ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xt

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xt-, *xt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย
extension cord(n) สายพ่วงไฟ, สายต่อปลั๊ก, See also: extension lead, Syn. power extender
inextricably(adv) ที่หนีไม่รอด, ที่เอาไม่ออกจากกัน เช่น Political and social exclusion are "inextricably linked" according to a major report today., See also: inescapable, Syn. involved

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Xt.(abbr) พระเยซูคริสต์
XTC(sl) ยาอี (คำย่อจากการออกเสียงของคำว่า ectasy)
Xtian(n) คริสเตียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xtเอกซ์ทีย่อมาจาก extended technology (แปลว่า เทคโนโลยีแบบขยาย) เป็นเทคโนโลยีใหม่แบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นนั้น จึงได้รับสมญานาม ว่า XT มีการเน้นในเรื่องการกำหนดให้มีช่องเสียบแผ่นวงจร (card) เพิ่มเพื่อการปรับขยายในภายหลัง กับการใช้จานบันทึกที่มีความจุสูง ดู AT ประกอบ
abextra(แอบเอค' ซทรา) (ลาติน) จากข้างนอก
ad extremum(อาด' เอคเทร ' มูม) Latin สุด, ที่สุด, ในที่สุด (to the extreme, finally)
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
affixture(อะฟิคซฺ' เชอะ) n. การใส่, การเพิ่มใส่, ภาวะที่ถูกติดพันหรือเพิ่ม, Syn. attachment
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill, Ant. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled, Ant. clumsy
coextend { coextendedv. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.
coextendingv. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.
coextends }v. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.

English-Thai: Nontri Dictionary
admixture(n) ส่วนผสม, การผสม, การเติม
betwixt(adv) อยู่ระหว่าง
betwixt(pre) ในระหว่าง
bissextile(n) ปีอธิกสุรทิน
context(n) ปริบท, บทความ, ท้องเรื่อง, อรรถาธิบาย, สิ่งแวดล้อม
dexterity(n) ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว, การถนัดมือขวา
dexterous(adj) ชำนาญ, คล่องแคล่ว, ถนัดมือขวา
dextrous(adj) ชำนาญ, คล่องแคล่ว, ถนัดมือขวา
extant(adj) ยังมีอยู่, ซึ่งโผล่ออกมา, เท่าที่มีอยู่
extemporaneous(adj) ทำโดยฉับพลัน, ไม่ได้เตรียมมาก่อน, เล่นกลอนสด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xtreeเอกซ์ทรี. [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adirēk] (adj) EN: special ; superior  FR: spécial ; extra ; supérieur
อาหารมื้อหน้า[āhān meū nā] (n, exp) EN: next meal  FR: le prochain repas
อำพรางความผิด[amphrāng khwāmphit] (v, exp) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อนุชน[anuchon] (n) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring  FR: génération future [ f ] ; jeune génération [ f ]
เอาออก[ao øk] (v) EN: take off ; remove ; free  FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อาทิตย์หน้า[āthit nā] (n, exp) EN: next week  FR: la semaine prochaine
อรรถ-[attha-] (pref, (n)) EN: text ; words ; content
อวัยวะภายนอก[awaiyawa phāinøk] (n, exp) FR: organe externe [ m ]
อายุยืน[āyuyeūn] (v, exp) EN: extent life ; live long  FR: allonger la vie ; prolonger l'existence

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
XTRA EH1 K S T R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Xtra (n) ˈɛkstrə (e1 k s t r @)

German-Thai: Longdo Dictionary
extrahieren(vt) |extrahierte, hat extrahiert| สกัดออกมา, แยกออกมา เช่น Daten werden regelmäßig extrahiert und in XML-Formate transformiert., Cumarin kann aus ihrer Lösung durch Äther nicht extrahiert werden.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chr. : ChristusXt : Christus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) { comp } hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) { comp } Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
XML[エックスエムエル, ekkusuemueru] (n) { comp } (See HTML) extensible markup language; XML [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] (n) { comp } Xterm; Xterminal [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension [Add to Longdo]
エキストラネット[えきすとらねっと, ekisutoranetto] extra-net [Add to Longdo]
エクステント[えくすてんと, ekusutento] extent [Add to Longdo]
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 XT \XT\, n. (Electronics)
   An abbreviation for {crosstalk}, the presence of an unwanted
   signal via an accidental coupling. [abbrev.]
 
   Syn: crosstalk.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 XT
   n 1: the presence of an unwanted signal via an accidental
      coupling [syn: {crosstalk}, {XT}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 XT
     eXtended Technology (IBM, PC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 XT
     eXtreme Tailoring (XP)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top