Search result for

throat

(87 entries)
(0.0454 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throat-, *throat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throat[N] ช่องคอ, See also: คอ, ลำคอ, Syn. neck, windpipe, larynx, trachea
throat[VT] เปล่งเสียงจากลำคอ
throaty[ADJ] ซึ่งเปล่งเสียงจากลำคอ, Syn. hoarse, deep, husky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
throat(ไธรท) n. คอ,ลำคอ,ส่วนที่คล้ายคอ,ส่วนหน้าของคอ,ทางเข้า,เสียงที่เปล่งจากคอ,vt. เปล่งเสียงจากลำคอ,ทำคอ,ทำทางเข้า -PHr. (cut one's own throat ทำลายตัวเอง) -Phr. (jump down someone's throat ด่า ต่อว่า)
throaty(โธรท'ที) adj. เกิดจากลำคอ,เปล่งจากลำคอ,เสียงแหบ,เสียงห้าว,เสียงลำคอ,เสียงโครกคราก, See also: throatily adv. throatiness n.
cutthroatn. ฆาตรกร,มือมีด,มือมีดปาดข้อ adj. เป็นการฆาตกรรม,ทารุณ,โหดเหี้ยม, Syn. ruthless

English-Thai: Nontri Dictionary
throat(n) คอหอย,ลำคอ
cutthroat(n) ฆาตกร,มือมีด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
throatคอคอด [มีความหมายเหมือนกับ venturi ๑] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
throatคอหลอดดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
throatคอคอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
throat depth; throatระยะลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
throat gapช่องว่างระหว่างแขน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
throat thicknessความหนารอยเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
throat; throat depthระยะลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
( clears throat )Manhunt (2006)
He didn't stick his tongue down your throat?- เขาไม่ได้เอาลิ้นเข้าไปติดในคอเธอใช่ไหม ? There Might be Blood (2008)
I need a trache kit. His throat's closing.ผมต้องการเครื่องมือเจาะคอ\ /หลอดลมเค้าเกือบจะปิดแล้ว Adverse Events (2008)
Down a throat he can barely get air down.หลอดลมปิด Adverse Events (2008)
Her throat's fine.คอหอยเธอปกติดี Lucky Thirteen (2008)
[clears throat][clears throatEmancipation (2008)
Did you check his throat?คุณเช็คคอหอยเขาหรือยัง Last Resort (2008)
My throat was so dry, I thought I couldn't able to talk.คอของข้าแห้ง ข้าคิดว่าข้าจะไม่สามรถพูดได้แล้ว The Labyrinth of Gedref (2008)
Are you ready? My throat's dry.ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้ The Moment of Truth (2008)
Shove this dog food down your throat instead.ทำไมแกไม่เอาไอ้นี่ยัดปากล่ะ ไอ้บ้าเอ๊ย Scandal Makers (2008)
He wants to slit my throat with the Sa Yin Sword!เขาจะใช้ดาบซายินมาชิงบรรลังก์ข้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Right now, she's probably got two uncircumcised dicks... dangling in front of her throat.ตอนนี้ เธอก็คงอมสองนกเขาที่ไม่ได้ขลิป... ใส่ลงเข้าไปในคอเธอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throatA bone stuck in my throat.
throatAn operation on his throat helped him recover from the pneumonia, but it left him without his voice.
throatClear one's throat.
throatDo you have a headache and a sore throat?
throatEvery time I see that picture of my late mother, I feel a lump in my throat.
throatHave a sore throat.
throatHe cleared his throat.
throatHe cleared his throat, and said:
throatHe cleared his throat before starting the lecture.
throatHe pushed it down my throat.
throatHer kindness gave me a lump in my throat.
throatI cleared my throat, but no words came.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำคอ[N] neck, See also: throat, Syn. คอ, Example: ลำคอแห้งผากไปหมด
คอหอย[N] pharynx, See also: throat, glottis, Example: ส่วนที่เป็นทางผ่านของลมหายใจ ได้แก่ จมูก ปาก คอหอย กล่องเสียง หลอดลมใหญ่ หลอดลมย่อย เป็นต้น, Thai definition: ส่วนของคอตรงเหนือลูกกระเดือกขึ้นมา
คอ[N] neck, See also: throat, nape, Example: การก้มเงยและนั่งอยู่ตลอดเวลาจะทำให้มีอาการของการปวดเมื่อยคอ หลังและแขน, Count unit: คอ, Thai definition: อวัยวะของร่างกายส่วนที่ต่อระหว่างตัวกับหัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ็บคอ[v. exp.] (jep khø) EN: have a sore throat   FR: avoir mal à la gorge
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngkhø) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way   
แค้นคอ[v. exp.] (khaēn khø) EN: be stuck in the throat ; be lodged in the throat   
คล่องคอ[v. exp.] (khløng khø) EN: swallow easily ; pass easily through the throat   FR: avaler facilement
คอ[n.] (khø) EN: neck ; throat   FR: cou [m] ; gorge [f] ; col [m] (vx)
คอหอย[n.] (khøhøi) EN: pharynx ; throat ; glottis   FR: gorge [f] ; gosier [m]
กระแอม[v.] (kra aēm) EN: clear one's throat   FR: se racler la gorge
กวาด[v.] (kwāt) EN: introduce (medicament) into the throat of a child with a finger   
ลำคอ[n.] (lamkhø) EN: neck ; throat   FR: cou [m] ; gorge [f]
ลงคอ[v. exp.] (longkhø) EN: infect the throat ; get stuck in the throat   FR: infecter la gorge

CMU English Pronouncing Dictionary
THROAT    TH R OW1 T
THROATS    TH R OW1 T S
THROATED    TH R OW1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
throat    (n) (th r ou1 t)
throats    (n) (th r ou1 t s)
throaty    (j) (th r ou1 t ii)
throated    (j) (th r ou1 t i d)
throatier    (j) (th r ou1 t i@ r)
throatiest    (j) (th r ou1 t i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kehle {f}; Gurgel {f} [anat.] | Kehlen {pl}; Rachen {pl}throat | throats [Add to Longdo]
Kehltupfen {m} [med.] | Kehltupfen {pl}throat spot | throat spots [Add to Longdo]
Ventilbohrungskehle {f}throat (valve) [Add to Longdo]
Ventilkehle {f}throat (valve) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
いがいが;イガイガ[, igaiga ; igaiga] (n) (1) crying of a baby; (2) (from 毬栗) tickle in the throat [Add to Longdo]
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat) [Add to Longdo]
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
のどに詰まる[のどにつまる, nodonitsumaru] (exp,v5r) to stick in one's throat; to choke on something [Add to Longdo]
のど飴;喉飴[のどあめ, nodoame] (n) throat lozenge; cough drop [Add to Longdo]
シュミットオオトカゲ[, shumittoootokage] (n) peach throat monitor (Varanus jobiensis, species of carnivorous monitor lizard native to Australia) [Add to Longdo]
ディープスロート[, dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio) [Add to Longdo]
トラウトサーモン;トラウト・サーモン[, torautosa-mon ; torauto . sa-mon] (n) Donaldson trout (hybrid of steelhead, cutthroat, and rainbow trout) (wasei [Add to Longdo]
ノドジロオオトカゲ[, nodojiroootokage] (n) rock monitor (Varanus albigularis, species of carnivorous monitor lizard found in southern Africa); legavaan; white-throated monitor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háng, ㄏㄤˊ, ] throat [Add to Longdo]
咽喉[yān hóu, ㄧㄢ ㄏㄡˊ, ] throat [Add to Longdo]
[hóu, ㄏㄡˊ, ] throat; larynx [Add to Longdo]
喉咙[hóu lóng, ㄏㄡˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] throat; larynx [Add to Longdo]
喉头[hóu tóu, ㄏㄡˊ ㄊㄡˊ, / ] throat; larynx [Add to Longdo]
喉鸣[hóu míng, ㄏㄡˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] throat sound such as choking, donkey's bray etc [Add to Longdo]
[sǎng, ㄙㄤˇ, ] throat; voice [Add to Longdo]
嗓子[sǎng zi, ㄙㄤˇ ㄗ˙, ] throat; voice [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] throat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throat \Throat\ (thr[=o]t), n. [OE. throte, AS. [thorn]rote,
   [thorn]rotu; akin to OHG. drozza, G. drossel; cf. OFries. &
   D. stort. Cf. {Throttle}.]
   1. (Anat.)
    (a) The part of the neck in front of, or ventral to, the
      vertebral column.
    (b) Hence, the passage through it to the stomach and
      lungs; the pharynx; -- sometimes restricted to the
      fauces.
      [1913 Webster]
 
         I can vent clamor from my throat. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. A contracted portion of a vessel, or of a passage way; as,
    the throat of a pitcher or vase.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) The part of a chimney between the gathering, or
    portion of the funnel which contracts in ascending, and
    the flue. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.)
    (a) The upper fore corner of a boom-and-gaff sail, or of a
      staysail.
    (b) That end of a gaff which is next the mast.
    (c) The angle where the arm of an anchor is joined to the
      shank. --Totten.
      [1913 Webster]
 
   5. (Shipbuilding) The inside of a timber knee.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.) The orifice of a tubular organ; the outer end of
    the tube of a monopetalous corolla; the faux, or fauces.
    [1913 Webster]
 
   {Throat brails} (Naut.), brails attached to the gaff close to
    the mast.
 
   {Throat halyards} (Naut.), halyards that raise the throat of
    the gaff.
 
   {Throat pipe} (Anat.), the windpipe, or trachea.
 
   {To give one the lie in his throat}, to accuse one pointedly
    of lying abominably.
 
   {To lie in one's throat}, to lie flatly or abominably.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throat \Throat\, v. t.
   1. To utter in the throat; to mutter; as, to throat threats.
    [Obs.] --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To mow, as beans, in a direction against their bending.
    [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throat
   n 1: the passage to the stomach and lungs; in the front part of
      the neck below the chin and above the collarbone [syn:
      {throat}, {pharynx}]
   2: an opening in the vamp of a shoe at the instep
   3: a passage resembling a throat in shape or function; "the
     throat of the vase"; "the throat of a chimney";
   4: the part of an animal's body that corresponds to a person's
     throat

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top