ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prematurely

P R IY2 M AH0 CH UH1 R L IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prematurely-, *prematurely*, premature
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prematurely[ADV] ก่อนกำหนด, Syn. too early, precipitately

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Releasing this profile prematurely can get people killed.100 ไมล์จนถึงลานปิคนิค เหมือนฉันโดนครอบงำด้วยอะไรบางอย่าง L.D.S.K. (2005)
Severe stress makes women age prematurely because stress causes DNA in our cells to shrink until they can no longer replicate.ความเครียดทำให้ผู้หญิงแก่ก่อนวัย ทำให้ดีเอ็นเอฝ่อ จนเซลล์ไม่ฟื้นฟู The Holiday (2006)
He's turning prematurely crimson?เขาเป็นโรค Crimson รึเปล่า? Adverse Events (2008)
Look, he's prematurely old.ฟังนะ เขาแก่ก่อนวัย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Let's go. We need to begin to prematurely evacuate.ไปกันเถอะ เราต้องเริ่ม แผนการอพยพล่วงหน้า Pineapple Express (2008)
Their findings result in over two-thirds of all applications denied or prematurely terminated.หาข้อผิดพลาดในส่วนที่ 2 และ 3 ของโปรแกรม ซึ่งถูกยกเลิกแล้ว หรือยกเลิก Saw VI (2009)
That's why you can't prematurely extinguish the Roanoke Praxis.นั่นคือที่คุณยังไม่สามารถ จัดการแพรคซิอาโนคได้ก่อนเวลาอันควร Out of the Frying Pan (2013)
You know, stress and physical exertion can prematurely ind--คุณรู้จักความแรงตึงเครียดและการออกแรงทางกายไหม มันสามารถทำให้คลอดก่อนกำหนดได้นะ Out of the Frying Pan (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prematurelyMy wife gave birth prematurely to a 1500-gram baby girl.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อนกำหนด[adv.] (køn kamnot) EN: ahead of schedule ; ahead of time ; prematurely   FR: à l'avance ; par avance ; par anticipation ; prématurément ; avant terme

CMU English Pronouncing Dictionary
PREMATURELY P R IY2 M AH0 CH UH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prematurely (a) prˌɛmətjˈuəʳliː (p r e2 m @ t y u@1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
若白髪[わかしらが, wakashiraga] (n) prematurely gray hair; prematurely grey hair [Add to Longdo]
中折れ[なかおれ, nakaore] (n,vs) (1) felt hat; (2) (sl) prematurely going soft during intercourse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Premature \Pre`ma*ture"\, a. [L. praematurus; prae before +
   maturus ripe. See {Mature}.]
   1. Mature or ripe before the proper time; as, the premature
    fruits of a hotbed.
    [1913 Webster]
 
   2. Happening, arriving, existing, or performed before the
    proper or usual time; adopted too soon; too early;
    untimely; as, a premature fall of snow; a premature birth;
    a premature opinion; premature decay.
    [1913 Webster]
 
   3. Arriving or received without due authentication or
    evidence; as, a premature report.
    [1913 Webster] -- {Pre`ma*ture"ly}, adv. --
    {Pre`ma*ture"ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prematurely
   adv 1: (of childbirth) before the end of the normal period of
       gestation; "the child was born prematurely"
   2: too soon; in a premature manner; "I spoke prematurely" [syn:
     {prematurely}, {untimely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top