ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -咙-, *咙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[咙, lóng, ㄌㄨㄥˊ] throat
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 3,027

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hóu lóng, ㄏㄡˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] throat; larynx, #8,413 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] throat, #89,618 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me? No.[CN] 喉 我 怎么可能 It Happened One Night (1934)
Some light a cigarette and try a wisecrack... but it sticks in their throats, especially when they're hung.[CN] 有人点根香烟,想说些俏皮话 但卡在喉里了,尤其是被吊起来的时候 I Wake Up Screaming (1941)
The Nazis take these cows. They cut the throat with a knife.[CN] 纳粹抓走这些牛 他们用刀割开了它们的喉 Sahara (1943)
"Blow this pill down the horse's neck!"[CN] 把药丸吹进马的喉里去 The Circus (1928)
I let her have it... in the throat![CN] 我给她一刀 I let her have it... 在喉上! in the throat! This Gun for Hire (1942)
[Clears Throat][CN] [清喉] I Wake Up Screaming (1941)
Tonsil?[CN] 你不怕扯破喉 It Happened One Night (1934)
Me burn a tonsil? "My tonsils won't burn"[CN] 我怎么可能扯破喉 我的喉扯不破 就像 It Happened One Night (1934)
Let me ram those words down his throat, Your Highness![CN] 殿下 让我将这些话语塞回他的喉里去 The Adventures of Robin Hood (1938)
-Our men can't lay a hot iron intheeyesofa taxdodgerwithout getting an arrow in the throat.[CN] 我们的人不用这样如坐针毡... ...在偷税人的眼中 是看到那只射穿喉的箭的 The Adventures of Robin Hood (1938)
My throat needs it worse than my feet.[CN] 我的喉比我的脚还需要水 Sahara (1943)
Just now he's a little hoarse.[CN] 他刚刚喉有一点小的沙哑. The Great Dictator (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top