ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mural

M Y UH1 R AH0 L   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mural-, *mural*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mural[N] จิตรกรรมฝาผนัง, Syn. decoration, wall painting
mural[ADJ] เกี่ยวกับผนัง, See also: เหมือนฝาผนัง, บนฝาผนัง
muralist[N] ช่างเขียนภาพฝาผนัง, Syn. artist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mural(มู'เริล) adj. เกี่ยวกับกำแพงหรือผนังคล้ายกำแพงหรือผนัง n. ภาพหรือจิตรกรรมฝาผนัง
muralist(มู'ระลิสทฺ) n. จิตรกรฝาผนัง,ช่างเขียนภาพบนกำแพงหรือฝาผนัง

English-Thai: Nontri Dictionary
mural(adj) คล้ายกำแพง,เกี่ยวกับผนัง
intramural(adj) ระหว่างพวกเดียวกัน,ภายใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mural-ผนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mural abscessฝีผนังท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mural paintingจิตรกรรมฝาผนัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mural pregnancy; pregnancy, interstitial; pregnancy, parietalการตั้งครรภ์ในผนังมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mural salpingitis; pachysalpingitis; salpingitis, parenchymatousท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mural painting and decorationจิตรกรรมฝาผนัง [TU Subject Heading]
Mural painting and decoration, Thaiจิตรกรรมฝาผนังไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That mural on the floor?ภาพจิตรกรรมบนพื้นนั่น Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
There's a nude mural of you on 82nd Street. Should we start there?มีรูปเปลือยของคุณ บนตึก 82 ชั้น ,จะอธิบายยังไงล่ะ When in Rome (2010)
There's a big mural on the side of an old barn.มันมีภาพเขียนขนาดใหญ่ อยู่ข้าง ๆ ยุ้งฉางเก่าอยู่ Rite of Passage (2010)
Paint murals and let the kids sing whatever they want.จะระบายสีกำแพง และปล่อยให้เด็กๆร้องเพลงกันตามใจ The Substitute (2010)
Mr. Devereaux, Dylan's art teacher, wanted you to see his wall mural.นาย Devereaux, ครูสอนศิลปะของ Dylan, อยากให้คุณมองเห็นจิตรกรรมฝาผนังของเขา We Bought a Zoo (2011)
I mean, if Charles Manson needed a personal muralist, you'd be the guy.ฉันหมายความว่าถ้าชาร์ลส์แมนสันจำเป็นต้อง muralist ส่วนบุคคลที่คุณต้องการจะแต่งตัวประหลาด We Bought a Zoo (2011)
Looks like maybe there's a mural underneath it.สงสัยจะมีภาพบนกำแพง อยู่ข้างใต้มัน Pilot (2011)
A mural.ภาพจิตรกรรม Open House (2011)
She painted my kids a mural of monkeys playing soccer for a bottle of wine.ใช่ ปกติเธอเขียนแต่ภาพวาดฝาผนัง รูปลิงเล่นฟุตบอลให้ลูกฉันดู เพื่อแลกกับไวน์ขวดนึงแค่นั้น Suspicion Song (2011)
It's a mural.จิตรกรรมฝาผนัง Prometheus (2012)
Charlie, the murals are changing.ชาร์ลีภาพวาดกำลังเปลี่ยนแปลง Prometheus (2012)
So there might as well just be a mural of her face painted along the hallways.ดังนั้น มันก็เหมือนมีภาพวาดของหน้าเธอ อยู่ตลอดทางเดินเลย I've Got You Under Your Skin (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตรกรรมฝาผนัง[N] mural, Example: จิตรกรรมฝาผนังของไทยแต่ละยุค แต่ละสมัยมีรูปแบบและเนื้อหาที่แตกต่างกันไป, Thai definition: ภาพจิตรกรรมที่เขียนบนฝาผนังหรือเพดาน หรือวาดบนแผ่นผ้าใบหรือแผ่นไม้ แล้วติดให้สนิทกับผนังหรือเพดาน
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง[N] mural, Syn. จิตรกรรมฝาผนัง, Example: ช่างเขียนสมัยก่อนนิยมเขียนภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาว โดยจะเห็นได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนังตามผนังของโบสถ์, Count unit: ห้อง, Thai definition: ภาพที่เขียนบนฝาผนัง
จิตกรรมฝาผนัง[N] mural

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้งติดฝา[n. exp.] (hing tit fā) EN: wall shelf   FR: étagère murale [f]
จิตรกรรมฝาผนัง[n. exp.] (jittrakam fāphanang) EN: mural ; wall painting ; mural painting   FR: peinture murale [f] ; fresque murale [f]
จิตรกรรมร่วมสมัย[n. exp.] (jittrakam ruam samai) EN: contemporary mural   FR: peinture contemporaine [f]
โคมไฟติดผนัง[n. exp.] (khōmfai tit phanang) EN: wall lamp   FR: lampe murale [f]
นาฬิกาแขวน[n. exp.] (nālikā khwaēn) EN: wall clock ; clock   FR: horloge murale [f] ; pendule [f]
ภาพผนัง[n. exp.] (phāp phanang) EN: fresco ; mural painting ; wall painting   FR: fresque [f] ; peinture murale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MURAL    M Y UH1 R AH0 L
MURALI    M ER0 AA1 L IY0
MURALS    M Y UH1 R AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mural    (n) mjˈuəʴrəl (m y u@1 r @ l)
murals    (n) mjˈuəʴrəlz (m y u@1 r @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壁画[bì huà, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mural (painting); fresco, #16,680 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wandgemälde {n}mural painting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学外[がくがい, gakugai] (n) outside the school; extramural [Add to Longdo]
壁画[へきが, hekiga] (n) fresco; mural; wall painting; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mural \Mu"ral\, a. [F., fr. L. muralis, fr. murus wall. See
   {Mure} a wall.]
   1. Of or pertaining to a wall; being on, or in, a wall;
    growing on, or against, a wall; as, a mural quadrant.
    "Mural breach." --Milton. "Mural fruit." --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. Resembling a wall; perpendicular or steep; as, a mural
    precipice.
    [1913 Webster]
 
   {Mural circle} (Astron.), a graduated circle, in the plane of
    the meridian, attached permanently to a perpendicular
    wall; -- used for measuring arcs of the meridian. See
    {Circle}, n., 3.
 
   {Mural crown} (Rom. Antiq.), a golden crown, or circle of
    gold indented so as to resemble a battlement, bestowed on
    him who first mounted the wall of a besieged place, and
    there lodged a standard.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mural
   adj 1: of or relating to walls; "mural painting"
   n 1: a painting that is applied to a wall surface [syn: {mural},
      {wall painting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top