ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seesaw

S IY1 S AO2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seesaw-, *seesaw*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seesaw(n) แผ่นกระดานหก, See also: ไม้กระดก, กระดานหก, ไม้หก, Syn. teeter-totter, teeterboard
seesaw(n) การเล่นไม้กระดานหก, See also: การเล่นกระดานหก, Syn. hickey horse, totter, teeter-totter
seesaw(n) การเคลื่อนที่ขึ้นลง, See also: การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา, การย้ายไปมา, การเปลี่ยนแปลงไปมา, Syn. alternation
seesaw(adj) ซึ่งเคลื่อนที่ขึ้นลง, See also: ซึ่งเคลื่อนที่กลับไปกลับมา, Syn. alternating, correlative
seesaw(vi) เล่นกระดานหก
seesaw(vi) โยกขึ้นโยกลง, See also: เคลื่อนขึ้นๆ ลงๆ, ขึ้นลง, Syn. oscillate, rock
seesaw(vi) เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา (การตัดสินใจ, ความคิดเห็น, ทัศนคติ), See also: เปลี่ยนแปลง, กลับไปกลับมา, ผันแปร, ลังเล, Syn. alternate, be irresolute, hesitate, fluctuate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seesaw(ซี'ซอ) n. ไม้กระดานหก, กระดานหก, การเล่นกระดานหก, การเคลื่อนที่ขึ้นลง adj. เคลื่อนที่ขึ้นลง, โยกขึ้นโยกลง vi., vt. เคลื่อนที่ขึ้นลง, โยกขึ้นโยกลง, ผลัดกันนำ, หันไปหันมา, แกว่งไปมา, Syn. alternate, teeter, shuttle
seesaw battlen. สงครามที่ผลัดกันรุกผลัดกันถอย

English-Thai: Nontri Dictionary
seesaw(n) ไม้กระดานหก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดานหก(n) seesaw board, See also: seesaw, Syn. ไม้กระดก, Count Unit: ชุด
โทกเทก(adv) swayingly, See also: seesaw, zigzag, Thai Definition: อาการที่เดินโยกเยกไม่ตั้งตัวตรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดานหก[kradānhok] (n) EN: seesaw board ; seesaw

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEESAW S IY1 S AO2
SEESAWED S IY1 S AO2 D
SEESAWING S IY1 S AO2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seesaw (v) sˈiːsɔː (s ii1 s oo)
seesaws (v) sˈiːsɔːz (s ii1 s oo z)
seesawed (v) sˈiːsɔːd (s ii1 s oo d)
seesawing (v) sˈiːsɔːɪŋ (s ii1 s oo i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跷跷板[qiāo qiāo bǎn, ㄑㄧㄠ ㄑㄧㄠ ㄅㄢˇ, / ] seesaw, #59,327 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaukelbrett { n } | Schaukelbretter { pl }seesaw | seesaws [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーソー[shi-so-] (n) seesaw [Add to Longdo]
シーソーゲーム[shi-so-ge-mu] (n) seesaw game; (P) [Add to Longdo]
シーソーポリシー[shi-so-porishi-] (n) seesaw policy [Add to Longdo]
シーソー遊び[シーソーあそび, shi-so-asobi] (n) seesaw (game) [Add to Longdo]
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n, vs, adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns [Add to Longdo]
二転三転[にてんさんてん, nitensanten] (n, vs) change again and again; seesaw back and forth; being in a state of flux; backtracking repeatedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seesaw \See"saw`\, n. [Probably a reduplication of saw, to
   express the alternate motion to and fro, as in the act of
   sawing.]
   1. A play among children in which they are seated upon the
    opposite ends of a plank which is balanced in the middle,
    and move alternately up and down.
    [1913 Webster]
 
   2. A plank or board adjusted for this play.
    [1913 Webster]
 
   3. A vibratory or reciprocating motion.
    [1913 Webster]
 
       He has been arguing in a circle; there is thus a
       seesaw between the hypothesis and fact. --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Whist.) Same as {Crossruff}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seesaw \See"saw`\, v. i. [imp. & p. p. {Seesawad}; p. pr. & vb.
   n. {Seesawing}.]
   To move with a reciprocating motion; to move backward and
   forward, or upward and downward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seesaw \See"saw`\, v. t.
   To cause to move backward and forward in seesaw fashion.
   [1913 Webster]
 
      He seesaws himself to and fro.      --Ld. Lytton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seesaw \See"saw`\, a.
   Moving up and down, or to and fro; having a reciprocating
   motion.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crossruff \Cross"ruff`\ (-r?f`), n. (Whist)
   The play in bridge or whist where partners trump each a
   different suit, and lead to each other for that purpose; --
   called also {seesaw}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seesaw
   n 1: a plaything consisting of a board balanced on a fulcrum;
      the board is ridden up and down by children at either end
      [syn: {seesaw}, {teeter}, {teeter-totter}, {teetertotter},
      {teeterboard}, {tilting board}, {dandle board}]
   v 1: ride on a plank [syn: {teeter-totter}, {teetertotter},
      {seesaw}]
   2: move up and down as if on a seesaw
   3: move unsteadily, with a rocking motion [syn: {teeter},
     {seesaw}, {totter}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top