ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upmost

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upmost-, *upmost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upmost[ADJ] สูงสุด, See also: สุดยอด, เหนือสุด, Syn. uppermost, Ant. lowest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upmost(อัพ'โมสทฺ) adj. =uppermost (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
upmost(adj) สูงสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Along with yours, it would, we believe, confer upon him the upmost legitimacy in Boston.เราเชื่อว่าการตัดสินใจของท่าน จะทำให้เขา กลายเป็นผู้นำบอสตันอย่างชอบธรรม Turn This Mother Out (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upmost    (j) ˈʌpmoust (uh1 p m ou s t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upmost \Up"most`\, a. [Cf. {Uppermost}.]
   Highest; topmost; uppermost. --Spenser. Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upmost
   adj 1: at or nearest to the top; "the uppermost book in the
       pile"; "on the topmost step" [syn: {topmost},
       {uppermost}, {upmost}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top