ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ahead

AH0 HH EH1 D   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ahead-, *ahead*, ahea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ahead[ADV] ก่อนหน้านี้
ahead[ADJ] ก่อนหน้านี้
ahead[ADJ] ด้านหน้า
ahead[ADV] ด้านหน้า
ahead[ADJ] แต้มนำไป, See also: ชนะไป
ahead[ADV] แต้มนำไป, See also: ชนะไป, Syn. leading, winning
ahead[ADJ] ในอนาคต, See also: ต่อไป
ahead[ADV] ในอนาคต, See also: ต่อไป, Syn. in advance
ahead[ADJ] ไปข้างหน้า, See also: ขึ้นหน้าไป, ออกหน้า
ahead[ADV] ไปข้างหน้า, See also: ขึ้นหน้าไป, ออกหน้า, Syn. forward, onward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
go-ahead(โก'อะเฮด) n.,adj. การอนุญาตให้ดำเนินการต่อไป
type-aheadพิมพ์ล่วงหน้าหมายถึง บัฟเฟอร์ (buffer) ส่วนหนึ่งในหน่วยความจำ ที่ทำให้สามารถสั่งให้แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ล่วงหน้า (พิมพ์ลงบนกระดาษก่อนที่จะแสดงผลนั้นบนจอภาพ) อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นกับหน่วยความจำด้วยว่า การกันที่เป็นบัฟเฟอร์ไว้ให้นั้น ได้มีการกำหนดไว้ให้มากน้อยเพียงใด โดยปกติ ระบบดอสจะกันไว้เพียง 15 ตัวอักษร ฉะนั้นพอพิมพ์ได้ 15 ตัวก็จะหยุด ดังนี้เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
ahead(adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Streets ahead of anything we've got.ถนนข้างหน้าของสิ่งที่เรามี นี้คือ อังกฤษ Help! (1965)
Go ahead with your call.เชิญคุยสายได้เลยค่ะ Airplane! (1980)
We got some heavy stuff ahead of us. We've got to climb on top.มีอากาศเลวร้ายอยู่ข้างหน้าเรา เราต้องไต่ระดับขึ้นสูงสุด Airplane! (1980)
I made sure I got ahead of him on the towline on the way back.Look, Childs, come on. When the lights went out. The Thing (1982)
Otherwise, why would we be leaving weeks ahead of our launch window?สัปดาห์ที่ผ่านมาจะออกไป ข้างหน้าของหน้าต่างการเปิดตัวของเราหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I sense that we have a long and difficult journey ahead of us.ฉันรู้สึกว่าเรามีการเดินทาง ที่ยาวนานและยากที่หน้าของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Just ahead of him, two men got into an argument.ถัดมาข้างหน้าเขา มีชายสองคนโต้เถียงกัน Stand by Me (1986)
It's a way to them for you to be with them. If you want to try, go ahead butนี่เป็นหนทางหนึ่งของนายที่จะเป็นพวกเขาได้Nถ้านายต้องการจะลองก็เอาเลย แต่... Rambo III (1988)
You go on ahead and see if you can find some cover.ท่านมุ่งหน้าต่อไปและดูว่ามีที่กำบังบ้างมั้ย Rambo III (1988)
It will show them our progress, ahead of schedule.มันจะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเรา, ทำได้ดีกว่าที่วางเอาไว้. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Gotta keep...one jump ahead of the breadlineกระโดดหนึ่งครั้งหนีระดับความยากจนนี้ Aladdin (1992)
One swing ahead of the swordหมุนตัวหนึ่งครั้งหนีคมดาบ Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aheadA gas station is one kilometer ahead.
aheadAmerica is ahead in space technology.
aheadA sense of trouble ahead oppressed his spirits.
aheadAt present a very great number of people are seeking to participate and, depending on circumstances, up to a month ahead is fully booked.
aheadBy all means. Go ahead.
ahead"Can I use your car?' "Sure. Go ahead."
aheadCan you read that sign ahead of us?
aheadDanger ahead.
aheadDon't go too far ahead of me.
aheadDon't go too far ahead of us.
ahead"Do you mind if I smoke?" "Not at all. Go ahead."
ahead"Do you mind if I use your phone?" "No, please go ahead."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบื้องหน้า[ADV] in front of, See also: ahead, Syn. ข้างหน้า, Ant. ข้างหลัง, Example: เด็กหนุ่มผิวคล้ำเค้าหน้าคมเศร้าที่นั่งอยู่เบื้องหน้าดิฉันแลดูเศร้าเหมือนเด็กเก็บกด
ล้ำหน้า[ADV] ahead of, See also: in front of, Ant. ถดถอย, ล้าหลัง, Example: ความเจริญของญี่ปุ่นได้ก้าวล้ำหน้าไทยไปในเกือบทุกวิถีทาง, Thai definition: อาการที่นำหน้าไป
ก่อนกำหนด[ADV] ahead of schedule, See also: ahead of time, prematurely, Syn. ก่อน, Ant. หลัง, Example: เด็กคนนี้คลอดก่อนกำหนด, Thai definition: ก่อนเวลาที่คาดไว้
ก่อนเวลา[ADV] ahead of schedule, See also: ahead of time, Ant. หลัง, Example: เธอจะเป็นคนเดียวในกลุ่มที่จะไปถึงก่อนเวลาเสมอ, Thai definition: ก่อนเวลาที่คาดไว้
ล้ำหน้า[ADV] ahead of, See also: in front of, Ant. ถดถอย, ล้าหลัง, Example: ความเจริญของญี่ปุ่นได้ก้าวล้ำหน้าไทยไปในเกือบทุกวิถีทาง, Thai definition: อาการที่นำหน้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิญ[X] (choēn) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore   FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
เดินตรงไป[v. exp.] (doēn trong pai) EN: go straight ahead ; walk straight on ; keep straight on   FR: aller tout droit ; marcher tout droit
หัวก้าวหน้า[adj.] (hūakāonā) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future   
เจริญก้าวหน้า[v. exp.] (jaroēnkāonā) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress   FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญรุ่งเรือง[v. exp.] (jaroēnrungreūang) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead   FR: avancer
ก่อนกำหนด[adv.] (køn kamnot) EN: ahead of schedule ; ahead of time ; prematurely   FR: à l'avance ; par avance ; par anticipation ; prématurément ; avant terme
ก่อนเวลา[adv.] (køn wēlā) EN: early ; ahead of schedule ; ahead of time   FR: tôt ; à l'avance ; prématurément
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene   FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass   
ล้ำหน้า[adv.] (lamnā) EN: ahead of ; in front of ; onward   

CMU English Pronouncing Dictionary
AHEAD AH0 HH EH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ahead (a) ˈəhˈɛd (@1 h e1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前面[qián miàn, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, ] ahead; in front; preceding; above, #2,256 [Add to Longdo]
前方[qián fāng, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ, ] ahead; the front, #6,623 [Add to Longdo]
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, ] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time), #12,436 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schneller als geplantahead of schedule [Add to Longdo]
voraus; vorwärts; voran {adv} | genau vorwärtsahead | dead ahead [Add to Longdo]
vorzeitig {adv}ahead of time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだつが上がらない;卯建が上がらない;梲が上がらない(oK)[うだつがあがらない, udatsugaagaranai] (exp) (See うだつの上がらない) no hope of getting ahead [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
これより先[これよりさき, koreyorisaki] (exp) ahead; further on; beyond (this place) [Add to Longdo]
アヘッド[, aheddo] (n) ahead [Add to Longdo]
ルックアヘッド方式[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] (n) {comp} look-ahead (technique) [Add to Longdo]
ワンテンポ[, wantenpo] (n) (often referring to being ahead or behind the beat) one beat (in music) (wasei [Add to Longdo]
一寸先[いっすんさき, issunsaki] (n) an inch ahead; the immediate future [Add to Longdo]
一足先[ひとあしさき, hitoashisaki] (n) one step ahead [Add to Longdo]
径行[けいこう, keikou] (n,vs) go right ahead [Add to Longdo]
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ルックアヘッド方式[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] look-ahead (technique) [Add to Longdo]
先行[せんこう, senkou] leading (a-no), preceding (vs), going ahead of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ahead \A*head"\, adv. [Pref. a- + head.]
   1. In or to the front; in advance; onward.
    [1913 Webster]
 
       The island bore but a little ahead of us.
                          --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   2. Headlong; without restraint. [Obs.] --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {To go ahead}.
    (a) To go in advance.
    (b) To go on onward.
    (c) To push on in an enterprise. [Colloq]
 
   {To get ahead of}.
    (a) To get in advance of.
    (b) To surpass; to get the better of. [Colloq.]
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ahead
   adv 1: at or in the front; "I see the lights of a town ahead";
       "the road ahead is foggy"; "staring straight ahead"; "we
       couldn't see over the heads of the people in front";
       "with the cross of Jesus marching on before" [syn:
       {ahead}, {in front}, {before}]
   2: toward the future; forward in time; "I like to look ahead in
     imagination to what the future may bring"; "I look forward to
     seeing you" [syn: {ahead}, {forward}] [ant: {back},
     {backward}]
   3: in a forward direction; "go ahead"; "the train moved ahead
     slowly"; "the boat lurched ahead"; "moved onward into the
     forest"; "they went slowly forward in the mud" [syn: {ahead},
     {onward}, {onwards}, {forward}, {forwards}, {forrader}]
   4: ahead of time; in anticipation; "when you pay ahead (or in
     advance) you receive a discount"; "We like to plan ahead";
     "should have made reservations beforehand" [syn: {ahead}, {in
     advance}, {beforehand}]
   5: to a more advanced or advantageous position; "a young man
     sure to get ahead"; "pushing talented students ahead"
   6: to a different or a more advanced time (meaning advanced
     either toward the present or toward the future); "moved the
     appointment ahead from Tuesday to Monday"; "pushed the
     deadline ahead from Tuesday to Wednesday"
   7: leading or ahead in a competition; "the horse was three
     lengths ahead going into the home stretch"; "ahead by two
     pawns"; "our candidate is in the lead in the polls"; "way out
     front in the race"; "the advertising campaign put them out
     front in sales" [syn: {ahead}, {out front}, {in the lead}]
   adj 1: having the leading position or higher score in a contest;
       "he is ahead by a pawn"; "the leading team in the pennant
       race" [syn: {ahead(p)}, {in the lead}, {leading}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top