Search result for

synonym

(76 entries)
(0.0047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -synonym-, *synonym*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
synonym    [N] คำพ้องความหมาย, Syn. analogue, metonym
synonymy    [N] การมีความหมายเหมือนกัน, See also: การมีความหมายแบบเดียวกัน, Syn. equivalence of meaning
synonymy    [N] การศึกษาเกี่ยวกับคำที่มีความหมายเหมือนกัน, See also: การศึกษาเกี่ยวกับคำพ้องความหมาย, Syn. study of synonyms
synonymy    [N] รายชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่แบ่งชนิดเป็นกลุ่มต่างๆ, Syn. list of taxonomic names
synonymous    [ADJ] มีความหมายเหมือนกัน, See also: มีความหมายแบบเดียวกัน, Syn. equivalent, similar, parallel, Ant. contrary, conflicting

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
synonymชื่อพ้อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
synonymไวพจน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
synonymyชุดชื่อพ้อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Synonymsคำเหมือน [TU Subject Heading]
Synonyms and antonyms dictionaryพจนานุกรมคำพ้องและคำตรงข้าม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
synonym(ซิน'นะนิม) n. คำพ้อง (ในภาษาเดียวกัน) คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน,คำหรือถ้อยคำที่เป็นอีกชื่อหนึ่งของบางสิ่งบางอย่าง., See also: synonymic adj. synonymical adj. synonymity n.
synonymous(ซินอน'นิมัส) adj. มีลักษณะเป็นคำพ้อง,มีความหมายเหมือนกัน., See also: synonymousness n., Syn. like
synonymy(ซินอน'นิมี) n. ลักษณะคำพ้อง,ลักษณะที่มีความหมายเหมือนกัน,การมีความหมายเหมือนกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
synonym(n) คำพ้อง
synonymous(adj) ตรงกัน,มีความหมายเหมือนกัน,พ้องกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Today it's synonymous with witchdoctory and magic.ในตอนนี้มันมีความหมายเหมือนกับเป็น หมอผี เวทย์มนตร์ District 9 (2009)
When did being practical and realistic become synonymous with bitchiness?ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่การทำสิ่งที่เหมาะสม และอยู่บนความเป็นจริง มีความหมายเหมือนกับการทำตัวแสบ Everybody Says Don't (2009)
Synonymous with a motorcycle.หมายความว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ In Plane Sight (2009)
They're synonyms!ความหมายเหมือนกัน The Guitarist Amplification (2009)
You make fun of her, you use her name as a synonym for screwing up.เธอล้อเลียนหล่อน เอาชื่อมาทำไวพจน์ที่แปลว่าผิดพลาด Herstory of Dance (2013)
Mm, "genius" and "brilliant"-- usually synonyms for "difficult".อืม อัจฉริยะ แล้วก็ ฉลาดมาก มักจะให้ความหมายคล้ายกับ "จัดการยาก" Black-Winged Redbird (2013)
The Barcelona race is the epitome of endurance, the synonym of willpower, a hymn to love.การแข่งที่บาร์เซโลน่านั้นคือ ความอดทนชั้นเลิศ คือจุดสูงสุดของจิตตานุภาพ คือบทสวดแห่งความรัก Flying Home (2014)
You obviously are aware the name Fitzpatrick is synonymous with fucking things up.ฉันแค่อยากให้นายรักษาร้านคงเดิมไว้ แล้วอย่าทำอะไรพลาด ไบรอัน Sexy Rollercoasters (2017)
- lt´s a synonym for "stupid."คำสุภาพขอคำว่า"โง่" Nothing to Lose (1997)
Oh. Well, here´s a synonym for "procreation." Fuck you!งั้นนี่ก็คำสุภาพ"ไอ้ไข่ทิ้ง"ฟัคยู Nothing to Lose (1997)
Study the idioms and synonyms I wrote down before your test.เรียนคำพ้องกับการใช้ภาษา ฉันจะเขียนให้ลองทำดู My Tutor Friend (2003)
To maintain society's stability, just like Ken, become the synonym of righteousness.เพื่อทำให้สังคมดีขึ้น เหมือนเคน... เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม Go Go G-Boys (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
synonym"Car" is a synonym of "Automobile".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำพ้องความหมาย    [N] synonym, Example: คำพ้องความหมายแต่ละคำ ไม่สามารถใช้แทนกันได้ทุกคำ แต่จะใช้ในโอกาสต่างๆ กัน, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่มีความหมายตรงกันหรือซ้ำกันแต่มีรูปเขียนหรือเสียงอ่านต่างกัน
พ้องกัน    [ADJ] synonymous, Syn. คล้องจองกัน, Example: ความหมายที่พ้องกันของเจดีย์กับสถูปทำให้คนไทยเกิดใช้ปะปนกัน, Thai definition: ที่ตรงกันหรือประจวบเหมือนกัน, ที่ไม่ขัดกัน
ไวพจน์ [N] synonym, Syn. คำพ้อง, คำพ้องความหมาย, คำพ้องความ, Example: การพัฒนาย่อมเป็นไวพจน์กับคำว่า เจริญ หรือทำให้เจริญ, Thai definition: คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำเหมือน[n. exp.] (kham meūoen) EN: synonym   FR: synonyme [m]
คำพ้อง[n.] (kham phøng) EN: synonym   FR: synonyme [m]
พ้อง[adj.] (phøng) EN: same ; identical ; alike ; unanimous ; consistent ; synonymous   FR: identique ; semblable ; pareil ; synonyme
พ้องกัน[adj.] (phøng kan) EN: synonymous   
เปรียบเทียบกับ[adj.] (prīepthīep kap) FR: synonyme de
ศัพท์พ้อง[n.] (sap phøng) EN: synonym   FR: synonyme [m]
ไวพจน์[n.] (waiphot) EN: synonym ; homonym ; pun ; play on words   FR: synonyme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SYNONYM    S IH1 N AH0 N IH2 M
SYNONYMOUS    S AH0 N AA1 N AH0 M AH0 S
SYNONYMOUSLY    S AH0 N AA1 N AH0 M AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
synonym    (n) (s i1 n @ n i m)
synonyms    (n) (s i1 n @ n i m z)
synonymous    (j) (s i1 n o1 n i m @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Synonym {n}; andere Bezeichnung {f}synonym [Add to Longdo]
Synonymwörterbuch {n}dictionary of synonyms [Add to Longdo]
synonym; gleichbedeutendsynonymic [Add to Longdo]
synonym; gleichbedeutendsynonymical [Add to Longdo]
synonym; gleichbedeutendsynonymous [Add to Longdo]
synonymesynonyms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シノニム[, shinonimu] (n) {comp} synonym (partic. in computing and technical contexts); (P) [Add to Longdo]
代名詞[だいめいし, daimeishi] (n) (1) {ling} pronoun; (2) synonym; classic example; pattern; byword; representative; (P) [Add to Longdo]
同意語[どういご, douigo] (n) synonym [Add to Longdo]
同義語[どうぎご, dougigo] (n) synonym; (P) [Add to Longdo]
同義性[どうぎせい, dougisei] (n) {comp} synonymy; synonymity [Add to Longdo]
同義名[どうぎめい, dougimei] (n) {comp} synonymous name; synonym [Add to Longdo]
類義語[るいぎご, ruigigo] (n) {ling} (See 同義語) quasi-synonym (word that has a similar meaning to another, but is not interchangeable) [Add to Longdo]
類義性[るいぎせい, ruigisei] (n) {comp} quasi-synonymy; quasi-synonymity [Add to Longdo]
類語[るいご, ruigo] (n) {ling} quasi-synonym (word that has a similar meaning to another, but is not interchangeable) [Add to Longdo]
類語辞典[るいごじてん, ruigojiten] (n) thesaurus; dictionary of synonyms [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同义[tóng yì, ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ, / ] synonym [Add to Longdo]
同义字[tóng yì zì, ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄗˋ, / ] synonym [Add to Longdo]
同义词[tóng yì cí, ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄘˊ, / ] synonym [Add to Longdo]
同义语[tóng yì yǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄩˇ, / ] synonym [Add to Longdo]
近义词[jìn yì cí, ㄐㄧㄣˋ ㄧˋ ㄘˊ, / ] synonym; close equivalent expression [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
同義語[どうぎご, dougigo] synonym [Add to Longdo]
同義性[どうぎせい, dougisei] synonymy, synonymity [Add to Longdo]
同義名[どうぎめい, dougimei] synonymous name, synonym [Add to Longdo]
類義語[るいぎご, ruigigo] quasi-synonym, near-synonym [Add to Longdo]
類義性[るいぎせい, ruigisei] quasi-synonymy, quasi-synonymity [Add to Longdo]
シノニム[しのにむ, shinonimu] synonym [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
同義語[どうぎご, dougigo] Synonym [Add to Longdo]
類義語[るいぎご, ruigigo] Synonym, sinnverwandtes_Wort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Synonym \Syn"o*nym\ (s[i^]n"[-o]*n[i^]m), n.; pl. {Synonyms}
   (s[i^]n"[-o]*n[i^]mz). [F. synonyme, L. synonyma, pl. of
   synonymum, Gr. synw`nymon. See {Synonymous}.]
   1. One of two or more words (commonly words of the same
    language) which are equivalents of each other; one of two
    or more words which have very nearly the same
    signification, and therefore may often be used
    interchangeably. See under {Synonymous}. [Written also
    {synonyme}.]
    [1913 Webster]
 
       All languages tend to clear themselves of synonyms
       as intellectual culture advances, the superfluous
       words being taken up and appropriated by new shades
       and combinations of thought evolved in the progress
       of society.              --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
       His name has thus become, throughout all civilized
       countries, a synonym for probity and philanthropy.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       In popular literary acceptation, and as employed in
       special dictionaries of such words, synonyms are
       words sufficiently alike in general signification to
       be liable to be confounded, but yet so different in
       special definition as to require to be
       distinguished. --G. P. Marsh.
    [1913 Webster]
 
   2. An incorrect or incorrectly applied scientific name, as a
    new name applied to a species or genus already properly
    named, or a specific name preoccupied by that of another
    species of the same genus; -- so used in the system of
    nomenclature (which see) in which the correct scientific
    names of certain natural groups (usually genera, species,
    and subspecies) are regarded as determined by priority.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. One of two or more words corresponding in meaning but of
    different languages; a heteronym. [Rare]
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 synonym
   n 1: two words that can be interchanged in a context are said to
      be synonymous relative to that context [syn: {synonym},
      {equivalent word}] [ant: {antonym}, {opposite}, {opposite
      word}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 synonym [zyːnoːnyːm]
   synonymic; synonymical; synonymous
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top