Search result for

บนสุด

(23 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บนสุด-, *บนสุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บนสุด    [ADJ] uppermost, See also: topmost, foremost, Syn. เหนือสุด, ข้างบนสุด, Ant. ล่างสุด, ใต้สุด, Example: พจนานุกรมภาษาบาลีวางอยู่ชั้นบนสุดของตู้, Thai definition: ในที่ซึ่งอยู่สูงสุดหรือเหนือขึ้นไปสุด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apex, Rightบนสุดของปอดขวา, บริเวณบนสุดด้านขวา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As you can see, this is the roof top on the edge of a cliff.อย่างที่เห็น นี่เป็นส่วนบนสุดถัดจากนี้ไปก็เป็นหน้าผาแล้ว Beethoven Virus (2008)
I thought you might be Monkey. He hides his almond cookies on the top shelf.ไม่จำเป็นต้องอธิบายหรอก ข้านึกว่าเป็นเจ้าวานร เค้าซ่อนคุกกี้ไว้ที่ชั้นบนสุด Kung Fu Panda (2008)
To the top of the stairs. They're for the windows.บนสุดของบันได้ พวกมันใช้กับหน้าต่าง Nights in Rodanthe (2008)
I'm off limits.ฉันสวยสั่งได้ย่ะ ชั้นบนสุด ปลอดภัย Chapter Five 'Exposed' (2009)
Top shelf of the fridge on the left.ชั้นบนสุดด้านซ้าย ในตู้เย็น Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
We must reach the penthouse.เราต้องขึ้นไปที่ห้องชั้นบนสุด [Rec] 2 (2009)
We have to go back to the penthouse.เราต้องกลับขึ้นไปห้องชั้นบนสุด [Rec] 2 (2009)
In the entry closet, top shelf, in the back, there's a gun.ในห้องแต่งตัว ชั้นวางของบนสุด ด้านหลัง มีปืนกระบอกหนึ่ง Bound (2009)
he, uh, he wants to stop it at the top. c-can you do that?เขา เอ่อ เขาอยากหยุดตรงบนสุด ทำได้ไหม? The Big Wheel (2009)
The fact is everyone does it-- sometimes with the help of an overturned cushion... sometimes by means of a large potted plant... other times using the top button of a shirt.บางครั้งเพราะความช่วยเหลือจากการกลับด้านเบาะนั่ง บางครั้งจากกระถางต้นไม้ใบใหญ่ บางครั้งก็เพราะการติดกระดุมเม็ดบนสุด Rose's Turn (2009)
One thing about being on top of the world:สิ่งเดียวเกี่ยวกับการอยู่บนจุดบนสุดของโลก In the Realm of the Basses (2009)
Top-shelf all the way.ชั้นบนสุดตลอดทาง The Grandfather (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uppermost    [ADJ] สูงสุด, See also: บนสุด, สุดยอด, ซึ่งอยู่บนสุด, Syn. upmost, topmost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esc key(แป้นพิมพ์) แป้นหลีกมาจากคำว่า ESCape key ซึ่งเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
escape keyแป้นหลีกเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (บนแป้นมักจะมี ESC) มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
home keyแป้นกดกลับตำแหน่งต้นเป็นแป้นพิมพ์แป้นหนึ่งในแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Home อยู่บนแป้น เมื่อกดแป้นนี้จะเป็นการบังคับให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ หรือจุดเริ่มต้นบรรทัดบนสุดของเอกสารหน้าหนึ่ง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมด้วย
pauldronn. ชิ้นเสื้อเกราะที่ไหล่และส่วนบนสุดของแขน
rasterแรสเตอร์ <คำอ่าน>หมายถึง การที่ลำแสงอิเล็กตรอนผ่านวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วส่งเข้าสู่จอภาพเช่นเดียวกับที่ใช้ในการกราดภาพ (scan) คือการยิงลำแสงอิเล็กตรอนให้ผ่านภาพไปอย่างต่อเนื่องทีละเส้น แล้วส่งขึ้นบนจอภาพ ตั้งแต่บรรทัดบนสุดจนถึงล่างสุด เราจะมองเห็นเส้นใหม่ก่อนที่เส้นเก่าจะหายไป เส้นที่มองเห็นนี้จะรวมกันเป็นภาพที่เราต้องการ เรียกว่าภาพ "แรสเตอร์"
stratum corneumเป็นชั้นบนสุดของหนังกำพร้า
treetop(ทรี'ทอพ) n. ยอดต้นไม้,กิ่งก้านบนสุดของต้นไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
uppermost(adj) สูงสุด,บนสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top