Search result for

tablet

(80 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tablet-, *tablet*
English-Thai: Longdo Dictionary
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tablet[N] ยาเม็ดแบน, Syn. capsule, medicine, pill
tablet[N] แผ่นจารึก, Syn. plate, memorial tablet, slab, stone
tablet[N] สมุดฉีก, Syn. folder, pad, sheets
tablet[VT] ทำให้เป็นแผ่น, See also: ทำให้แบน
tablet[VT] จารึกลงบนแผ่น (เช่น แผ่นกระดาษ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tablet(แทบ'ลิท) n. ยาเม็ดแบน,ป้าย,แผ่นหนังสือ,แผ่นจารึก,สมุดฉีก,สมุดบันทึก,แผ่นเล็ก,ก้อนแบน, Syn. pad,wafer
enteric coat tabletยาเม็ดที่ทำให้แตกตัวในลำไส้

English-Thai: Nontri Dictionary
tablet(n) แผ่นจารึก,ยาเม็ด,ป้าย,สมุดฉีก,สมุดแฟ้ม,สมุดบันทึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tablet๑. เม็ด๒. ยาเม็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tablet; data tabletเครื่องอ่านพิกัด [มีความหมายเหมือนกับ digitiser; digitizer ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tablet; data tabletเครื่องอ่านพิกัด, ตัวแปลงเป็นเลข [มีความหมายเหมือนกับ digitiser; digitizer ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tabletเครื่องอ่านพิกัด
อุปกรลักษณะเหมือนกับกระดานเขียนแบบใช้ร่วมกับเมาท์ หรือปากกา หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบอื่นในการอ่านข้อมูลเข้าเครื่อง นิยมใช้กับการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีการคือ จัดทำแผ่นกระดาษเป็นตารางขนาดเล็ก แต่ละตารางกำหนดให้ตรงกับคำสั่งต่างๆ ที่จะใช้ในโปรแกรมเขียนแบบ นำแผ่นกระดาษนี้มาตรึงไว้กับเครื่องอ่านพิกัดนี้ เมื่อต้องการเลือกใช้คำสั่งใดก็ให้ใช้ปากกาที่ต่อกับเครื่องนั้นกดลงบนตารางที่ตรงกับคำสั่งนั้น [คอมพิวเตอร์]
Tabletsยาเม็ด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gasoline tablets for better fuel efficiency and carsเบนซิน tablets สำหรับเชื้อเพลิงและมีประสิทธิภาพดีกว่ารถยนต์ Gas Pills (2008)
why would they test the tablet?สาเหตุที่พวกเขาจะทดสอบป้าย? Gas Pills (2008)
lean on God for support and write on the wooden tablet.เมื่อพวกเธอเป็นทุกข์ ก็มาขอพรกับพระเจ้า และเขียนบนแผ่นไม้ Akai ito (2008)
Where are my charcoal tablets?กล่องชาร์โคลของฉันอยู่ไหนเนี่ย ? The Secret of Moonacre (2008)
This memorial tablet is reserved for youโต๊ะนี่เก็บไว้สำหรับเจ้า Three Kingdoms (2008)
Dave, you make me laugh like a loon on loon tablets.เดฟ ตลกมาก ฉันขำจะตายอยู่แล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You and poppy dancing on tabletops in barcelona,เธอกับ PoPpy เต้นรำบนโต๊ะที่ บาเซโลน่า Seder Anything (2009)
Because we've got plenty of the little blue tablet there.แต่เรามียาเม็ดสีฟ้า ขายที่นี่เยอะเลยนะ Harry Brown (2009)
Iron tablet? Uh...ธาตุเหล็กหน่อยมั้ย? Showmance (2009)
In biblical times, destiny was delivered in the form of stone tablets or a burning bush.ในสมัยของคัมภีร์ของคริสต์ศาสนาโชคชะตาได้มอบส่ง ในรูปของแผ่นหินจารึก หรือ เพลิงพุ่ม The Lost Boy (2009)
"take one tablet every 4 to 6 hours,ทาน 1 เม็ด ทุก 4 ถึง 6 ชม. You're Undead to Me (2009)
That appears on a cuneiform tablet at the Iraqi National Museum.มันปรากฎอยู่บนแผ่นศิลาจารึก ที่พิพิธภัณฑ์สถานของประเทศอิรัค August (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tabletHe took two tablets of aspirin to get rid of his cold.
tabletI can't swallow these tablets without a drink of water.
tabletI took three tablets of a cold medicine before going to bed.
tabletIt says on the label to take two tablets.
tabletTake one tablet a day until all of the medicine is gone.
tabletTake two aspirin tablets.
tabletThe tablets took away my pain.
tabletWhat are these tablets?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาเม็ด[N] pill, See also: tablet, Ant. เม็ด, Example: เด็กๆ ชอบกินยาน้ำมากกว่ายาเม็ด
ชนิดเม็ด[N] tablet, See also: pill type, Example: วิตามินรวมทั้งชนิดเม็ด และน้ำ มีวิตามินเออยู่ 2,000-6,000 ยูนิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนิดเม็ด[n. exp.] (chanit met) EN: tablet ; pill type   
ชั้นหนังสือ[n.] (chan nangseū) EN: bookcase   FR: bibliothèque [f] (meuble) ; tablette [f]
ชนวน[n.] (chanūan) EN: slate   FR: ardoise [f] ; tablette [f]
หิ้ง[n.] (hing) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; tablette [f]
กลัก[n.] (klak) EN: [classifier : smalll boxes (matchboxes, tablets, pills ...)]   FR: [classificateur : petites boîtes (allumettes, pilules ...)]
เม็ด[n.] (met) EN: [classifier : pills, tablets, dragees, drops ; gems ; buttons ; fruit pits ; seeds]   FR: [classificateur : pilules, gélules, capsules ; gouttes ; pierres précieuses ; noyaux et pépins de fruits ; grains, semences]
พระพิมพ์[n.] (phraphim) EN: votive tablet   
ศิลาจารึก[n.] (silājāreuk) EN: stone inscription ; stone tablet   
ยาเม็ด[n.] (yāmet) EN: tablet ; pill   FR: cachet [m] ; comprimé [m] ; pilule [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TABLET    T AE1 B L AH0 T
TABLETS    T AE1 B L AH0 T S
TABLETOP    T EY1 B AH0 L T AA2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tablet    (n) (t a1 b l i t)
tablets    (n) (t a1 b l i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brettchenweben {n}tablet weaving [Add to Longdo]
Tablett {n} | Tabletts {m}tray | trays [Add to Longdo]
Tablett {n}salver [Add to Longdo]
Tablette {f} | Tabletten {pl} | runde Tablettetablet; pill | tablets; pill | troche [Add to Longdo]
Tablette {f}tabloid [Add to Longdo]
Tablettenmissbrauch {m}; Tablettenmißbrauch {m} [alt]pill abuse; pharmacophilia [Add to Longdo]
Tablettierung {f}compression [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
グラフィックスタブレット[, gurafikkusutaburetto] (n) {comp} graphics tablet [Add to Longdo]
グラフィックタブレット[, gurafikkutaburetto] (n) {comp} graphic tablet [Add to Longdo]
タブレット[, taburetto] (n) tablet [Add to Longdo]
タブレットPC[タブレットピーシー, taburettopi-shi-] (n) tablet personal computer (tablet PC) [Add to Longdo]
タブレットペン[, taburettopen] (n) {comp} tablet pen [Add to Longdo]
タブレットボタン[, taburettobotan] (n) {comp} tablet button [Add to Longdo]
テーブルゲーム[, te-buruge-mu] (n) tabletop game; table game [Add to Longdo]
ペンタブレット[, pentaburetto] (n) pen tablet [Add to Longdo]
位牌[いはい, ihai] (n) Buddhist mortuary tablet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平板[píng bǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄢˇ, ] tablet; flat, #5,953 [Add to Longdo]
片剂[piān jì, ㄆㄧㄢ ㄐㄧˋ, / ] tablet, #32,714 [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] tablet held at an audience, #38,493 [Add to Longdo]
[bǎng, ㄅㄤˇ, ] tablet; register, #673,381 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフィックスタブレット[ぐらふぃっくすたぶれっと, gurafikkusutaburetto] graphics tablet [Add to Longdo]
タブレット[たぶれっと, taburetto] tablet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
錠剤[じょうざい, jouzai] Tablette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tablet \Ta"blet\, n. [F. tablette, dim. of table. See {Table}.]
   1. A small table or flat surface.
    [1913 Webster]
 
   2. A flat piece of any material on which to write, paint,
    draw, or engrave; also, such a piece containing an
    inscription or a picture.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, a small picture; a miniature. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. pl. A kind of pocket memorandum book.
    [1913 Webster]
 
   5. A flattish cake or piece; as, tablets of arsenic were
    formerly worn as a preservative against the plague.
    [1913 Webster]
 
   6. (Pharm.) A solid kind of electuary or confection, commonly
    made of dry ingredients with sugar, and usually formed
    into little flat squares; -- called also {lozenge}, and
    {troche}, especially when of a round or rounded form.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tablet
   n 1: a slab of stone or wood suitable for bearing an inscription
   2: a number of sheets of paper fastened together along one edge
     [syn: {pad}, {pad of paper}, {tablet}]
   3: a small flat compressed cake of some substance; "a tablet of
     soap"
   4: a dose of medicine in the form of a small pellet [syn:
     {pill}, {lozenge}, {tablet}, {tab}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tablet [tablɛt]
   plate; sheet; slab
   board; plank
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 table
 
 1. masa
 2. sofra, sofraya konan yemek
 3. sofraya oturanların hepsi
 4. düz tepe
 5. özet, hulâsa
 6. tablo, cetvel, çizelge
 7. tablet, yazılı taş
 8. masaya koymak
 9. tehir etmek
 10. (nad.) listeye geçirmek
 11. ing (tasarıyı) müzakereye sunmak. table linen sofra örtüsü ile peçete takımı. table talk sofra sohbeti. table tennis masa tenisi, pingpong. table wine yemekte içilen şarap. table of contents içindekiler (kitapta) table of errors yanlış doğru cetveli .at table sofrada. clear the table sofrayı toplamak. lay (veya) set the table sofrayı kurmak. lay on the table masaya koymak
 12. (tasarıyı) tehir etmek. turn the tables on one durumu aleyhine çevirmek. under the table gizli
 13. küfelik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tablet
 
 1. yazı kâğıdı destesi, bloknot
 2. tablet, levha, kitabe, yazıt
 3. yassı hap, tablet, komprime, sıkıt
 4. parça, kalıp.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tabloid
 
 1. ufak resimli gazete: (b. h.) yassı hap, tablet
 2. sıkıştırılmış
 3. az ve öz
 4. duygusal.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top