ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dexterity

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dexterity-, *dexterity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dexterity(n) ความคล่องแคล่ว, See also: ความว่องไว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dexterity(เดคซฺเท'ริที) n. ความชำนาญ, ความแคล่วคล่อง, ความถนัดมือขวา, ความหลักแหลม, Syn. adroitness, skill
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill, Ant. clumsiness, unskill

English-Thai: Nontri Dictionary
dexterity(n) ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว, การถนัดมือขวา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With ten times more dexterity than any street mountebank.ได้เร็วกว่าพวกหลอกขายยาริมทางเป็นสิบเท่า Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dexterity
dexterity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dexterity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fertigkeit { f }; Rechtshändigkeit { f } | Fertigkeiten { pl }dexterity | dexterities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na, n) (1) upper part; (n) (2) (かみて only) upper stream; upper course of a river; (3) (かみて only) right side of the stage (audience's or camera's POV); stage left (actor's POV); (adj-na, n) (4) (うわて only) skillful (only in comparisons); dexterity (only in comparisons); (n) (5) (うわて only) over-arm grip on opponent's belt (sumo) #10,556 [Add to Longdo]
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na, n) (1) skill; skillful; dexterity; (n) (2) flattery; (P) #10,556 [Add to Longdo]
熟練[じゅくれん, jukuren] (n, vs, adj-no) skill; dexterity; proficiency; (P) #19,738 [Add to Longdo]
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
お上手[おじょうず, ojouzu] (n, adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
手練;手足れ[しゅれん(手練);てだれ, shuren ( tedare ); tedare] (n, vs) skill; dexterity; master hand [Add to Longdo]
両手利き;両手利(io)[りょうてきき, ryoutekiki] (n, adj-no) ambidexter; ambidexterity [Add to Longdo]
練達[れんたつ, rentatsu] (n, vs) expert(ise); skill; dexterity [Add to Longdo]
腕の冴え[うでのさえ, udenosae] (n) dexterity; skill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dexterity \Dex*ter"i*ty\, n. [L. dexteritas, fr. dexter: cf. F.
   dext['e]rit['e]. See {Dexter}.]
   1. Right-handedness.
    [1913 Webster]
 
   2. Readiness and grace in physical activity; skill and ease
    in using the hands; expertness in manual acts; as,
    dexterity with the chisel.
    [1913 Webster]
 
       In youth quick bearing and dexterity. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Readiness in the use or control of the mental powers;
    quickness and skill in managing any complicated or
    difficult affair; adroitness.
    [1913 Webster]
 
       His wisdom . . . was turned . . . into a dexterity
       to deliver himself.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       He had conducted his own defense with singular
       boldness and dexterity.        --Hallam.
 
   Syn: Adroitness; activity; nimbleness; expertness; skill;
     cleverness; art; ability; address; tact; facility;
     aptness; aptitude; faculty. See {Skill}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dexterity
   n 1: adroitness in using the hands [syn: {dexterity}, {manual
      dexterity}, {sleight}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top