Search result for

pubes

(30 entries)
(0.1107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pubes-, *pubes*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pubes    [N] ขนบริเวณหัวเหน่า
pubescent    [ADJ] ที่อยู่ในวัยเริ่มหนุ่มสาว, Syn. adolescent, juvenile, young
pubescence    [N] วัยเริ่มหนุ่มสาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pubes๑. หัวหน่าว๒. ขนหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubescenceภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubescent๑. -เริ่มเจริญพันธุ์๒. -มีขนอ่อน, -มีขนอุย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubescent-ขนสั้นนุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pubes(พิว'บิช) n. บริเวณหัวหน่าว,ขนบริเวณหัวหน่าว,กระดูกบริเวณหัวหน่าว,พหูพจน์ของ pubis
pubescent(พิวเบส'เซินทฺ) adj. ย่างเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาว,เกี่ยวกับpuberty (ดู) ., See also: pubescence,pubescency n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And shave your pubes.โกนขนซะด้วย Superhero Movie (2008)
Nice pubes.ขนสวยนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Daffy Duck pushing a lawn mower through my pubes.ดาฟฟี่ ดั๊กกำลังเข็ญเครื่อง ตัดหญ้าผ่านแถวหว่างขาฉัน The Love Guru (2008)
When you made fun of me for getting pubes.ฉันอยากทำแบบนี้ตั้งแต่ ป.5 ตอนนายล้อฉันเรื่องขนเพชร Mash-Up (2009)
I'm pubescent!ฉันเปลี่ยนเป็นเด็ก! 17 Again (2009)
I know you'll never have sex with me, because you're a vampire, so, really, it's the ultimate pubescent girl fantasy.จะได้เสียบริสุทธิ์ซะที ฉันรู้ เพราะคุณเป็นแวมไพร์ เป็นสิ่งที่เด็กผู้หญิงทุกคนฝันถึง Vampires Suck (2010)
I will rip out what's left of your pubes!ฉันจะถอนขนเพชรที่เหลือของเธอ The Parking Spot Escalation (2012)
Pubescent.วัยเริ่มเจริญพันธุ์ The Ghost in the Machine (2012)
Nobody wants to see those rando nipple pubes, or even worse, a back that looks like Chewbacca's ass.ไม่มีใครอยากเห็นขนปุยๆที่หัวนมหรอก หรือแย่กว่านั้นแผ่นหลังที่เหมือนก้นของตัว ชิวแบคคา (ตัวละครจาก Star Wars ที่มีขนทั้งตัว) Naked (2013)
Would that stabilize your pubescent mood swings?แล้วมันจะทำให้คุณ คลายความงุ่นง้านลงมั๊ย? Big Hero 6 (2014)
Helps my pubescent mood swings.ให้อาการแตกเนื้อหนุ่มสงบลง Big Hero 6 (2014)
Trust me, if she was here, she'd be all up in our pubes.เชื่อเถอะ ถ้าเธออยู่ ก็แสดงว่าเธอบ้าแล้วล่ะ Eating Out (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขบเผาะ    [N] pubescence, See also: teenager, Syn. รุ่นกระเตาะ, วัยรุ่น, Example: เธอเล่าถึงกิจกรรมครั้งวัยขบเผาะด้วยใบหน้ายิ้มละไม, Thai definition: เด็กหญิงที่เพิ่งเริ่มแตกเนื้อสาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทง[adj.] (krathong) EN: pubescent ; juvenile   

Japanese-English: EDICT Dictionary
青春期[せいしゅんき, seishunki] (adj-na) puberty; pubertal; pubescent [Add to Longdo]
恥骨[ちこつ, chikotsu] (n,adj-no) pubis; pubes [Add to Longdo]
猪独活[ししうど;シシウド, shishiudo ; shishiudo] (n) (uk) pubescent angelica (Angelica pubescens) [Add to Longdo]
軟毛[なんもう, nanmou] (n) (1) (See 産毛・1) vellus hair; down; (2) pubescence; (3) peach fuzz [Add to Longdo]
孟宗竹[もうそうちく;もうそうだけ;モウソウチク;モウソウダケ, mousouchiku ; mousoudake ; mousouchiku ; mousoudake] (n) (uk) moso bamboo (Phyllostachys pubescens); tall bamboo cultivated for its edible shoots [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pubes \Pu"bes\, n. [L., the hair which appears on the body at
   puberty, from pubes adult.]
   1. (Anat.)
    (a) The hair which appears upon the lower part of the
      hypogastric region at the age of puberty.
    (b) Hence (as more commonly used), the lower part of the
      hypogastric region; the pubic region.
      [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) The down of plants; a downy or villous substance
    which grows on plants; pubescence.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pubes
   n 1: the lower part of the abdomen just above the external
      genital organs [syn: {pubes}, {pubic region}, {loins}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top