ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gendarme

ZH AA1 N D AA2 R M   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gendarme-, *gendarme*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gendarme[N] สารวัตรทหารในฝรั่งเศสหรือประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส
gendarme[N] ตำรวจ, See also: ทหาร, Syn. police office

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gendarme(ซาน'ดาร์ม') n.,Fr. ตำรวจ,ทหาร
gendarmerie(ซานดาร'มะรี) n.,Fr ตำรวจ,ทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
gendarme(n) ตำรวจภูธร
gendarmerie(n) กองตำรวจภูธร,ทหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gendarme second lieutenant, Vedat Dinckaya.ผมรองบังคับการ เวดาร์ท เดคาย่า The Breath (2009)
Corpo della Gendarmeria Vaticano.วาติกันทหารเหล่า. Angels & Demons (2009)
And this is the gendarmerie's preliminary accident report.และนี่เป็นบันทึกประจำวันโรงพัก รายงานเบื้องต้นของอุบัติเหตุ The International (2009)
Did the gendarmerie say anything about this inconsistency?แล้วตำรวจท้องที่ว่าไงบ้าง? กับเรื่องเวลาที่ขัดกัน The International (2009)
This is Commissioner Villon of the gendarmerie.ส่วนนี่ วิยอง ตำรวจท้องที่ The International (2009)
What you're telling me conflicts with Skarssen's statement in the gendarmerie's accident report which was that Clément had been working with him since 10 a.m.ที่คุณกำลังบอกผมมันขัดกับคำให้การของคุณสการ์สเซ่น ในรายงานอุบัติเหตุของตำรวจท้องที่ ซึ่งระบุว่าคเลมองท์อยู่กับเขาตั้งแต่สิบโมงเช้าแล้ว The International (2009)
This is why the gendarmerie discourages the release of any preliminary documentation pertaining to open cases.นี่คือเหตุผลที่ตำรวจท้องที่ไม่กล้าปล่อย ตัวรายงานข้อมูลเบื้องต้น ที่เปิดเผยถึงรูปคดี The International (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (jaonāthī tamrūat) EN: policeman ; police officer ; gendarme   FR: officier de police [m]
ตำรวจภูธร[n. exp.] (tamrūat phūthøn) EN: provincial police ; provincial gendarmerie ; provincial policeman ; provincial constabulary   

CMU English Pronouncing Dictionary
GENDARME    ZH AA1 N D AA2 R M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gendarme    (n) ʒˈɒndaːm (zh o1 n d aa m)
gendarmes    (n) ʒˈɒndaːmz (zh o1 n d aa m z)
gendarmerie    (n) ʒˈɒndˈaːməriː (zh o1 n d aa1 m @ r ii)
gendarmeries    (n) ʒˈɒndˈaːmərɪz (zh o1 n d aa1 m @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gendarmerie {f}police [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンダルム[, jandarumu] (n) gendarme (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gendarme \Gen`darme"\, n.; pl. {Gendarmes}, or {Gens d'armes}.
   [F.]
   1. (Mil.) One of a body of heavy cavalry. [Obs.] [France]
    [1913 Webster]
 
   2. An armed policeman in France. --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gendarme
   n 1: a French policeman

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 gendarme /ʒɑ̃daʀm/ 
  gendarme; patrolman

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 gendarme
  gendarme; patrolman

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 gendarme /ʒɛndɑrmə/
  gendarme; patrolman

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top