Search result for

pub

(184 entries)
(0.0607 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pub-, *pub*
English-Thai: Longdo Dictionary
public authority(n ) หน่วยงานของรัฐ
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
public enemy(n ) ปรปักษ์ของรัฐ, ปรปักษ์ของมหาชน
public order(n ) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
public sector(n) ภาครัฐบาล
notory republic(n) ผู้รับรองเอกสารของรัฐ เช่น A notory republic in the US puts this big imprinted raised seal on a document, to "notarize" it.
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pub[N] ร้านเหล้า, See also: ผับ, ร้านเล็ก, Syn. bar, public house
pubes[N] ขนบริเวณหัวเหน่า
pubic[ADJ] เกี่ยวกับบริเวณหัวเหน่า
pubis[N] หัวหน่าว
public[ADJ] ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม, See also: ที่เป็นของสาธารณะ
public[ADJ] ที่รู้กันโดยทั่วไป
public[N] มหาชน, See also: สาธารณชน, ประชาชน, กลุ่มคน, มวลชน, กลุ่มชน
puberty[N] วัยเริ่มหนุ่มสาว, Syn. adolescence, pubescence
publish[VI] จัดพิมพ์, See also: ตีพิมพ์, ออกหนังสือ, จัดพิมพ์ออกจำหน่าย, Syn. reprint, issue, distribute
publish[VT] ลงข่าว, See also: ลงพิมพ์, ลงหนังสือ, ตีพิมพ์, จัดพิมพ์, Syn. reprint, issue, distribute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pub(พับ) n. โรงเหล้าเล็ก ๆ ,โรงแรมเล็ก ๆ ,ภัตตาคารเล็ก ๆ, Syn. public house
puberty(พิว'เบอที) n. วัยที่เริ่มสามารถผสมพันธุ์ได้,วัยหนุ่มวัยสาว, See also: pubertal adj.
pubes(พิว'บิช) n. บริเวณหัวหน่าว,ขนบริเวณหัวหน่าว,กระดูกบริเวณหัวหน่าว,พหูพจน์ของ pubis
pubescent(พิวเบส'เซินทฺ) adj. ย่างเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาว,เกี่ยวกับpuberty (ดู) ., See also: pubescence,pubescency n.
pubic(พิว'บิค) adj. เกี่ยวกับหรืออยู่ที่บริเวณหัวหน่าว
pubis(พิว'บิส) n. กระดูกหัวหน่าว,ส่วนหน้าอกของแมลง pl. pubes
public(พับ'ลิค) n. สาธารณชน,สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน,โดยส่วนรวม,มีชื่อเสียง,เลื่องลือ,ระดับชาติ -Phr. (go public ขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย,ไม่ใช่ส่วนตัว,ในที่สาธารณะ)
public billn. กฎหมายที่เกี่ยวกับมหาชน
public bondn. พันธบัตร
public corporationn. เทศบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
puberty(n) ความแตกเนื้อหนุ่มสาว,วัยหนุ่มสาว
public(adj) สาธารณะ,ของประชาชน,เพื่อประชาชน,ของหลวง,ของรัฐบาล,โดยส่วนรวม
public(n) ที่สาธารณะ,สาธารณชน,ประชาชน,ชุมชน
PUBLIC public house(n) ร้านขายเหล้า
PUBLIC public relations(n) การประชาสัมพันธ์
PUBLIC public servant(n) ข้าราชการ
PUBLIC public utility(n) สิ่งสาธารณูปโภค
publication(n) การโฆษณา,การประกาศ,การพิมพ์หนังสือจำหน่าย,สิ่งพิมพ์
publicist(n) นักเขียนข่าวการเมือง,นักหนังสือพิมพ์,นักประชาสัมพันธ์
publicity(n) การโฆษณา,การประกาศ,การเปิดเผย,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puberal; pubertal-วัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertal; puberal-วัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertas praecox; puberty, precociousภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertas; pubertyวัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertyวัยแรกรุ่น, ดรุณวัย, วัยเริ่มเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pubertyวัยแรกรุ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puberty, precocious; pubertas praecoxภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puberty; pubertasวัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puberulent-ขนละเอียด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
puberulousมีขนประปราย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Public ที่ดินสาธารณะ [TU Subject Heading]
Public ที่สาธารณะ
สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่าง เปล่า และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ำด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Public สวนสัตว์สาธารณะ
สถานที่หรือบริเวณที่รวบรวมสัตว์ป่าไว้ เพื่อประโยชน์แก่การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา การค้นคว้าหรือวิจัยของประชาชน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า [สิ่งแวดล้อม]
Public administrationการบริหารรัฐกิจ [TU Subject Heading]
Public bathsสถานอาบน้ำสาธารณะ [TU Subject Heading]
Public Building อาคารสาธารณะ
อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการชุมนุมคนได้โดย ทั่วไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Public buildingsอาคารของราชการ [TU Subject Heading]
Public companyบริษัทมหาชน จำกัด [การบัญชี]
Public contractsสัญญาของรัฐ [TU Subject Heading]
Public defendersทนายความสาธารณะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pubic hair (n) หมอย,ขนเพชร,ขนลับ,ผมล่าง
pubic louse (n) โลน
See also: S. crab louse ,
public admistration (n ) การบริหารการปกครอง
public defender (n) ทนายขอแรง
public demonstration การประ้ัท้ัวง
Public health officeสถานีอนามัย
Public Health Physicianนายแพทย์สาธารณสุข
Public holidayวันนักขัตฤกษ์
Public Infrastructure Project Financing Bureau (n ) สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
public service announcementsประกาศโฆษณาในบริการสาธารณะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I thought the public enthusiastic.ผมคิดว่าประชาชนมีความกระตือรือร้น The Great Dictator (1940)
She's not used to public life. She can't take it.เธอไม่ใช่ชีวิตของประชาชน ตายก็ช่างหัวปะไร The Great Dictator (1940)
I will push you in the public's eye.แน่ใจ ฉันจะผลักดันให้คุณอยู่ใน สายตาของประชาชน ของคุณ Pinocchio (1940)
And the public is admitted here, you know, once a week.เเละคนนอกจะได้รับเชิญมาสัปดาห์ละครั้ง Rebecca (1940)
Wish you could be spared the publicity of it, but I'm afraid that's impossible.หวังว่าคุณจะไม่ตกเป็นข่าว เเต่ผมเกรงว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ Rebecca (1940)
Oh, yes, publicity.ใช่สิ ตกเป็นข่าว Rebecca (1940)
Ever since you walked in, you've acted like a self-appointed public avenger.นับตั้งแต่ที่คุณเดินเข้ามาในที่คุณได้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้กระทำการแก้แค้นของประชาชนตัวเองได้รับการแต่งตั้ง 12 Angry Men (1957)
Where does he come off calling me a public avenger, a sadist?ที่เขาออกมาเรียกผมล้างแค้นสาธารณะซาดิสม์? 12 Angry Men (1957)
For her first public appearance.For her first public appearance. 12 Angry Men (1957)
Oh, lovely pub.โอ้ผับที่น่ารัก สองเบียร์หลืองและมะนาว Help! (1965)
I can't, I fear, I can't march properly on my own as an officer in the public eye.ฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน สายตาของประชาชน ไม่ได้เกลียดที่ How I Won the War (1967)
I am asking for a truce with your personal convictions in an hour of public danger.ฉันต้องการเพียงความจริง โดยไม่เอาความคิดส่วนตัวเธอ มาทําให้สังคมต้องเสี่ยง Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pubThe politician didn't appear in public after the incident.
pubRichard Nixon dropped from public attention.
pubHe wanted to publish his photographs in the newspapers.
pubThat movie star has a large public.
pubTaishukan advertised it would publish a new dictionary.
pubThese trees will screen our new house from public view.
pubA revised edition of the encyclopedia was published.
pubHe hasn't said anything publicly, but in confidence he told me he's getting married.
pubThe park was built for the benefit of the public.
pubThe old Italian oil painting was never exhibited in public.
pubWe must appeal to public opinion about the matter.
pubThe editor and publisher of this magazine was criticized by some readers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องสมุดประชาชน[N] public library, Example: กรุงเทพมหานครให้งบประมาณสร้างห้องสมุดประชาชนขึ้นทั่วกรุงเทพ 20 แห่ง, Thai definition: ห้องสมุดสำหรับประชาชน
กปส.[N] Public Relations Department, Syn. กรมประชาสัมพันธ์
ปชส.[N] public relations, Syn. ประชาสัมพันธ์, Thai definition: การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน
พีอาร์[N] P.R., See also: public relation, Syn. ประชาสัมพันธ์
ยธ.[N] Public Works Department, Syn. กรมโยธาธิการ
อก.[N] public prosecutor, Syn. อัยการ
อคส.[N] Public Warehouse Organization, See also: PWO, Syn. องค์การคลังสินค้า
สถานที่สาธารณะ[N] public place, Syn. ที่สาธารณะ
สิ่งตีพิมพ์[N] printed matter, See also: published material
สวนสาธารณะ[N] park, See also: public park

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อำนาจรัฐ[n. exp.] (amnāt rat) EN: jurisdiction   FR: pouvoirs publics [mpl]
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
แบบฟอร์มการลงโฆษณา[n. exp.] (baēpføm kān long khōtsanā) FR: formulaire d'insertion publicitaire [m]
บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor   FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikārinī) EN: editress ; woman editor   FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บริการสาธารณะ[n. exp.] (børikān sāthārana) FR: service public [m]
บริษัทโฆษณา[n. exp.] (børisat khōtsanā = børisat khōsanā) EN: advertising agency   FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PUB    P AH1 B
PUBS    P AH1 B Z
PUBCO    P AH1 B K OW0
PUBIC    P Y UW1 B IH0 K
PUBLIX    P AH1 B L IH0 K S
PUBLIC    P AH1 B L IH0 K
PUBLICS    P AH1 B L IH0 K S
PUBLISH    P AH1 B L IH0 SH
PUBERTY    P Y UW1 B ER0 T IY0
PUBLICLY    P AH1 B L IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pub    (n) (p uh1 b)
pubs    (n) (p uh1 b z)
pubic    (j) (p y uu1 b i k)
public    (n) (p uh1 b l i k)
puberty    (n) (p y uu1 b @ t ii)
publics    (n) (p uh1 b l i k s)
publish    (v) (p uh1 b l i sh)
publican    (n) (p uh1 b l i k @ n)
publicly    (a) (p uh1 b l i k l ii)
pub-crawl    (v) - (p uh1 b - k r oo l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Publikum(n) |das, nur Sing.| ผู้ชม,ผู้ดู
Publikum(n) |das, nur Sing.| สาธารณชน, ที่สาธารณะ
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kneipe {f}; Beisel {n}; Beisl {n} [Ös.] [Süddt.] | Kneipen {pl}pub | pubs [Add to Longdo]
Pubertät {f}; Geschlechtsreife {f}puberty [Add to Longdo]
Pubertätsphase {f}adolescent phase [Add to Longdo]
Publicity {f}; Rummel {m}; Hype {m}hype [Add to Longdo]
Publicity machen für; Rummel machen umto hype up [Add to Longdo]
Publikation {f} | Publikationen {pl}publication | publications [Add to Longdo]
Publikation außerhalb des Buchhandelsnon-conventional literature [Add to Longdo]
Publikum {n}audience [Add to Longdo]
Publikum {n} | vor den Augen des Publikumsthe public | in sight of the public [Add to Longdo]
Publizist {n}publicist [Add to Longdo]
Zechtour {f} | eine Zechtour unternehmenpub crawl [Br.] | to go on a pub crawl [Br.]; to barhop [Am.] [Add to Longdo]
publizieren; veröffentlichen | publizierend; veröffentlichend | publiziert; veröffentlicht | publiziert; veröffentlicht | publizierte; veröffentlichteto publish | publishing | published | publishes | published [Add to Longdo]
pubertär {adj}; Pubertäts...adolescent [Add to Longdo]
pubertierend {adj}pubescent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
PR[ピーアール, pi-a-ru] (n) (See パブリックリレーションズ) public relations; PR [Add to Longdo]
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited [Add to Longdo]
おっ開く[おっぴらく, oppiraku] (v5k) (1) to do something in public; (2) to open [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
お毛々;お毛毛;御毛々;御毛毛[おけけ, okeke] (n) (sl) (vulg) (See 陰毛) pubic hair [Add to Longdo]
お役目;御役目[おやくめ, oyakume] (n) (public) duty [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
ちん毛[ちんげ;チンゲ, chinge ; chinge] (n) (sens) (sl) (uk) pubic hair; penis hair [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹田[dān tián, ㄉㄢ ㄊㄧㄢˊ, ] pubic region; point two inches below the navel where one's qi resides [Add to Longdo]
交通卡[jiāo tōng kǎ, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄎㄚˇ, ] public transportation card; prepaid transit card; subway pass [Add to Longdo]
公事[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] public affairs; official (matters, duties etc) [Add to Longdo]
公交[gōng jiāo, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠ, ] public transportation; mass transit [Add to Longdo]
公交车[gōng jiāo chē, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠ ㄔㄜ, / ] public transport vehicle; town bus [Add to Longdo]
公休日[gōng xiū rì, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄡ ㄖˋ, ] public holiday [Add to Longdo]
公债券[gōng zhài quàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] public bond [Add to Longdo]
公仆[gōng pū, ㄍㄨㄥ ㄆㄨ, / ] public servant [Add to Longdo]
公共[gōng gòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] public; common (use) [Add to Longdo]
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリップボード[くりっぷぼーど, kurippubo-do] clipboard [Add to Longdo]
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window [Add to Longdo]
スクラップブック[すくらっぷぶっく, sukurappubukku] scrapbook [Add to Longdo]
ストップビット[すとっぷびっと, sutoppubitto] stop bit [Add to Longdo]
セットトップボックス[せっととっぷぼっくす, settotoppubokkusu] set-top box [Add to Longdo]
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test [Add to Longdo]
テープバックアップ[てーぷばっくあっぷ, te-pubakkuappu] tape backup [Add to Longdo]
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP) [Add to Longdo]
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing [Add to Longdo]
パブリックキー[ぱぶりっくきー, paburikkuki-] public key [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] PUBLIZIEREN, VEROEFFENTLICHEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pub \pub\ (p[u^]b), n. [Shortened from Public house.]
   A retail business where alcoholic beverages are sold by the
   drink; a bar; a tavern.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pub
   n 1: tavern consisting of a building with a bar and public
      rooms; often provides light meals [syn: {public house},
      {pub}, {saloon}, {pothouse}, {gin mill}, {taphouse}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PUB
     Physical Unit Block
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top