Search result for

loaded

(59 entries)
(0.104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loaded-, *loaded*, load, loade
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loaded    [ADJ] จำนวนมาก
loaded    [ADJ] ที่ตกอยู่ในฤทธิ์ของยาเสพย์ติดหรือเหล้า, See also: มีนัย
loaded    [ADJ] มีของบรรทุกเต็ม, See also: เต็ม, เพียบ, Syn. full, Ant. empty
loaded    [ADJ] ร่ำรวย (คำสแลง), See also: รวย, Syn. rich, Ant. poor
loaded    [SL] คนรวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loaded(โล'ดิด) adj. มีของบันทึก,มีสินค้าบรรทุก,มีกระสุน,มีวัตถุระเบิด,แฝงอารมณ์ไว้,เมาเหล้า,ร่ำรวยมาก,ถ่วงด้วยดีบุก,เพิ่มน้ำหนัก, Syn. wealthy

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
loaded (slang ) ร่ำรวย มีเงินทองเหลือเฟือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Loaded. - Well, fire the nasty thing.ก็ยิงสิ่งที่น่ารังเกียจ ยิงตอนนี้ ซาเฮบ Help! (1965)
You see in this world there's two kinds of people my friend those with loaded guns and those who dig.นายก็รู้นี่ว่าในโลกนี้มีคนอยู่ 2 จำพวก เพื่อนเอ๋ย ...พวกที่เหนี่ยวไก และพวกที่มีหน้าที่ขุด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm glad those fingers ain't loaded!ดีใจจริงที่นิ้วนายไม่มีกระสุน Blazing Saddles (1974)
New York broads are all loaded, Matthew.บรอด นิวยอร์ก ถูกโหลด ทั้งหมด , แมทธิว I Spit on Your Grave (1978)
When it's loaded, we'll already be on the plane.เมื่อบรรจุเสร็จ, เราก็จะไปอยู่บนเครื่องแล้ว Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It's been loaded onto a truck for Cairo.มันถูกเอาขึ้นรถบรรทุกไปไคโรแล้ว Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Loaded with kerosene. I count 15 cans. - MacReady !น้ำมันเพียบ นับได้ 15 แกลลอน The Thing (1982)
-Is it loaded?- มันใส่กระสุนรึยัง? Stand by Me (1986)
-You knew it was loaded, you wet end!- นายรู้ว่ามันใส่ลูกแล้ว ไอ้ทุเรศ! Stand by Me (1986)
I didn't know it was loaded.ฉันไม่รู้ว่ามันมีลูก Stand by Me (1986)
- All right. Is that shotgun loaded?- ได้ ปืนใส่กระสุนหรือยัง? Night of the Living Dead (1990)
- I don't think it's loaded, kid.- ฉันไม่คิดว่ามันเป็นโหลดเด็ก Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loadedA girl is loaded down with goods in a plastic bag.
loadedBases loaded, two outs in the ninth inning.
loadedHe keeps this gun loaded.
loadedHe loaded his stomach with food.
loadedShe is loaded with sex appeal.
loadedSome lawn equipment is loaded into the jerry-built cart.
loadedThe loaded desk groaned again.
loadedThe men loaded the baggage into the truck.
loadedThe old man loaded his mule with bags full of sand.
loadedThe ship loaded in two days.
loadedThe table was loaded with fruit.
loadedThe vessel was loaded with coal, lumber, and so on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาร    [ADJ] heavy, See also: loaded, Syn. หนัก, Ant. เบา, Thai definition: ที่มีน้ำหนักมาก, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden   FR: charger ; transporter ; mettre sur
บรรทุกเกินพิกัด[adj.] (banthuk koēn phikat) EN: overloaded   
ล้นมือ[v.] (lonmeū) EN: be overloaded ; be swamped   FR: être submergé de travail ; être surchargé
มั่งคั่ง[v.] (mangkhang) EN: be rich ; be wealthy ; be loaded ; be well-off   FR: être très riche ; être fortuné ; être opulent
มั่งมี[v.] (mangmī) EN: be rich ; be wealthy ; be loaded ; be well-off   FR: être riche ; être fortuné
เพียบ[adj.] (phīep) EN: loaded to capacity ; fully loaded ; full to the brim   FR: surchargé
แปล้[adj.] (plaē) EN: full to the brim ; fully loaded with ; loaded to capacity   FR: jusqu'au cou ; par dessus la tête
ร่ำรวย [adj.] (ramrūay) EN: rich ; wealthy ; well-to-do ; well-off ; loaded   FR: riche ; nanti
รวย [adj.] (rūay) EN: rich ; wealthy ; well-off ; well-to-do ; loaded ; well-heeled   FR: riche ; opulent ; aisé ; nanti
เต็มไปด้วย[adj.] (tem pai dūay) EN: loaded ; full of   FR: plein de ; rempli de

CMU English Pronouncing Dictionary
LOADED    L OW1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loaded    (v) (l ou1 d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bestückt {adj} | voll bestücktloaded | fully loaded [Add to Longdo]
Radius unter Lastloaded radius [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
フルベース[, furube-su] (n) bases loaded (baseball) (wasei [Add to Longdo]
ヲタ車[ヲタしゃ, wota sha] (n) (col) (See オタ車,ヲタク,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
干し草を付けた馬[ほしくさをつけたうま, hoshikusawotsuketauma] (exp) horse loaded with hay; (P) [Add to Longdo]
空写し[からうつし, karautsushi] (n) clicking the shutter of a camera without taking a picture (because no film is loaded, or in order to advance the film) [Add to Longdo]
空砲[くうほう, kuuhou] (n) (See 空包) empty gun; gun loaded with blanks; firing a blank; (P) [Add to Longdo]
載る[のる, noru] (v5r,vi) (1) (See 乗る・のる・2) to be placed on; to be set on; to be piled on; to be loaded on; (2) to appear (in print); to be mentioned; to be recorded; to be reported; to be given; (P) [Add to Longdo]
自重[じちょう, jichou] (n) weight of an (unloaded) vehicle [Add to Longdo]
実入り;実入[みいり, miiri] (n) (1) crop; harvest; ripeness; (2) income; profits; (3) (See 空コン) loaded (e.g. intermodal containers in the transport industry) [Add to Longdo]
宵積み[よいづみ, yoidumi] (n) goods loaded in the afternoon for delivery the following morning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Load \Load\, v. t. [imp. & p. p. {Loaded}; p. pr. & vb. n.
   {Loading}. Loaden is obsolete, and laden belongs to lade.]
   1. To lay a load or burden on or in, as on a horse or in a
    cart; to charge with a load, as a gun; to furnish with a
    lading or cargo, as a ship; hence, to add weight to, so as
    to oppress or embarrass; to heap upon.
    [1913 Webster]
 
       I strive all in vain to load the cart. --Gascoigne.
    [1913 Webster]
 
       I have loaden me with many spoils.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Those honors deep and broad, wherewith
       Your majesty loads our house.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To adulterate or drug; as, to load wine. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   3. To magnetize. [Obs.] --Prior.
    [1913 Webster]
 
   {Loaded dice}, dice with one side made heavier than the
    others, so that the number on the opposite side will come
    up oftenest.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 loaded \loaded\ adj.
   1. containing as much or as many as is possible; -- of
    containers, vehicles, trays, etc.; as, a tray loaded with
    dishes
 
   Syn: laden.
     [WordNet 1.5]
 
   2. containing a shell or an explosive charge ready for
    firing; -- of firearms. Opposite of {unloaded}.
    [WordNet 1.5]
 
   3. charged with associative significance and often meant to
    mislead or influence; -- of statements or questions; as, a
    loaded question.
    WordNet 1.5]
 
   4. having an abundant supply of money or possessions of
    value; as, She was not merely rich but loaded.
 
   Syn: affluent, flush, moneyed, wealthy.
     [WordNet 1.5]
 
   5. very drunk. [slang]
 
   Syn: blotto, crocked, fuddled, pissed, pixilated, plastered,
     potty, slopped, sloshed, smashed, soused, sozzled,
     squiffy, stiff, tiddly, tiddley, tight, tipsy, wet.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loaded
   adj 1: filled with a great quantity; "a tray loaded with
       dishes"; "table laden with food"; "`ladened' is not
       current usage" [syn: {laden}, {loaded}, {ladened}]
   2: (of weapons) charged with ammunition; "a loaded gun" [ant:
     {unloaded}]
   3: (of statements or questions) charged with associative
     significance and often meant to mislead or influence; "a
     loaded question"
   4: having an abundant supply of money or possessions of value;
     "an affluent banker"; "a speculator flush with cash"; "not
     merely rich but loaded"; "moneyed aristocrats"; "wealthy
     corporations" [syn: {affluent}, {flush}, {loaded}, {moneyed},
     {wealthy}]
   5: very drunk [syn: {besotted}, {blind drunk}, {blotto},
     {crocked}, {cockeyed}, {fuddled}, {loaded}, {pie-eyed},
     {pissed}, {pixilated}, {plastered}, {slopped}, {sloshed},
     {smashed}, {soaked}, {soused}, {sozzled}, {squiffy}, {stiff},
     {tight}, {wet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top