หรือคุณหมายถึง surpaß?
Search result for

surpass

(49 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surpass-, *surpass*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surpass    [VT] เกินกว่า, See also: ล้ำหน้ากว่า, เลยกว่า, Syn. excel, outdo
surpass in    [PHRV] เหนือกว่า, See also: เก่งกว่า, ดีกว่า
surpassing    [ADJ] โดดเด่น, See also: เลิศ, Syn. exceeding, excelling

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surpassThis was he of whom I said, "He who comes after me has surpassed me because he was before me."
surpassShe surpasses me in English.
surpassThis is the one I meant when I said, 'A man who comes after me has surpassed me because he was before me.'
surpassNobody can surpass him.
surpassThe beauty of the sunset surpassed description.
surpassJapan surpasses China in economic power.
surpassI was surpassed because he lifted me up with ease.
surpassI'm always surpassed at the way he talks to girls.
surpassShe surpasses her sister in beauty.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surpass(เซอพาส') vt. เลย,ล้ำ,เกิน,เลยเถิด,ล้ำ,เหนือกว่า,ดีกว่า,ข้าม, See also: surpassable adj., Syn. exceed,better,outdo
surpassing(เซอพาส'ซิง) adj.,adv. มากมาย,เลย,เกิน,เลยเถิด,พิเศษ,เลิศล้ำ, See also: surpassingness n. surpassingly adv., Syn. excellent

English-Thai: Nontri Dictionary
surpass(vt) มากกว่า,ดีกว่า,เหนือกว่า,เกิน,ล้ำ,ข้าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้นหน้า[v. exp.] (kheun nā) FR: devancer ; surpasser
กินขาด[v.] (kinkhāt) EN: be superior ; be much better ; be much superior   FR: être supérieur ; surpasser
เกิน[v.] (koēn) EN: exceed ; go beyond ; surpass   FR: dépasser ; excéder ; outrepasser
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene   FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass   
เลย[v.] (loēi) EN: surpass ; exceed ; top ; go beyond   FR: dépasser ; excéder ; surpasser
แซง[v.] (saēng) EN: overtake ; get ahead of ; surpass   FR: dépasser ; doubler ; surpasser
ทะลุเป้า[v. exp.] (thalu pao) EN: top ; break ; surpass   

CMU English Pronouncing Dictionary
SURPASS    S ER0 P AE1 S
SURPASSED    S ER0 P AE1 S T
SURPASSES    S ER0 P AE1 S AH0 Z
SURPASSING    S ER0 P AE1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surpass    (v) (s @1 p aa1 s)
surpassed    (v) (s @1 p aa1 s t)
surpasses    (v) (s @1 p aa1 s i z)
surpassing    (v) (s @1 p aa1 s i ng)
surpassingly    (a) (s @1 p aa1 s i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
英武[えいぶ, eibu] (adj-na,n) distinguished (surpassing) valor (valour) [Add to Longdo]
越す(P);超す(P)[こす, kosu] (v5s) (1) to cross over (e.g. mountain); to go across; (2) to go over (e.g. with audience); (3) to pass time (e.g. a winter); (4) (often 超す) to surpass; to be better than; to exceed; (5) to move house; (6) (hon) (See お越し) to go; to come; (P) [Add to Longdo]
何にも勝る[なににもまさる, naninimomasaru] (exp,adj-f) (1) surpassing everything; better than anything; (exp,v5r) (2) (obsc) to be better than anything [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
冠絶[かんぜつ, kanzetsu] (n,vs) unique; unsurpassed; ranking foremost [Add to Longdo]
群を抜く[ぐんをぬく, gunwonuku] (exp,v5k) (See 抜群) to surpass the rest (e.g. of a large group); to stand out from the crowd; to be the best by far [Add to Longdo]
古今独歩[ここんどっぽ, kokondoppo] (exp) unsurpassed in history [Add to Longdo]
秀でる[ひいでる, hiideru] (v1,vi) to excel; to surpass; (P) [Add to Longdo]
出藍の誉れ[しゅつらんのほまれ, shutsurannohomare] (exp,n) surpassing one's master [Add to Longdo]
勝る(P);優る[まさる, masaru] (v5r,vi) (1) to excel; to surpass; to exceed; to have an edge; to be superior; to outrival; (2) to outweigh; to preponderate; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优于[yōu yú, ㄧㄡ ㄩˊ, / ] surpass [Add to Longdo]
智谋过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] surpassingly resourceful; super-intelligent [Add to Longdo]
超物理[chāo wù lǐ, ㄔㄠ ˋ ㄌㄧˇ, ] surpassing the physical world; metaphysical [Add to Longdo]
超群[chāo qún, ㄔㄠ ㄑㄩㄣˊ, ] surpassing; preeminent; outstanding [Add to Longdo]
飞越[fēi yuè, ㄈㄟ ㄩㄝˋ, / ] surpass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surpass \Sur*pass"\, v. t. [imp. & p. p. {Surpassed}; p. pr. &
   vb. n. {Surpassing}.] [F. surpasser; sur over + passer to
   pass. See {Sur-}, and {Pass}.]
   To go beyond in anything good or bad; to perform (an
   activity) better than; to exceed; to excel.
   [1913 Webster]
 
      This would surpass
      Common revenge and interrupt his joy.  --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To exceed; excel; outdo; outstrip.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surpass
   v 1: distinguish oneself; "She excelled in math" [syn: {excel},
      {stand out}, {surpass}]
   2: be or do something to a greater degree; "her performance
     surpasses that of any other student I know"; "She outdoes all
     other athletes"; "This exceeds all my expectations"; "This
     car outperforms all others in its class" [syn: {surpass},
     {outstrip}, {outmatch}, {outgo}, {exceed}, {outdo},
     {surmount}, {outperform}]
   3: move past; "A black limousine passed by when she looked out
     the window"; "He passed his professor in the hall"; "One line
     of soldiers surpassed the other" [syn: {travel by}, {pass
     by}, {surpass}, {go past}, {go by}, {pass}]
   4: be greater in scope or size than some standard; "Their
     loyalty exceeds their national bonds" [syn: {exceed},
     {transcend}, {surpass}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top