ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

synonymy

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -synonymy-, *synonymy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
synonymy[N] การมีความหมายเหมือนกัน, See also: การมีความหมายแบบเดียวกัน, Syn. equivalence of meaning
synonymy[N] การศึกษาเกี่ยวกับคำที่มีความหมายเหมือนกัน, See also: การศึกษาเกี่ยวกับคำพ้องความหมาย, Syn. study of synonyms
synonymy[N] รายชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่แบ่งชนิดเป็นกลุ่มต่างๆ, Syn. list of taxonomic names

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
synonymy(ซินอน'นิมี) n. ลักษณะคำพ้อง,ลักษณะที่มีความหมายเหมือนกัน,การมีความหมายเหมือนกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
synonymyชุดชื่อพ้อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同義性[どうぎせい, dougisei] (n) {comp} synonymy; synonymity [Add to Longdo]
類義性[るいぎせい, ruigisei] (n) {comp} quasi-synonymy; quasi-synonymity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
同義性[どうぎせい, dougisei] synonymy, synonymity [Add to Longdo]
類義性[るいぎせい, ruigisei] quasi-synonymy, quasi-synonymity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Synonymy \Syn*on"y*my\, n. [L. synonymia, Gr. ? a synonym: cf.
   F. synonymie.]
   1. The quality of being synonymous; sameness of meaning.
    [1913 Webster]
 
   2. A system of synonyms.
    [1913 Webster]
 
   3. (Rhet.) A figure by which synonymous words are used to
    amplify a discourse.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 synonymy
   n 1: the semantic relation that holds between two words that can
      (in a given context) express the same meaning [syn:
      {synonymy}, {synonymity}, {synonymousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top