ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inescapable

IH2 N AH0 S K EY1 P AH0 B AH0 L   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inescapable-, *inescapable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inescapable[ADJ] ซึ่งหลบไม่พ้น, See also: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Syn. inevitable, unavoidable, Ant. avoidable, preventable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inescapable(อินเอสเคพ'พะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถหนีรอดได้, See also: inescapably adv., Syn. unavoidable

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are the inescapable result... of your tragedy, just as I... am the inescapable result...เจ้าเองก็ยังไม่หลุดพ้น... โศกนาฎกรรมนี้อยู่ดี เหมือนที่ข้า... The Time Machine (2002)
There are good people, who are in politics in both parties who hold this at arm's length because if they acknowledge it and recognize it, then the moral imperative to make big changes is inescapable.คนเหล่านี้ดีๆทั้งนั้น มีทั้ง 2 พรรคการเมือง คนที่ยืนดูอยู่ห่างๆ An Inconvenient Truth (2006)
Or incarcerating them in creepy, inescapable underground cells.เค้ากักขังผู้คน ไว้ในคุกใต้ดินที่น่ากลัวและไม่สามารถหนีได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I coached S-7's scrawny, drooly... 75 years of alien research which points to one inescapable fact:ชั้นได้ฉกเอาเพชรน้ำเอก ของเซ็กเตอร์เซเว่นมา หลังวิจัยเรื่องเอเลี่ยนมา75ปี ที่ชี้ว่านัยหนึ่งของความจริงที่มิอาจปฎิเสธได้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Their greatest hits- the pun being inescapable... include multiple brutal murders along with importing and distributing nearly 2 tons of cocaine and copious amounts of heroin between 1990 and 2009.ผลงานชิ้นเอกของพวกเขา อีกนัยหนึ่งซึ่งหนีไม่พ้น การฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหดหลายคดี ร่วมกับการลักลอบขน และค้า Rite of Passage (2010)
Balthazar trapped them both in the Grimhold, an inescapable prison.บัลธาซาร์จึงขังทั้งคู่ไว้ในกริมโฮลด์ คุกอาคมที่ไร้ทางหนี The Sorcerer's Apprentice (2010)
Collateral damage is inescapable.และการหลบหนีไม่ใช่โชคชะตาของฉัน Trust (2011)
As a prototype, he would bear the proof that it was inescapable.ถ้าต้นแบบอย่างคุณ ถูกเผาอย่างพิสูจน์ไม่ได้ Escape Plan (2013)
Some are forced apart, but flow back together, their synchronicity inescapable.บางช่วงอาจถูกบังคับให้แยกจากกัน แต่ก็กลับมาเจอกันได้อีกครั้ง สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่อาจหลบหนีได้ Reunions (2013)
Invisible, indestructible, inescapable.จากโดมลึกลับ ที่มองไม่เห็น,ไม่สามารถทำลายได้ หนีออกไปไม่ได้ Manhunt (2013)
Invisible, indestructible, inescapable.จากโดมลึกลับ ที่มองไม่เห็น,ไม่สามารถทำลายได้ หนีออกไปไม่ได้ Outbreak (2013)
Invisible, indestructible, inescapable.จากโดมลึกลับ ที่มองไม่เห็น,ไม่สามารถทำลายได้ หนีออกไปไม่ได้ Blue on Blue (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INESCAPABLE    IH2 N AH0 S K EY1 P AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inescapable    (j) ˌɪnɪskˈɛɪpəbl (i2 n i s k ei1 p @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不可避[ふかひ, fukahi] (adj-na,n) inevitable; inescapable; unavoidable; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inescapable \In`es*cap"a*ble\, a.
   Not escapable.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inescapable
   adj 1: impossible to avoid or evade:"inescapable conclusion";
       "an ineluctable destiny"; "an unavoidable accident" [syn:
       {ineluctable}, {inescapable}, {unavoidable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top