ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gendarmerie

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gendarmerie-, *gendarmerie*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gendarmerie(ซานดาร'มะรี) n.,Fr ตำรวจ,ทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
gendarmerie(n) กองตำรวจภูธร,ทหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did the gendarmerie say anything about this inconsistency?แล้วตำรวจท้องที่ว่าไงบ้าง? กับเรื่องเวลาที่ขัดกัน The International (2009)
This is why the gendarmerie discourages the release of any preliminary documentation pertaining to open cases.นี่คือเหตุผลที่ตำรวจท้องที่ไม่กล้าปล่อย ตัวรายงานข้อมูลเบื้องต้น ที่เปิดเผยถึงรูปคดี The International (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำรวจภูธร[n. exp.] (tamrūat phūthøn) EN: provincial police ; provincial gendarmerie ; provincial policeman ; provincial constabulary   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gendarmerie    (n) ʒˈɒndˈaːməriː (zh o1 n d aa1 m @ r ii)
gendarmeries    (n) ʒˈɒndˈaːmərɪz (zh o1 n d aa1 m @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gendarmerie {f}police [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gendarmerie \gen*darm"er*ie\ n. [F. gendarmerie.]
   The French police force; the body of gendarmes or gendarmes
   collectively. [Also spelled {gendarmery}.]
 
   Syn: gendarmery.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gendarmerie
   n 1: French police force; a group of gendarmes or gendarmes
      collectively [syn: {gendarmerie}, {gendarmery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top