ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excelling

EH0 K S EH1 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excelling-, *excelling*, excell
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excelling at wheelchair races is about my only advantage.แข่งรถเข็น เป็นข้อได้เปรียบเดียวของฉัน Wheels (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCELLING EH0 K S EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excelling (v) ˈɪksˈɛlɪŋ (i1 k s e1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, / ] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning, #33,835 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一芸一能[いちげいいちのう, ichigeiichinou] (n) (excelling in) one area or skill; (being skilled or gifted in) one certain area [Add to Longdo]
逸出[いっしゅつ, isshutsu] (n, vs) escape; excelling; prominence [Add to Longdo]
出藍[しゅつらん, shutsuran] (n) pupil excelling his master [Add to Longdo]
凌駕;陵駕[りょうが, ryouga] (n, vs) excelling; surpassing; outdoing; superior [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excel \Ex*cel"\, v. t. [imp. & p. p. {Excelled}; p. pr. & vb. n.
   {Excelling}.] [L. excellere, excelsum; ex out + a root found
   in culmen height, top; cf. F. exceller. See {Culminate},
   {Column}.]
   1. To go beyond or surpass in good qualities or laudable
    deeds; to outdo or outgo, in a good sense.
    [1913 Webster]
 
       Excelling others, these were great;
       Thou, greater still, must these excel. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       I saw that wisdom excelleth folly, as far as light
       excelleth darkness.          --Eccl. ii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   2. To exceed or go beyond; to surpass.
    [1913 Webster]
 
       She opened; but to shut
       Excelled her power; the gates wide open stood.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top