ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

witty

W IH1 T IY0   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -witty-, *witty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
witty[ADJ] ซึ่งใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญา, See also: ซึ่งใช้คำพูดอย่างมีไหวพริบ, Syn. clever, Ant. stupid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
witty(วิท'ที) adj. มีสติปัญญา,เฉลียวฉลาด,มีไหวพริบ,มีความรู้,รอบรู้, See also: wittingly adv. wittiness n., Syn. facetious,humorous

English-Thai: Nontri Dictionary
witty(adj) ฉลาด,หลักแหลม,เปรื่อง,เล่นสำนวน,รอบรู้,มีไหวพริบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No witty comeback? I just finally figured out that math problem.กำลังคำนวณตามที่เคยบอก xXx: Return of Xander Cage (2017)
He was witty and silly.ชอบทำตลกบ้าง ทำโง่ๆบ้าง Below Her Mouth (2016)
This was a witty speech delivered after dinner to an audience at a private club.นี่เป็นคำพูดที่มีไหวพริบ ส่งหลังอาหารเย็นให้กับผู้ชมที่ คลับส่วนตัว Denial (2016)
I don't think I can be witty today, Clark.วันนี้ฉันไม่มีอารมณ์มาขำด้วยนะ คลาร์ก Me Before You (2016)
I'll work on my witty banter.ผมจะคุยเรื่องสนุก ๆ Lady Killer (2013)
But he was so charming and witty and handsome.แต่เขามีเสน่ห์ และฉลาด และหล่อ The Desert Rose (2013)
♪ with their witty rejoinders ♪with their witty rejoinders Blood Money (2013)
He never posts a status update without being witty or sarcastic.เขาไม่เคยโพสท์อะไรที่ไม่ติดตลก หรือเสียดสีคนอื่นเลย The Wheels on the Bus... (2012)
Where's the witty repartee?ไหนล่ะ คำตอบที่เฉียบแหลม Absolution (2012)
I was charming, witty and adorable.ผมมีเสน่ห์ เป็่นที่รักและมีไหวพริบ She Knows (2012)
And I... can't think of anything witty to say about my fabulous new 'do, but I'm not doing squat either.และฉัน... ก็ไม่รู้จะพูดอะไร เกี่ยวกับทรงผมใหม่ของฉัน แต่ฉันก็จะไม่ซ่อนมันไว้หลอก The Art of Making Art (2011)
Player to your right has no witty comebacks!คนเล่นด้านขวา สมองคงไม่กลับ Forced Family Fun: Part 1 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wittyHe is not witty or bright.
wittyHis lecture ended with his witty joke.
wittyMy brother is so smart and witty that I cannot beat him in an argument.
wittyMy brother is so smart and witty that I can not beat him in an argument.
wittyShe's quick on her feet so no matter what you say to her she'll have a witty comeback.
wittyYou are the wickedest witty person I know.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คมคาย[ADJ] sharp, See also: witty, clever, sagacious, keen, smart, Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม, Example: ภายใต้คำพูดอันคมคายนั้นได้สะท้อนถึงความมั่นคงในหลักการและจุดยืนของเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute   FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
ไหวพริบดี[v.] (waiphrip dī) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart   FR: faire preuve de sagacité

CMU English Pronouncing Dictionary
WITTY    W IH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
witty    (j) wˈɪtiː (w i1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geistreich; witzig; originell {adj} | geistreicher; witziger; origineller | am geistreichsten; am witzigsten; am originellstenwitty | wittier | wittiest [Add to Longdo]
launig {adj} | launig sein; launig gestimmt seinwitty | to be witty; to be in a witty mood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) [Add to Longdo]
滑稽洒脱[こっけいしゃだつ, kokkeishadatsu] (n,adj-na) smooth-talking and polished; witty; free, easy, and urbane [Add to Longdo]
奇警[きけい, kikei] (adj-na,n) witty; original [Add to Longdo]
機知縦横;機智縦横[きちじゅうおう, kichijuuou] (n,adj-no) being very witty; very ingenious and resourceful [Add to Longdo]
隅に置けない[すみにおけない, suminiokenai] (exp) witty and knowing; not to be underestimated; smooth operator [Add to Longdo]
警句を吐く[けいくをはく, keikuwohaku] (exp,v5k) to make a witty remark; to come out with a bon mot [Add to Longdo]
軽妙[けいみょう, keimyou] (adj-na,n) light and easy; lambent; facile; clever; witty; smart; (P) [Add to Longdo]
軽妙洒脱[けいみょうしゃだつ, keimyoushadatsu] (adj-na,n) witty; smart and polished [Add to Longdo]
口可笑[くちおかし, kuchiokashi] (n) witty talking; joking [Add to Longdo]
才量[さいりょう, sairyou] (n) (1) wisdom and magnanimity; witty intelligence and large-mindedness; (2) measurement; volume and weight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Witty \Wit"ty\, a. [Compar. {Wittier}; superl. {Wittiest}.] [AS.
   witig, wittig. See {Wit}, n.]
   [1913 Webster]
   1. Possessed of wit; knowing; wise; skillful; judicious;
    clever; cunning. [Obs.] "The deep-revolving witty
    Buckingham." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, possessing wit or humor; good at repartee;
    droll; facetious; sometimes, sarcastic; as, a witty
    remark, poem, and the like. "Honeycomb, who was so
    unmercifully witty upon the women." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Acute; smart; sharp; arch; keen; facetious; amusing;
     humorous; satirical; ironical; taunting.
     [1913 Webster] Witwal

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 witty
   adj 1: combining clever conception and facetious expression;
       "his sermons were unpredictably witty and satirical as
       well as eloquent"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top