Search result for

swaying

(38 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swaying-, *swaying*, sway
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swaying gaitท่าเดินตุปัดตุเป๋ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The music's playing. Ur bodies are swaying.เสียงเพลงเล่นไป ร่างกายโยกย้าย The House Bunny (2008)
Are all those in poverty always swaying with the wind?ยัยกระจอกนี่ พูดไม่เจียมตัวเลยนะ? Episode #1.7 (2009)
Swaying in background can be fun!อย่ด้านหลังจะสนุก! Audition (2010)
And start swaying.แล้วเริ่มโยกย้าย Duets (2010)
If you stay beside me, I think I could bear it, without swaying.ถ้าคุณอยู่เคียงข้างผม ผมคิดว่าผมคงต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายได้ Episode #1.13 (2010)
I had no idea, and I was actually swaying because of you.ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลย ว่าฉันจะเป็นแบบนี้เพราะคุณ Episode #1.14 (2010)
I think I could bear it, without swaying.ผมคิดว่าผมทนได้ โดยไม่โอนเอน Episode #1.17 (2010)
I have ways of swaying the court.ชั้นมีวิธีโน้มนาวใจราชสำนัก Shattered Bass (2011)
Swaying branches along the pathSwaying branches along the path From Up on Poppy Hill (2011)
I have sat, for three years, in the back of that choir room, holding Mike's hand or crying or smiling and swaying, while everyone else was out there singing solos.ชั้นนั่งอยู่หลังห้องซ้อมร้องมาตั้งสามปี กุมมือไมค์ หรือไม่ก็ร้องไห้ ไม่ก็ยิ้มและโยกตัวไปมา ในขณะที่คนอื่นๆได้ออกไปยืนร้องโซโล Props (2012)
swaying' in the summer breeze ♪#swayin' in the summer breeze# Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Since politely discussing my intellectual prowess wasn't exactly swaying his vote.ตั้งแต่ที่อธิบายอย่างสุภาพถึงระดับสติปัญญาที่ฉันมี มันไม่ได้ผลหนะสิ What Becomes of the Broken-Hearted (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอนเอน[ADJ] swaying, See also: unsteady, capricious, Ant. มั่นคง, Thai definition: เอนไปเอนมา, ไม่มั่นคง, ไม่แน่นอน
ร่องแร่ง[ADV] swayingly, See also: hangingly, Syn. กระต่องกระแต่ง, กะร่องกะแร่ง, Example: ปูถูกจับยัดใส่ข้องในสภาพที่ขา และก้ามหลุดร่องแร่ง, Thai definition: อาการที่ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, อาการที่ห้อยติดอยู่เล็กน้อย
กระง่องกระแง่ง[ADV] falteringly, See also: swayingly, unsteadily, Syn. กระย่องกระแย่ง, ง่องแง่ง, Example: หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วเธอต้องเดินกระง่องกระแง่ง, Thai definition: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรง ทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด
กะเตงๆ[ADV] swayingly, Example: เขาอุ้มน้องกะเตงๆ, Thai definition: ลักษณะที่ไปอย่างไม่เรียบร้อยคล้ายกับมีของถ่วงอยู่ข้างหนึ่ง
กะเตงๆ[V] swayingly hug, See also: carry swayingly in arms, Example: เธอจะกะเตงๆ ลูกไปทำไมกัน, Thai definition: อุ้มกระเดกโยกไปโยกมาอยู่ที่เอวข้างหนึ่ง
กะโตงกะเตง[ADV] swayingly, See also: swingingly, Syn. โตงๆ เตงๆ, แกว่งไปแกว่งมา, Example: มะม่วงต้นนี้ลูกดกห้อยกะโตงกะเตง
โทกเทก[ADV] swayingly, See also: seesaw, zigzag, Thai definition: อาการที่เดินโยกเยกไม่ตั้งตัวตรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอนเอน[adj.] (ōn-ēn) EN: swaying ; unsteady ; capricious   
ยวบ[adj.] (yūap) EN: tottering ; shaking ; swaying ; flickering   FR: branlant, instable ; tremblant ; peu solide ; fragile
ยวบยาบ[adv.] (yūapyāp) EN: sinking and rebounding ; waving ; yielding ; swaying ; fluctuating ; waving   

CMU English Pronouncing Dictionary
SWAYING    S W EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swaying    (v) (s w ei1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摇曳多姿[yáo yè duō zī, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄗ, 姿 / 姿] swaying gently; moving elegantly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
ひょろひょろ[, hyorohyoro] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) frail; lanky; swaying [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ぶらりぶらり[, burariburari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぶらぶら・1) dangling heavily; swaying to and fro; swinging [Add to Longdo]
ゆさゆさ[, yusayusa] (adv,n,vs) (on-mim) large thing swaying [Add to Longdo]
ゆらり[, yurari] (adv,adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly [Add to Longdo]
ゆらりゆらり[, yurariyurari] (adv,adv-to) swaying (repeatedly, in a large, slow motion) [Add to Longdo]
横揺れ[よこゆれ, yokoyure] (n,vs) rolling; swaying [Add to Longdo]
揺らめき[ゆらめき, yurameki] (n) shaking; swaying [Add to Longdo]
揺ら揺ら[ゆらゆら, yurayura] (adv,n,vs) (uk) slow swaying; rolling from side to side; swinging; wobbling; shake; swing; waver; roll; rock; tremble; vibration; flicker; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sway \Sway\ (sw[=a]), v. t. [imp. & p. p. {Swayed}; p. pr. & vb.
   n. {Swaying}.] [OE. sweyen, Icel. sveigja, akin to E. swing;
   cf. D. zwaaijen to wield, swing. See {Swing}, and cf. {Swag},
   v. i.]
   1. To move or wield with the hand; to swing; to wield; as, to
    sway the scepter.
    [1913 Webster]
 
       As sparkles from the anvil rise,
       When heavy hammers on the wedge are swayed.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To influence or direct by power and authority; by
    persuasion, or by moral force; to rule; to govern; to
    guide.
    [1913 Webster]
 
       The will of man is by his reason swayed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       She could not sway her house.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This was the race
       To sway the world, and land and sea subdue.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to incline or swing to one side, or backward and
    forward; to bias; to turn; to bend; warp; as, reeds swayed
    by wind; judgment swayed by passion.
    [1913 Webster]
 
       As bowls run true by being made
       On purpose false, and to be swayed.  --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
       Let not temporal and little advantages sway you
       against a more durable interest.   --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) To hoist; as, to sway up the yards.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To bias; rule; govern; direct; influence; swing; move;
     wave; wield.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swaying \Sway"ing\, n.
   An injury caused by violent strains or by overloading; --
   said of the backs of horses. --Crabb.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top