Search result for

unmarried

(52 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unmarried-, *unmarried*, unmarri, unmarrie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unmarried[ADJ] ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน, Syn. unwed, single, virgin, maiden, bachelor, Ant. married, weddded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unmarried(อันแม'ริด) adj. โสด,ไม่ได้แต่งงาน, Syn. single

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unmarried couplesคู่สามีภรรยานอกสมรส [TU Subject Heading]
Unmarried fathersบิดานอกสมรส [TU Subject Heading]
Unmarried mothersมารดานอกสมรส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But as long as we remain unmarried any child I gave you would be dubbed "bastard."แต่ตราบใดที่เรายังไม่ได้สมรส ลูกคนใดที่หม่อมชั้นมอบให้แก่ฝ่าบาท จะถูกตราหน้าว่าเป็น "ลูกนอกกฏหมาย" The Other Boleyn Girl (2008)
But all of them are unmarried males between the ages of 18 and 35, correct?ซึ่งมีแต่ชายฉกรรจ์ที่ยังไม่แต่งงาน อายุ 18-35 ปี เนี่ยนะ Body of Lies (2008)
If all the unmarried people could step forward just a bit.ขอให้คนที่ยังไม่แต่งงานก้าวมาข้างหน้าเล็กน้อย Double Blind (2009)
Married, you're in. Unmarried, you're not.ผมได้ข้อความว่า ถ้าคุณแต่งงานกันคุณมาอยู่ได้ แต่ถ้าไม่ได้แต่งคุณอด Leap Year (2010)
30 years old, unmarried.อายุ 30 ปี ยังโสดอยู่ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
Having a couple of unmarried kidsที่มีเด็กสองคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน My Two Young Men (2010)
Am I married or unmarried in this scenario?แล้วผมแต่งงานหรือ ไม่แต่งงานในบทนี้หล่ะ Halloween (2010)
Oh! Or is it only bad if you sleep with unmarried men?หรือมันจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ต่อเมื่อ เธอหลับนอนกับชายที่ยังไม่ได้แต่งงาน? Cooperative Calligraphy (2010)
I thought you might still be trying for a debut past forty, unmarried and just getting old.ฉันคิดว่าเธอต้องพยายามเปิดตัวในช่วงอายุ 40 ให้ผ่านไปได้ โสด และ อายุมากขึ้น ฉันเป็นห่วงแค่นั้นดังนั้นน... Episode #1.18 (2010)
Unmarried. No dependents.ยังไม่ได้แต่งงาน ไม่มีภาระ Deadline (2011)
She's unmarried, she lives alone, she has no family close by.ยังไม่แต่งงาน อยู่ตัวคนเดียว ไม่มีญาติ อยู่ใกล้ Sparks and Recreation (2011)
An unmarried, retired architect.ไม่ได้แต่งงาน เป็นวิศวกรที่เกษียณแล้ว Foe (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unmarriedAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
unmarriedHe is unmarried.
unmarriedI'm glad to hear that she is unmarried.
unmarriedMy brother, being yet unmarried, did not keep house, but boarded himself and his apprentices in another family.
unmarriedShe remained unmarried until death.
unmarriedSo far as I know, she is still unmarried.
unmarriedThe experiment was made on a hundred unmarried males.
unmarriedThey are both unmarried.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หญิงโสด[N] unmarried woman, See also: single woman, spinster, Syn. สาวโสด, Example: สังคมควรจะดูแลให้ความคุ้มครองหญิงโสดเพราะพวกเธอไม่ได้มีผู้ชายของตัวเองคุ้มครองดูแลเธอ
ตัวเปล่า[ADJ] unmarried, See also: single, Syn. โสด, Example: หล่อนเป็นคนตัวเปล่ายังไม่อยากหาห่วงมาผูกคอ, Thai definition: ที่ยังไม่มีครอบครัว, ที่ยังไม่มีสามีหรือภรรยา
เทื้อ[ADJ] spinster, See also: unmarried, single, old maid, Syn. ทึนทึก, Example: เธออยู่เป็นโสดมานานจนกลายเป็นสาวเทื้อ
โสด[ADJ] unmarried, See also: single, Example: คนบางคนชอบอยู่เป็นโสด เพราะรู้สึกมีอิสระเสรีภาพ ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร, Thai definition: เดี่ยว, โดด, ไม่มีคู่, ยังไม่มีสามีหรือภรรยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปล่า ๆ[adj.] (plāo-plāo) EN: single ; unmarried   FR: célibataire
สาว[n.] (sāo) EN: young girl ; young lady ; maiden ; unmarried girl ; girl ; maid ; lass ; lassie (inf.) ; miss ; damsel   FR: jeune fille [f] ; jeune [f] ; adolescente [f] ; ado (fam.) [f] ; demoiselle [f]
โสด[adj.] (sōt) EN: single ; unmarried   FR: célibataire
หญิงโสด[n. exp.] (ying sōt) EN: spinster ; unmarried woman ; single woman   FR: célibataire [f] ; femme célibataire [f] ; vieille fille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNMARRIED    AH0 N M EH1 R IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unmarried    (j) (uh1 n m a1 r i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30 [Add to Longdo]
ハイミス[, haimisu] (n) (sens) older unmarried woman (wasei [Add to Longdo]
ペアリング[, pearingu] (n) (1) pairing; (2) unmarried couple living together; (P) [Add to Longdo]
一人(P);独り(P);1人[ひとり(P);いちにん(一人;1人), hitori (P); ichinin ( hitori ; 1 nin )] (n) (1) (esp. 一人) one person; (2) (ひとり only) (esp. 独り) alone; unmarried; solitary; (P) [Add to Longdo]
家付きの娘[いえつきのむすめ, ietsukinomusume] (n) daughter of the home; unmarried woman who owns (the future rights to) a home [Add to Longdo]
家付き娘;家付娘[いえつきむすめ, ietsukimusume] (n) daughter of the home; unmarried woman who owns (the future rights to) a home [Add to Longdo]
結い綿[ゆいわた, yuiwata] (n) traditional hairstyle worn by unmarried women [Add to Longdo]
嬢(P);娘[じょう, jou] (n) (1) unmarried woman; (n-suf) (2) (after a name) Miss; (3) (after a line of work) -ess; -ette; (P) [Add to Longdo]
新造[しんぞう;しんぞ, shinzou ; shinzo] (n,vs) (1) new; newly made; (n) (2) unmarried woman of about 20; (3) newly-married woman; (4) new prostitute that has not started working; attendant of an older prostitute [Add to Longdo]
島田[しまだ, shimada] (n) (abbr) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单身[dān shēn, ㄉㄢ ㄕㄣ, / ] unmarried; single; bachelorhood [Add to Longdo]
室女[Shì nǚ, ㄕˋ ㄋㄩˇ, ] unmarried lady; virgin [Add to Longdo]
未婚[wèi hūn, ㄨㄟˋ ㄏㄨㄣ, ] unmarried [Add to Longdo]
独身[dú shēn, ㄉㄨˊ ㄕㄣ, / ] unmarried; single [Add to Longdo]
老处女[lǎo chǔ nǚ, ㄌㄠˇ ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ, / ] unmarried old woman; spinster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unmarried \Unmarried\
   See {married}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unmarried
   adj 1: not married or related to the unmarried state; "unmarried
       men and women"; "unmarried life"; "sex and the single
       girl"; "single parenthood"; "are you married or single?"
       [syn: {unmarried}, {single}] [ant: {married}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top