสุดโดยมีทัพบก ทัพเรือและทัพอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงบก.สูงสุด, Thai definition: กองกำลังทหารที่ทำการรบภาคพื้นดิน
ทางการทหาร[N] military, See also: armed forces, army force, Example: คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในทางการทหารเพราะอาวุธสมัยใหม่จะมีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Thai definition: ด้านการทหาร
มือปืน[N] body-guard with a gun, See also: armed guard, Syn. ผู้คุ้มกัน, ผู้คุ้มครอง, Example: ไม่ว่าเขาจะไปที่ใดก็ต้องมีมือปืนคอยคุ้มกัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่คอยคุ้มกัน
แสนยานุภาพ[N] military force, See also: armed force, Example: ฝ่ายพันธมิตรได้ทุ่มเทแสนยานุภาพทางอากาศ โจมตีอิรักอย่างหนัก, Thai definition: อำนาจทางทหาร, อานุภาพทางทหาร
ติดอาวุธ[ADJ] armed, See also: carrying weapons, equipped, Example: ชาวเซิร์บมีหน่วยติดอาวุธพร้อมจะสู้ตายราว 40,000 คน ไม่รวมอาวุธทันสมัยอีกหลายชนิด, Thai definition: มีอาวุธประจำ
ทัพ[N] troops, See also: armed forces, army, forces, Syn. กองทัพ, กองทหาร, Example: นโปเลียนยกทัพไปตีรุสเซีย, Count unit: กอง, ทัพ
การทหาร[N] military, See also: armed forces, army, Example: การทหารควรแยกออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาด
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ[N] special detachment, See also: armed spies, special operating agency, commando, Syn. นปพ., Thai definition: หน่วยปฏิบัติการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการสืบสวนหาข่าว และปฏิบัติการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และในด้านที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาปืนขู่[v. exp.] (ao peūn khū) FR: menacer d'une arme
อาวุธ[n.] (āwut) EN: weapon ; arms ; weaponry   FR: arme [f]
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūarōk) EN: bacteriological weapon   FR: arme bactériologique [f]
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwaphāp) EN: biological weapon   FR: arme biologique [f]
อาวุธเคมี[n. exp.] (āwut khēmī) EN: chemical weapon   FR: arme chimique [f]
อาวุธครบมือ[adj.] (āwut khrop meū) EN: fully armed   FR: armé jusqu'aux dents
อาวุธลับ[n. exp.] (āwut lap) FR: arme secrète [f]
อาวุธนิวเคลียร์[n. exp.] (āwut niūkhlīa) FR: arme nucléaire [f]
อาวุธปืน[n. exp.] (āwut peūn) EN: firearm   FR: arme à feu [f]
อาวุธสงคราม[n. exp.] (āwut songkhrām) EN: weapons of war   FR: arme de guerre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARMED    AA1 R M D
ARMEL    AA0 R M EH1 L
ARMER    AA1 R M ER0
ARMEN    AA1 R M AH0 N
ARMEY    AA1 R M IY0
ARMES    AA1 R M Z
ARMENT    AA1 R M AH0 N T
ARMENIA    AA0 R M IY1 N IY0 AH0
ARMENTA    AA0 R M EH1 N T AH0
ARMETTA    AA0 R M EH1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
armed    (v) (aa1 m d)
Armenia    (n) (aa m ii1 n i @)
Armenian    (n) (aa1 m i n i@ n)
Armenians    (n) (aa m ii1 n i @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Armer Kerl!(n) โถ น่าสงสาร (ใช้พูดถึงผู้ชายหรือเด็กหนุ่ม ซึ่งแปลตรงๆ คือ ชายหนุ่มที่น่าสงสาร)
Wärme(n) |die| ความอุ่น ความร้อน
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
sich erbarmen(vi) |sich erbarmte, hat sich erbarmt| เมตตา สงสาร เห็นใจ
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ
solare Wärme(n) |die| พลังงานความร้อนที่ตึกหรืออาคารได้รับจากการแสงอาทิตย์
Wärmeleitfähigkeit(n ) |die, pl. Wärmeleitfähigkeiten| ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arme {m}; Armer | Arme {f} | Armen {pl}poor man | poor woman | the poor [Add to Longdo]
Armee {f}; Heer {n} | Armeen {pl}; Heere {pl} | in der Armee dienenarmy | armies | to serve in the army [Add to Longdo]
Armenhaus {m}poorhouse [Add to Longdo]
Armenrecht {n} [jur.]poor-law [Add to Longdo]
Armer Kerl!Poor old chap! [Add to Longdo]
Armeniermöwe {f} [ornith.]Armenian Gull [Add to Longdo]
Armenien [geogr.]Armenia (am) [Add to Longdo]
Armenier {m}; Armenierin {f}Armenian [Add to Longdo]
armenisch {adj}Armenian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
お百姓さん[おひゃくしょうさん, ohyakushousan] (n) farmer [Add to Longdo]
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
ほっかいろ[, hokkairo] (n) (See 懐炉) (chemical) body warmer [Add to Longdo]
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
アルメニア[, arumenia] (n) Armenia (Armyanskaya) [Add to Longdo]
アルメニア教会[アルメニアきょうかい, arumenia kyoukai] (n) Armenian Church; Armenian Apostolic Orthodox Church [Add to Longdo]
アルメニア語[アルメニアご, arumenia go] (n) Armenian (language) [Add to Longdo]
アルメニア語派[アルメニアごは, arumenia goha] (n) Armenian (branch of languages) [Add to Longdo]
ウォーマー;ウオーマー[, uo-ma-; uo-ma-] (n) warmer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
武警[wǔ jǐng, ˇ ㄐㄧㄥˇ, ] armed police, #7,141 [Add to Longdo]
武装力量[wǔ zhuāng lì liàng, ˇ ㄓㄨㄤ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] armed force, #17,722 [Add to Longdo]
叛乱[pàn luàn, ㄆㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] armed rebellion, #18,365 [Add to Longdo]
武装部队[wǔ zhuāng bù duì, ˇ ㄓㄨㄤ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] armed forces, #22,122 [Add to Longdo]
亚美尼亚[Yà měi ní yà, ㄧㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Armenia, former Soviet republic in Caucasus and region of northern Turkey, #36,645 [Add to Longdo]
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, / ] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest, #66,379 [Add to Longdo]
羽林[yǔ lín, ㄩˇ ㄌㄧㄣˊ, ] armed escort, #85,597 [Add to Longdo]
镖客[biāo kè, ㄅㄧㄠ ㄎㄜˋ, / ] armed escort (of travelers or merchants' caravans), #102,046 [Add to Longdo]
持枪抢劫[chí qiāng qiāng jié, ㄔˊ ㄑㄧㄤ ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] armed robbery [Add to Longdo]
武装分子[wǔ zhuāng fèn zǐ, ˇ ㄓㄨㄤ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] armed elements; gunmen [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
寒村[かんそん, kanson] armes_Dorf, einsames_Dorf [Add to Longdo]
[ぐん, gun] Armee, Heer, Krieg [Add to Longdo]
陸軍[りくぐん, rikugun] Armee, Heer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 arme [arm]
   weapon
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 arme [ɑrmə]
   pauper; poor man
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Arme [armeː] (n) , pl.
   arms; poor man; poor woman
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top