ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surpass

S ER0 P AE1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surpass-, *surpass*, surpas
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surpass(vt) เกินกว่า, See also: ล้ำหน้ากว่า, เลยกว่า, Syn. excel, outdo
surpass in(phrv) เหนือกว่า, See also: เก่งกว่า, ดีกว่า
surpassing(adj) โดดเด่น, See also: เลิศ, Syn. exceeding, excelling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surpass(เซอพาส') vt. เลย, ล้ำ, เกิน, เลยเถิด, ล้ำ, เหนือกว่า, ดีกว่า, ข้าม, See also: surpassable adj., Syn. exceed, better, outdo
surpassing(เซอพาส'ซิง) adj., adv. มากมาย, เลย, เกิน, เลยเถิด, พิเศษ, เลิศล้ำ, See also: surpassingness n. surpassingly adv., Syn. excellent

English-Thai: Nontri Dictionary
surpass(vt) มากกว่า, ดีกว่า, เหนือกว่า, เกิน, ล้ำ, ข้าม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But once I realized I could surpass you...แต่เมื่อฉันสำนึกได้ว่า ฉันสามารถเก่งกว่าคุณได้... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
We ask for strength to surpass all understanding.เราถามหาความแข็งแรง\เพื่อดีกว่าการเข้าใจทั้งหมด. Black Snake Moan (2006)
He's trying to surpass his limit.เขากำลังทำเกินกำลังของเขา. Episode #1.5 (2008)
I have watched all of my colleagues and friends surpass me in every way imaginable, and within 18 months, ผมเห็นเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนของผมทุกคน เหนือกว่าผมทุกด้าน และภายใน 18 เดือน Bit by a Dead Bee (2009)
I don't think I could surpass that performance with you.เค้าคิดว่าเค้าไม่มีความสามารถพอที่จะเล่นคู่กับรุ่นพี่ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
You need to surpass me. Can you do it?เจ้าต้องเหนือกว่าข้า เจ้าทำได้ไหม Warrior Baek Dong-soo (2011)
This disciple will surely surpass you, Master and will complete the journey to master Joseon's martial arts.การฝึกนี้จะเอาชนะท่านแน่ๆครับ อาจารย์ และจะทำให้การเดินทางเพื่อ เป็นจ้าวยุทธ์ในโชซอนสำเร็จ Warrior Baek Dong-soo (2011)
You will surpass me as New York's "It Girl" in no time.เธอจะแซงหน้าฉันเป็น "It Girl" คนใหม่ของนิวยอร์กในอีกไม่นาน It Girl, Interrupted (2012)
Oh, no, Serena, no one could surpass you, especially not me.โอ้ไม่ เซรีน่า ไม่มีใครแวงคุณได้ โดยเฉพาะฉัน It Girl, Interrupted (2012)
...if we are slaves to our blood lust, if we let our hunger for power surpass our common decency, we doom our souls to damnation.... ถ้าพวกเราตกเป็นทาส ของความกระหายในเลือด ถ้าพวกเราปล่อยให้ความโลภ กลายเป็นกำลังสำคัญ เหนือกว่า พฤติกรรมตามทำนองคลองธรรม Let's Boot and Rally (2012)
They had good sales, but I think that THIS story could surpass even the success of my first novel... which did quite well.มันมียอดขายที่ดี แต่ฉันคิดว่านี่ เรื่องราวอาจเกินแม้จะประสบ ความสำเร็จ แม้แต่นวนิยายเรื่องแรกของฉัน ที่ได้ค่อนข้างดี In the Heart of the Sea (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surpassI'm always surpassed at the way he talks to girls.
surpassI was surpassed because he lifted me up with ease.
surpassJapan surpasses China in economic power.
surpassNobody can surpass him.
surpassShe surpasses her sister in beauty.
surpassShe surpasses me in English.
surpassSurpassing labour intensive, capital intensive, the age has shifted greatly to knowledge intensive.
surpassThe beauty of the sunset surpassed description.
surpassThis is the one I meant when I said, 'A man who comes after me has surpassed me because he was before me.'
surpassThis was he of whom I said, "He who comes after me has surpassed me because he was before me."

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้นหน้า[kheun nā] (v, exp) FR: devancer ; surpasser
กินขาด[kinkhāt] (v) EN: be superior ; be much better ; be much superior  FR: être supérieur ; surpasser
เกิน[koēn] (v) EN: exceed ; go beyond ; surpass  FR: dépasser ; excéder ; outrepasser
ล้ำ[lam] (v) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene  FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ล้ำหน้า[lamnā] (v) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass
เลย[loēi] (v) EN: surpass ; exceed ; top ; go beyond  FR: dépasser ; excéder ; surpasser
แซง[saēng] (v) EN: overtake ; get ahead of ; surpass  FR: dépasser ; doubler ; surpasser
ทะลุเป้า[thalu pao] (v, exp) EN: top ; break ; surpass

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SURPASS S ER0 P AE1 S
SURPASSED S ER0 P AE1 S T
SURPASSES S ER0 P AE1 S IH0 Z
SURPASSING S ER0 P AE1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surpass (v) sˈəpˈaːs (s @1 p aa1 s)
surpassed (v) sˈəpˈaːst (s @1 p aa1 s t)
surpasses (v) sˈəpˈaːsɪz (s @1 p aa1 s i z)
surpassing (v) sˈəpˈaːsɪŋ (s @1 p aa1 s i ng)
surpassingly (a) sˈəpˈaːsɪŋliː (s @1 p aa1 s i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优于[yōu yú, ㄧㄡ ㄩˊ, / ] surpass #9,711 [Add to Longdo]
飞越[fēi yuè, ㄈㄟ ㄩㄝˋ, / ] surpass #21,284 [Add to Longdo]
超群[chāo qún, ㄔㄠ ㄑㄩㄣˊ, ] surpassing; preeminent; outstanding #29,611 [Add to Longdo]
智谋过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] surpassingly resourceful; super-intelligent [Add to Longdo]
超物理[chāo wù lǐ, ㄔㄠ ㄨˋ ㄌㄧˇ, ] surpassing the physical world; metaphysical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no, adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P) #8,907 [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1, vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1, vi, suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) #9,539 [Add to Longdo]
抜く[ぬく, nuku] (v5k, vt) (1) to extract; to omit; to surpass; to overtake; to draw out; to unplug; (suf) (2) to do something to the end; (n) (3) (sl) (vulg) (See 一発抜く) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation); (P) #19,334 [Add to Longdo]
英武[えいぶ, eibu] (adj-na, n) distinguished (surpassing) valor (valour) [Add to Longdo]
越す(P);超す(P)[こす, kosu] (v5s) (1) to cross over (e.g. mountain); to go across; (2) to go over (e.g. with audience); (3) to pass time (e.g. a winter); (4) (often 超す) to surpass; to be better than; to exceed; (5) to move house; (6) (hon) (See お越し) to go; to come; (P) [Add to Longdo]
何にも勝る[なににもまさる, naninimomasaru] (exp, adj-f) (1) surpassing everything; better than anything; (exp, v5r) (2) (obsc) to be better than anything [Add to Longdo]
冠絶[かんぜつ, kanzetsu] (n, vs) unique; unsurpassed; ranking foremost [Add to Longdo]
群を抜く[ぐんをぬく, gunwonuku] (exp, v5k) (See 抜群) to surpass the rest (e.g. of a large group); to stand out from the crowd; to be the best by far [Add to Longdo]
古今独歩[ここんどっぽ, kokondoppo] (exp) unsurpassed in history [Add to Longdo]
秀でる[ひいでる, hiideru] (v1, vi) to excel; to surpass; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surpass \Sur*pass"\, v. t. [imp. & p. p. {Surpassed}; p. pr. &
   vb. n. {Surpassing}.] [F. surpasser; sur over + passer to
   pass. See {Sur-}, and {Pass}.]
   To go beyond in anything good or bad; to perform (an
   activity) better than; to exceed; to excel.
   [1913 Webster]
 
      This would surpass
      Common revenge and interrupt his joy.  --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To exceed; excel; outdo; outstrip.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surpass
   v 1: distinguish oneself; "She excelled in math" [syn: {excel},
      {stand out}, {surpass}]
   2: be or do something to a greater degree; "her performance
     surpasses that of any other student I know"; "She outdoes all
     other athletes"; "This exceeds all my expectations"; "This
     car outperforms all others in its class" [syn: {surpass},
     {outstrip}, {outmatch}, {outgo}, {exceed}, {outdo},
     {surmount}, {outperform}]
   3: move past; "A black limousine passed by when she looked out
     the window"; "He passed his professor in the hall"; "One line
     of soldiers surpassed the other" [syn: {travel by}, {pass
     by}, {surpass}, {go past}, {go by}, {pass}]
   4: be greater in scope or size than some standard; "Their
     loyalty exceeds their national bonds" [syn: {exceed},
     {transcend}, {surpass}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top