Search result for

*vacancy*

(64 entries)
(0.0539 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vacancy, -vacancy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vacancy[N] ตำแหน่งว่าง, Syn. opening, unfilled position
vacancy[N] ห้องว่าง, See also: ที่พักสำหรับให้เช่าว่าง, Syn. empty room
vacancy[N] พื้นที่ว่าง, See also: ที่ว่าง, ช่องว่าง, Syn. void
vacancy[N] ความว่างเปล่า, Syn. blankness, emptiness
vacancy[N] การขาดความคิด, See also: การขาดปัญญา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vacancy(เว'เคินซี) n. ความว่างเปล่า,ตำแหน่งว่าง,ที่ว่าง,ช่องว่าง,การขาดความคิดหรือปัญญา,เวลาว่าง., Syn. void

English-Thai: Nontri Dictionary
vacancy(n) ความว่าง,ตำแหน่งว่าง,ช่องว่าง,ที่ว่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vacancyตำแหน่งว่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vacancyการว่าง, ตำแหน่งว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hear there's a vacancy in your a capella group.ผมได้ยินว่ามีที่ว่าง ในวงของคุณ Acafellas (2009)
I happen to have a vacancy in that department,บังเอิญว่าฉันกำลังขาดมันอยู่ By the Light of the Moon (2010)
Nam-Song District, will also require a new elected representative to fill the vacancy.ตำบลนัมซองก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมให้ได้ผู้แทนคนใหม่ Dae Mul (2010)
Even though our company doesn't have any empty vacancy.แม้ว่าบริษัทเราจะไม่มีตำแหน่งว่าง Episode #1.12 (2010)
You think it will switch off that vacancy sign in your soul, but the truth is, taking a life's just gonna make things a whole lot more complicated.หลังจากนั้น นายจะรู้สึกมีพลัง มีคุณค่าขึ้นมา แต่จริงๆแล้ว การฆ่าคนตายจะยิ่ง Ring Around the Rosie (2011)
And I need you to create a vacancy for me...และผมอยากให้คุณ หาที่ว่างให้ผม... Mission Creep (2011)
- Good, our vehicles camped out there look like a giant "vacancy" sign.-ดีแฮะ รถเราจอดรวมกัน ดูยังกับป้ายใหญ่ๆ ว่า 'ที่นี่มีห้องว่างให้เช่า' Killer Within (2012)
You should see if they have a vacancy here.คุณควรจะเห็นว่าที่นี่เขามีที่ว่าง Resurrection (2012)
No, my father stepped down to focus on his political career, and I humbly filled the vacancy.พ่อของผมลงจากตำแหน่งเอง เพื่อให้ความสำคัญกับอาชีพทางการเมือง และผมแค่เข้ามาเติมเต็มที่ว่างนั้น Identity (2013)
Do you like solving crimes? Do you have a vacancy?แล้วคุณชอบการไขคดีหรือเปล่า มีตำแหน่งว่างให้ฉันมั๊ยล่ะ The Sign of Three (2014)
You look lost. Vacancy right here.คุณมองไปที่ หายไป ตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่ Hacksaw Ridge (2016)
Christina Howard's promotion has created a vacancy that we've decided to fill... with in-house personnel.Christina Howard's promotion created a vacancy that we've decided to fill... ...with in-house personnel. Maid in Manhattan (2002)
No more vacancy.ไม่ทันเวลาแล้วค่ะ My Girl (2005)
No more vacancy?ไม่ทันเวลาแล้วเหรอ? My Girl (2005)
The winner of this year's Battle of the Bands competition is No Vacancy!Der Gewinner des diesjährigen Bandgemetzels ist No VacancySchool of Rock (2003)
On behalf of the Battle of the Bands, I'd like to present this check for $20,000 to No Vacancy.Im Namen von Bandgemetzel übergebe ich diesen Scheck über $ 20.000 an No VacancySchool of Rock (2003)
No Vacancy!No VacancySchool of Rock (2003)
Illuminate the no's on their vacancy signs¶ illuminate the "nos" ¶ ¶ on their vacancy signs ¶ My Last Words (2009)
Goodbye, George.¶ on their vacancy signs ¶ Bye, George. My Last Words (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vacancyDo you have a vacancy?
vacancyHis resignation left a vacancy in the cabinet.
vacancyThey filled the vacancy by appointment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำแหน่งงาน[N] vacancy, See also: job, position, work, Example: บริษัทนี้มีตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง, Count unit: ตำแหน่ง, Thai definition: ฐานะทางการงาน
ตำแหน่งว่าง[N] vacancy, Syn. ตำแหน่งงานว่าง, Example: ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคบรรณาธิการกิจยังเป็นตำแหน่งยังว่างอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำแหน่งว่าง[n. exp.] (tamnaeng wāng) EN: vacancy   FR: poste vacant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VACANCY    V EY1 K AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vacancy    (n) (v ei1 k @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsstelle {f} | freie Arbeitsstelle {f}job; place of work | vacancy [Add to Longdo]
Leere {f}; Lücke {f}vacancy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
求人口[きゅうじんぐち, kyuujinguchi] (n) job vacancy [Add to Longdo]
空き(P);明き[あき, aki] (n) (1) space; room; emptiness; gap; (2) opening; vacancy; empty seat; (3) free time; time to spare; (4) disuse; unused thing; (P) [Add to Longdo]
空き間;空間(io)[あきま, akima] (n,adj-no) vacancy; room for rent or lease [Add to Longdo]
空き部屋;空部屋[あきべや, akibeya] (n) available room (hotel); vacancy; room to let [Add to Longdo]
空虚[くうきょ, kuukyo] (adj-na,n) emptiness; vacancy; (P) [Add to Longdo]
空席[くうせき, kuuseki] (n,adj-no) vacancy; vacant seat; room; (P) [Add to Longdo]
欠;缺(oK)[けつ, ketsu] (n) lack; deficiency; vacancy [Add to Longdo]
欠員[けついん, ketsuin] (n,adj-no) vacancy; vacant position; (P) [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) [Add to Longdo]
穴を埋める[あなをうめる, anawoumeru] (exp,v1) to fill in a hole; to plug up a hole; to fill in for a vacancy [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) [Add to Longdo]
補欠[ほけつ, hoketsu] (n,vs,adj-no) (1) filling a vacancy; supplementation; (2) substitute; deputy; alternate; spare; (P) [Add to Longdo]
満員[まんいん, man'in] (n,adj-no) full house; no vacancy; sold out; standing room only; full (of people); crowded; (P) [Add to Longdo]
満室[まんしつ, manshitsu] (n) No Vacancy [Add to Longdo]
満床[まんしょう, manshou] (n) (See 満員) all beds occupied (hospital); no beds (hospital); no vacancy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候缺[hòu quē, ㄏㄡˋ ㄑㄩㄝ, ] waiting for a vacancy [Add to Longdo]
候补[hòu bǔ, ㄏㄡˋ ㄅㄨˇ, / ] to wait to fill a vacancy; a reserve candidate [Add to Longdo]
填空[tián kòng, ㄊㄧㄢˊ ㄎㄨㄥˋ, ] to fill a job vacancy [Add to Longdo]
空缺[kòng quē, ㄎㄨㄥˋ ㄑㄩㄝ, ] vacancy [Add to Longdo]
空额[kòng é, ㄎㄨㄥˋ ㄜˊ, / ] vacancy; unfilled work place [Add to Longdo]
[bǔ, ㄅㄨˇ, / ] to repair; to patch; to mend; to make up for; to fill (a vacancy); to supplement [Add to Longdo]
补缺[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, / ] to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency [Add to Longdo]
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, / ] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc) [Add to Longdo]
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, / ] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency [Add to Longdo]
遗缺[yí quē, ㄧˊ ㄑㄩㄝ, / ] vacancy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vacancy \Va"can*cy\, n.; pl. {Vacancies}. [Cf. F. vacance.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being vacant; emptiness; hence,
    freedom from employment; intermission; leisure; idleness;
    listlessness.
    [1913 Webster]
 
       All dispositions to idleness or vacancy, even before
       they are habits, are dangerous.    --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is vacant. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) Empty space; vacuity; vacuum.
      [1913 Webster]
 
         How is't with you,
         That you do bend your eye on vacancy? --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) An open or unoccupied space between bodies or things;
      an interruption of continuity; chasm; gap; as, a
      vacancy between buildings; a vacancy between sentences
      or thoughts.
      [1913 Webster]
    (c) Unemployed time; interval of leisure; time of
      intermission; vacation.
      [1913 Webster]
 
         Time lost partly in too oft idle vacancies given
         both to schools and universities. --Milton.
      [1913 Webster]
 
         No interim, not a minute's vacancy. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Those little vacancies from toil are sweet.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (d) A place or post unfilled; an unoccupied office; as, a
      vacancy in the senate, in a school, etc.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top