Search result for

wile

(48 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wile-, *wile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wile[N] อุบาย, See also: กลลวง, Syn. ruse, trick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wile(ไวล์) n. อุบาย,แผนร้าย,เล่ห์เหลี่ยม,การล่อลวง,การหลอกต้ม vi. ล่อลวง,ใช้เพทุบาย,ทำให้หลง, wile away ฆ่าเวลา, Syn. artifice,trick,ruse

English-Thai: Nontri Dictionary
wile(n) กล,เล่ห์กระเท่ห์,มารยา,อุบาย
wile(vt) ล่อลวง,ใช้เล่ห์เพทุบาย,มีมารยา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're full of wicked wiles.พวกเขากำลังเต็มรูปแบบของยา ที่ชั่วร้าย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What are wicked wiles?อะไรคือความชั่วร้ายมายา? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Her wiles are beginning' to work.ไต๋เธอเป็นจุดเริ่มต้นในการ ทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm not without my wiles.- ข้าไม่ใช่คนไม่มีเล่ห์เหลี่ยม The Scorpion King (2002)
He was chasing the Road Runner. - Wile E. Coyote.- วิ่งไล่โร้ดรันเนอร์อะ Bedtime Stories (2007)
Perhaps, Layla here might use her feminine wiles to distract the guards whilst we slip past them.บางที เลย์ล่า น่าจะใช่เสน่ห์หญิง เพื่อให้พวกองครักษ์ไขว้ไขว ตอนที่เราแอบเข้าไป The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Okay,I'm gonna go talk to Greg Wiles's friend,เอาล่ะ ฉันจะไปคุยกับเพื่อนๆของเกรจ ลุคก์ เดมพ์ซีย์ The No-Brainer (2009)
The victim,Greg Wiles, was found in front of his computer too, and his hard drive was fused, just like the car salesman.เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย เกรด ไวล์ส ศพเขาถูกพบอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เขาเช่นกัน และฮาร์ดดิสก์เขาก็ถูกหลอม The No-Brainer (2009)
He was friends with the teenage victim Greg Wiles.เขาเป็นเพื่อนกับ ผู้ตายวัยรุ่นชื่อ เกรด ไวล์ส หนะ The No-Brainer (2009)
He used to work for Paul Wiles.เขาเคยทำงานให้ พอล ไวล์ The No-Brainer (2009)
According to Wiles,he was a programmer, way ahead of his time.ตามที่ไวล์ว่า เขาเป็นคนเขียนโปรแกรม ที่โด่งดังต่อเนื่องแม้เขาเสียชีวิตไปแล้ว The No-Brainer (2009)
Wiles said when he fired him,Brian threw a fit.ไวล์ว่าตอนเขาถูกไล่ออกเขาแสดงอาการโกรธมาก The No-Brainer (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลศ[N] wiles, See also: catch, artifice, trick, Syn. เลศนัย, นัย, Thai definition: การแสดงอาการเป็นชั้นเชิงให้รู้ในที, Notes: (สันสกฤต)
กลอุบาย[N] trick, See also: wile, artifice, trickery, stratagem, Syn. เล่ห์, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, Example: ฝ่ายตรงข้ามมีกลอุบายที่แยบยล เราต้องระวังตัวให้ดี, Count unit: แบบ, อย่าง
กล[N] trick, See also: wiles, trickery, artifice, cunning, Syn. อุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล, การล่อลวง, เล่ห์เหลี่ยม, Example: นักต้มตุ๋นใช้กลหลอกเอาเงินเหยื่อไป 3 แสนกว่าบาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล[n.] (kon) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles   FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
เล่ห์[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem   FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
มารยา[n.] (mānyā) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles   FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]
มายา[n.] (māyā) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles   FR: artifice [m] ; illusion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WILE    W AY1 L
WILES    W AY1 L Z
WILER    W AY1 L ER0
WILEY    W AY1 L IY0
WILEN    W AY1 L AH0 N
WILEEN    W AH0 L IY1 N
WILEMON    W IH1 L AH0 M AA0 N
WILEMAN    W AY1 L M AH0 N
WILES'S    W AY1 L Z AH0 Z
WILENSKY    W AH0 L IH1 N S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wile    (n) (w ai1 l)
wiles    (n) (w ai1 l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
List {f} | Listen {pl}wile | wiles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪巧み;悪だくみ[わるだくみ, warudakumi] (n,vs) wiles; sinister design; trick; conspiracy; intrigue [Add to Longdo]
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism [Add to Longdo]
権謀術数[けんぼうじゅっすう, kenboujussuu] (n) trickery; wiles; finesse; Machiavellism [Add to Longdo]
手管[てくだ, tekuda] (n) wiles [Add to Longdo]
手練手管[てれんてくだ, terentekuda] (n) wiles; art of coaxing [Add to Longdo]
奸知[かんち, kanchi] (n) cunning; craft; wiles [Add to Longdo]
奸佞邪知;奸佞邪智[かんねいじゃち, kanneijachi] (n) wiles and cunning; craftiness and treachery [Add to Longdo]
詭計[きけい, kikei] (n) tricks; wiles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wile \Wile\, v. t.
   1. To practice artifice upon; to deceive; to beguile; to
    allure. [R.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw or turn away, as by diversion; to while or while
    away; to cause to pass pleasantly. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wile \Wile\, n. [OE. wile, AS. w[imac]l; cf. Icel. v?l, v[ae]l.
   Cf. {Guile}.]
   A trick or stratagem practiced for insnaring or deception; a
   sly, insidious; artifice; a beguilement; an allurement.
   [1913 Webster]
 
      Put on the whole armor of God, that ye may be able to
      stand against the wiles of the devil.  --Eph. vi. 11.
   [1913 Webster]
 
      Not more almighty to resist our might,
      Than wise to frustrate all our plots and wiles.
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wile
   n 1: the use of tricks to deceive someone (usually to extract
      money from them) [syn: {trickery}, {chicanery}, {chicane},
      {guile}, {wile}, {shenanigan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top