ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ural

Y UH1 R AH0 L   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ural-, *ural*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aural 1(ออ'เริล) adj. เกี่ยวกับ aura
aural 2(ออ'เริล) adj. เกี่ยวกับหู,เกี่ยวกับโสตประสาท (of the ear or hearing)
behavioural(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
cultural(คัล'เชอะเริล) adj. เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับเพาะปลูก
guttural(กัท'เทอรัล) adj. เกี่ยวกับลำคอ,แหบแห้ง,เกี่ยวกับเสียงจากลำคอ n. เสียงจากลำคอ., See also: gutturalness,gutturality,gutturalism n.
inaugural(อินออ' กิวเริล) adj. เกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, เกี่ยวกับการริเริ่ม, เกี่ยวกับการเปิดฉาก, เกี่ยวกับการสถาปนา, เกี่ยวกับการเปิดทำการ. -n. คำปราศรัยในการเข้ารับตำแหน่ง, พิธีเข้ารับตำแหน่ง
jural(จัว'เริล) adj. เกี่ยวกับกฎหมาย,ด้านนิตินัย, Syn. legal
mensural(เมน'เชอะรัล) adj. เกี่ยวกับการวัด
mural(มู'เริล) adj. เกี่ยวกับกำแพงหรือผนังคล้ายกำแพงหรือผนัง n. ภาพหรือจิตรกรรมฝาผนัง
muralist(มู'ระลิสทฺ) n. จิตรกรฝาผนัง,ช่างเขียนภาพบนกำแพงหรือฝาผนัง

English-Thai: Nontri Dictionary
agricultural(adj) เกี่ยวกับเกษตรกรรม,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับกสิกรรม
architectural(adj) ในเชิงสถาปัตยกรรม
aural(adj) เกี่ยวกับหู
conjectural(adj) เกี่ยวกับการคาดคะเน,เกี่ยวกับการเดา
cultural(adj) เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับการเพาะปลูก
guttural(n) เกี่ยวกับคอหอย,มาจากคอหอย,เกี่ยวกับลำคอ
horticultural(adj) เกี่ยวกับการทำสวน,เกี่ยวกับพืชสวน
inaugural(adj) เกี่ยวกับพิธีต้อนรับ,เกี่ยวกับการเปิดทำการ,เกี่ยวกับการสถาปนา
inaugural(n) พิธีเข้ารับตำแหน่ง
intramural(adj) ระหว่างพวกเดียวกัน,ภายใน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a 1952 ural motorbike,bro.มันเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิคปี 1952 นะเพื่อน Scan (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเหนือธรรมชาติ[n. exp.] (amnāt neūa thammachāt) EN: supernatural power ; supernatural   FR: pouvoir surnaturel [m]
อเนก[pref.] (anēk-) EN: multi- (pref.) ; many ; plural   FR: multi- (préf.)
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
บ้านนอก[adj.] (bānnøk) EN: rural ; countrified   FR: rural ; campagnard
บ้านนอกคอกนา[adj.] (bānnøkkhøknā) EN: rural   
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม[n. exp.] (børibot thāng sangkhom lae watthanatham) EN: socio-cultural context   FR: contexte socio-culturel [m]
บุคคลธรรมดา[n. exp.] (bukkhon thammadā) EN: natural person   
ชนบท[n.] (chonnabot) EN: contryside ; country ; rural areas ; up-country   FR: campagne [f] ; région rurale [f]
โดยธรรมชาติ[adv.] (dōi thammachāt) EN: naturally   FR: naturellement ; par nature
หิ้งติดฝา[n. exp.] (hing tit fā) EN: wall shelf   FR: étagère murale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
URAL    Y UH1 R AH0 L
URALS    Y UH1 R AH0 L Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乌拉尔山脉[wū lā ěr shān mài, ㄌㄚ ㄦˇ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Ural Mountains, #184,604 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] Ural owl, #439,817 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
uraltimmemorial [Add to Longdo]
uraltvery old [Add to Longdo]
uralt {adv}immemorially [Add to Longdo]
Habichtskauz {m} [ornith.]Ural Owl (Strix uralensis) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
あたぼう[, atabou] (adj-na) (sl) (from 当り前、べらぼうめ) (See 当り前・1,べらぼうめ) natural; reasonable; obvious [Add to Longdo]
あなた方;貴方がた;貴方方;貴方々[あなたがた, anatagata] (pn,adj-no) (hon) you (plural) [Add to Longdo]
もちのろん[, mochinoron] (adv) (sl) (See 勿論) of course; certainly; naturally [Add to Longdo]
アーキテクチャラル;アーキテクチュラル[, a-kitekuchararu ; a-kitekuchuraru] (n) architectural [Add to Longdo]
アグリカルチュラル[, agurikaruchuraru] (n) agricultural [Add to Longdo]
ウラルアルタイ語族[ウラルアルタイごぞく, uraruarutai gozoku] (n) {ling} Ural-Altaic [Add to Longdo]
ウラル語族[ウラルごぞく, uraru gozoku] (n) Uralic (family of languages) [Add to Longdo]
オーラルコミュニケーション[, o-rarukomyunike-shon] (n) aural communication [Add to Longdo]
カルチュラルスタディーズ[, karuchurarusutadei-zu] (n) cultural studies [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat [Add to Longdo]
構造要素[こうぞうようそ, kouzouyouso] structural element [Add to Longdo]
自然言語[しぜんげんご, shizengengo] natural language [Add to Longdo]
自然数[しぜんすう, shizensuu] natural number, nonnegative integer [Add to Longdo]
手続き型言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] procedural language [Add to Longdo]
手続き形言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] procedural language [Add to Longdo]
非手続き型言語[ひてつづきかたげんご, hitetsudukikatagengo] nonprocedural language [Add to Longdo]
非負整数[ひふせいすう, hifuseisuu] natural number, nonnegative integer [Add to Longdo]
複数[ふくすう, fukusuu] plural, multiple (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
太古[たいこ, taiko] uralte_Zeit, alte_Zeit, Vorzeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ural \U"ral\, a.
     Pertaining to, or designating, the Urals, a mountain range
     between Europe and Asia.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top