ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

metonym

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metonym-, *metonym*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metonym[N] คำหรือวลีที่ใช้แทนคำอื่น, Syn. synonym
metonymy[N] การใช้คำหรือวลีแทนคำอื่น
metonymic[ADJ] เกี่ยวกับคำหรือวลีที่ใช้แทนคำอื่น, Syn. metaphoric, metaphorical
metonymical[ADJ] เกี่ยวกับคำหรือวลีที่ใช้แทนคำอื่น, Syn. metaphoric, metaphorical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metonym(เมท'ทะนิค) n. คำเรียกชื่อสิ่งหนึ่งโดยการใช้อีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันแทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metonymyนามนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นามนัย[N] metonymy, Thai definition: ภาพพจน์ที่เกิดจากการใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง อาจเป็นคำๆ เดียวหรือข้อความโดยใช้คำอื่นแทนไม่เรียกตรงๆ ส่วนใหญ่จะเป็นคำที่รู้จักกันทั่วไป

Japanese-English: EDICT Dictionary
換喩[かんゆ, kanyu] (n) {ling} metonymy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 metonym
   n 1: a word that denotes one thing but refers to a related
      thing; "Washington is a metonym for the United States
      government"; "plastic is a metonym for credit card"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top